Bảng tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn

Để thuận tiện cho việc tìm kiếm ngữ pháp đồng thời admin cũng dễ dàng theo dõi những ngữ pháp tiếng Hàn nào đã chia sẻ trên Blog nên mình sẽ lưu lại các ngữ pháp tiếng Hàn trong bảng sau. Bạn chỉ cần Click vào từng ngữ pháp sẽ đến bài đọc riêng từng ngữ pháp. Ở đây sẽ có khoảng 150 ngữ pháp tiếng Hàn thông dụng. Mẹo tìm nhanh các bạn kéo lên trên ↑ gõ ngữ pháp bạn cần tìm vào ô tìm kiếm trên Blog (chỗ trên Mục lục ấy) nếu ngữ pháp đấy Blog có đăng thì sẽ tìm ra bài.

(으)ㄴ/는걸(요)(으)ㄹ걸(요)ㄴ/는다면
다고 생각하다는 데에기 때문이다/기 때문에(으)ㄹ 텐데(요)
기나 하다(으)ㄹ 텐데(요)기 때문에냐고 하다
(으)ㄴ/는가 하면자고 하다(으)라 고하다다고 하다
기로 하다는 바람에으나 마나(으)ㄴ/는 커녕
(으)ㄴ/는데길래, 기에았/었던, 든지, 더라도더니, 는다면, 기보다는
기 일쑤이다을 계기로는다면서요, 을 수밖에 없다, 어 봤자다 보니(까), 다가는, 고 말다
자마자, 으려다가, 을까 하다던, 곤 하다, 어 버리다기는요, 어야지요, 을수록잖아요, 느라고, 을 텐데
다가, 을 뻔하다, 을까 봐는 편이다, 을 정도, 는 대로을 만하다, 더라고요, 을 걸 그랬어요거든요, 을 테니까, 도록 하다
기는 하지만, 는 데다가, 기 위해서 (으)ㄴ/는데 và 지만(으)ㄹ까 하다(으)려던 참이다
았/었/였더니 và 더니셈이다느니(차라리)ㄴ/는 반면에
는 게 좋다잊다 và 잊어버리다, 잃다 và 잃어버리다기는 하지만다음에, 뒤에, 끝에
아어여 버리다, 아어여죽다, 고 말다A+롭다, 스럽다, 답다ㄴ/은/는 대신에-이-, -히-, -히-, 기-, -우,-구-, – 추
게 하다 và 게 되다불구하고모양이다 vs 을 것 같다잖아요 Vs 거든요
에 의하면덕분에까지 – 조차 – 마저고 있다 và 아/어/해 있다
여간 + -지 않다인데‘에’ và ‘에서’진짜 và 정말
(으)ㄹ 걸 그랬다에 의하면답다(으)ㄴ/는데도 불구하고
다면(으)ㄴ 채로아/어/해 봤자
고 말다말락하다아/어/여 대다다시피
아/어/해서 và 느라고ㄴ/는다니요?으로삼다핑계로
(으)ㄹ 걸 그랬어(요)(으)ㄹ 테니까에다가느라고
잖아요(으)ㄴ 줄 알다/모르다더러/보고 gần giống 에게/한테다기에
까봐거든요았/었더라면(으)ㄴ/는다고 해서
얼마나 + {Động từ/ Tính từ} (으)ㄴ지/는지 모르다(으)려던 참이다기보다는기만 하면
(으)ㄴ가 보다(으)ㄹ수록도록(으)래요
(으)ㄴ 지게 되다대요(으)ㄴ/는 이상
던, 았/었던게 하다(으)ㄹ 줄 몰랐다/알았다(이)야말로
느라고(으)ㄴ 적이 없다/있다을ㄹ게 뻔하다기 위해서
때문에다가거나거든(요)
게 하다고 하다(는/ㄴ다)고 하면서고는 하다
(에) 못지않게던데(으)ㄴ/는 김에(으)ㄹ 뻔하다
ㄹ/을 만하다더라고(요)다가는다 보니(까)
다 보면거나, 고나서(으)시든지
던 và -았/었/였던다면서(요)(으)ㅁ으로써는 대신에
(으) ㄹ 만큼(으)ㄹ 정도로았/었다가
네요고 있다(으)ㄹ까요– 짜리