Khoá luyện thi TOPIK II – Với Cô Châu Thuỳ Trang

Bạn đã học trung cấp tiếng Hàn và đang có mục tiêu thi TOPIK II(3.4.5) để dùng vào mục đich đi du học Hàn? Hoặc chuyển đổi visa? Bạn không biết khối lượng kiến thức bao nhiêu để ôn tập thi TOPIK II. Vậy Blog giới thiệu đến bạn một khoá học tinh gọn để ôn luyện thi TOPIK II. Khoá luyện thi TOPIK II – Với Cô Châu Thuỳ Trang.

[adinserter block=”32″][adinserter block=”21″]

Thông tin giáo viên – Châu Thuỳ Trang


Giảng Viên Châu Thùy Trang

» Hiện đang công tác giảng dạy tiếng Việt và tiếng Hàn cho đối tượng người Hàn và người Việt.

» Kinh nghiệm dạy học đã được 6 năm dạy song ngữ tiếng Hàn và tiếng Việt.

» Với số lượng học viên hơn 100 em đã theo mình học qua skype. Và hơn 30,000 bạn đang theo dõi học tiếng Hàn qua facebook.

» Tốt nghiệp khoa Hàn Quốc Ngữ tại trường Đại học Hannam

» Kinh nghiệm dạy Tiếng Việt tại Trường Đại Học Vì Dân tại Daejeon được 3 năm

» Kinh nghiệm dạy Tiếng Việt online qua mạng 1 năm.

» Kinh nghiệm dạy tiếng Hàn tại Trung tâm Gia đình Đa văn hóa được 3 năm

» Kinh nghiệm dạy tiếng Hàn online qua skype được 6 năm.

» Biên dịch phim tài liệu cho Đài truyền hình SBS

» Thông dịch tại Viện kiểm Sát , Tòa án thành phố Daejeon.

» Tác giả của quyển Vui học Tiếng Hàn với Châu Thùy Trang, Cẩm nang luyện thi TOPIK I & II

Lợi ích của khoá học Online


1. Ôn tập cấp tốc tinh gọn TOPIK II (3.4.5)

2. Các bạn mua được khoá học tiếng Hàn với chi phí rẻ do bởi đơn giản theo phép tính kinh tế giáo viên không phải mất tiền thuê phòng học, quản lý nhân viên, tuyển sinh.vv.

3. Thời gian học linh động tự sắp xếp thời gian học phù hợp.

4. Học Online thực tế như lớp học gia sư 1:1

Lộ trình nội dung khoá ôn thi TOPIK II tinh gọn


Phần 1: Học trọng tâm 90 ngữ pháp dùng cho TOPIK II

Bài 1: Ngữ pháp số 1- -듣지
Bài 2: Ngữ pháp số 2 – A-V + 거나
Bài 3: Ngữ pháp số 3 – V+ -고 나서
Bài 4: Ngữ pháp số 4- V+ -다 보면
Bài 5: 강 [NGỮ PHÁP TRUNG Cấp] PHÂNBIỆT -다 보면–다 보니까
Bài 6: Luyện thi topik 2 trang 190 quyển Cẩm nang luyện thi Topik 2 Châu Thùy Trang
Bài 7: So sánh “- (으)려고 – & “-기 위해서– Cẩm nang luyện thi Topik II – Châu Thùy Trang –
Bài 8: So sánh -더라도 VA -아도 – Sách luyện thi Topik II với Châu Thùy Trang
Bài 9: Ngữ Pháp số 5 : V +- 다 보니(까)
Bài 10: Ngữ pháp số 6: V+ -다가는
Bài 11: Ngữ pháp số 7 : ~더니, -았/었더니
Bài 12: Ngữ pháp : V/A + -더라고요, -던데, V/A+-던, V/A+ -(의)ㄴ/는데
Bài 13: Ngữ pháp tiếng Hàn 12 : V/A- ~(ㅇ)ㄴ/는 이상
Bài 14: Ngữ pháp : V/A + -았/었던, Câu dẫn gián tiếp
Bài 15: Ngữ pháp 43- Câu dẫn gián tiếp (tiếp theo)
Bài 16: Ngữ pháp: 12. V/A + -(으)ㄴ/는 이상 ; 13. V+ -(으)려면; 14. ~(으)니까; 15.V+-(으)ㄹ 만하다; 16. N에게/한테 + 주다/가르치다/ 던지다; 17. N에게서/한테서 +빌리다/베우다/받다; 18. N+ -치고(는)
Bài 17: Ngữ pháp số 13 : V+ (으)려면
Bài 18: Ngữ pháp 14 : ~ (으)니까
Bài 19: Ngữ pháp: 19. V + -(으)ㄹ 뻔하다; 20. V+ -(으)ㄴ 지 (시간) 되다; 21. V+ -(으)ㄴ/는 김에; 22. N-(에) 못지않게
Bài 20: Ngữ pháp: 23. V+ -는 동안, N+ 동안; 24. V+ -기만 하면; 25. -(으)ㄴ/는/-(으)ㄹ 셈이다
Bài 21: Ngữ pháp: 26. V/A- 았/었더라면; 27. V/A -거든요; 28. V/A -거든/ N-(이)거든
Bài 22: Ngữ pháp số 29 : V- 느라고
Bài 23: Ngữ pháp 30. V – ㄴ/는다는 핑계로 / A- 다는 핑계로; 31. N1–을/를 N2–으로 삼다; 32. V/A – 다니; 33. -ㄴ/는다니요?
Bài 24: Ngữ pháp 34. V -ㄴ/는다니; 35. N. + 을/를 위해 (서) / 위하여; 36. -다시피; 37. V-아/어 대다
Bài 25: Ngữ pháp 38. A+ ㄴ/은 편이다/ V+ ㄴ/은/는 편이다; 39. V – (으)ㄹ락 말락 하다; 40. V + (으) ㄴ 채(로)
Bài 26: Ngữ pháp số 41-42-45-46-47
Bài 27: Ngữ pháp số 42 – Cẩm nang Luyện thi Topik 2 Châu Thùy Trang
Bài 28: Ngữ pháp số 49-50-51-52-53 – Cẩm nang Luyện thi Topik 2 Châu Thùy Trang
Bài 29: Ngữ pháp 54 57 58 – cẩm nang luyện thi Topik 2
Bài 30: Ngữ pháp 55 -Bị động từ phần 1
Bài 31: Ngữ pháp 55 -Bi động từ (phần 2)
Bài 32: Ngữ pháp 59 60 61 – Giáo trình Cẩm nang luyện thi Topik 2
Bài 33: Ngữ pháp số 62-63-64 – Giáo trình Cẩm nang luyện thi Topik 2
Bài 34: Ngữ pháp số 65 – Cẩm nang Luyện thi Topik 2 Châu Thùy Trang
Bài 35: Ngữ pháp 66-67-68-69-70 – Cẩm nang Luyện thi Topik 2 Châu Thùy Trang
Bài 36: Ngữ pháp số 71-72-74-77 – Cẩm nang luyện thi topik 2
Bài 37: Ngữ pháp 73 -75- 76 – Cẩm nang luyện thi Topik 2
Bài 38: Ngữ pháp 78 -79-80 Hội thoại
Bài 39: Ngữ pháp số 81-82-83-84 – Cẩm nang Luyện thi Topik 2 Châu Thùy Trang
Bài 40: Ngữ pháp 85-86-87-88-89- 90 – Cẩm nang Luyện thi Topik 2 Châu Thùy Trang

Phần 2: Từ vựng thường gặp trong Topik 1

Bài 41: Dạng 1 [ Câu 1-2] Hãy chọn ngữ pháp và từ vựng thích hợp điền vào chỗ trống ( ) 빈칸에 들어갈 맞는 문법 고르기
Bài 42: Dạng 2 [ Câu 3-4] Hãy chọn cách thể hiện giống với phần gạch dưới 밑줄 친 부분과 비슷한 표현 고르기
Bài 43: Dạng 3 [ Câu 5-8] : Hãy chọn xem dòng chữ sau đây nói về chủ đề gì ? 무엇에 대한 글인지 고르기
Bài 44: Dạng 4a [ Câu 9-10] Hãy chọn câu có nội dung giống vớiBiểu đồ hoặc nội dung sau 글이나 도표의 내용과 같은 것 고르기
Bài 45: Dạng 4b [ Câu 11-12-32-33-34] đề 1~6 : Hãy đọc đoạn văn sau và chọn câu có nội dung giống 다음을 읽고 내용이 같은 것을 고르십시오
Bài 46: Dạng 4b [ Câu 11-12-32-33-34] đề 7~14 : 다음을 읽고 내용이 같은 것을 고르십시오
Bài 47: Dạng 4b [ Câu 11-12-32-33-34] đề 15~18 : 다음을 읽고 내용이 같은 것을 고르십시오
Bài 48: Dạng 5 [Câu 13~15] 1~ 7 : Hãy sắp xếp những câu sau đây theo thứ tự 순서대로 맞게 나열하기
Bài 49: Dạng 5 [Câu 13~15] 8~ 15 : 순서대로 맞게 나열하
Bài 50: Dạng 6 [Câu 16~18, câu 28~31] đề 1~ 6 : Hãy chọn nội dung thích hợp điền vào chỗ trống ( ) ( )에 들어갈 내용 고르기
Bài 51: Dạng 6 [Câu 16- 18, 28-31] CÂU 5-12 ( )에 들어갈 내용 고르기
Bài 52: Dạng 6 [Câu 16- 18, 28-31]- 13-15, Dạng 7 [Câu 19-20] -1-2 ( )에 들어갈 내용 고르기
Bài 53: Dạng 7 [câu 19-20] câu 3 4 5 : ( )에 알맞은 어휘 +내용과 같은 것 고르기
Bài 54: Dạng 8 [Câu 21-22] đề 1-2-3-4: Hãy chọn câu giống với nội dung + chọn câu thành ngữ – tục ngữ thích hợp điền vào chỗ trống ( ) 에 알맞은 관용 표현이나 속담 +내용과 같은 것 고르기
Bài 55: Dạng 9 [câu 23-24] đề 1-2-3 Hãy chọn tâm trạng + chọn câu giống với nội dung. 심정 + 내용과 같은 것 고르기

Hướng dẫn mua khoá học và thanh toán


» Học phí khoá học hiện tại: 1.899.000 VND (Đang có Sale 20%) (Ngày cập nhật 01.05.2020 Học phí có thể thay đổi khi sự kiện giảm giá kết thúc).

» Các bạn có thể thanh toán Online nếu có Internet Banking (để được giảm thêm 10%) hoặc nhận thẻ kích hoạt và thanh toán COD tại nhà.

» Hoàn lại học phí trong vòng 7 ngày nếu bạn học không thấy hay.

→ ĐĂNG KÝ HỌC ←

[adinserter block=”33″]

Tag: luyện thi topik ii 3, luyện thi topik 32, thi topik 234 cần gì, điều kiện thi topik 243, học bao lâu thi được topik 234, ôn thi topik 234 online, ôn luyện topik online, luyện thi topik 2020, luyện thi topik 34 ở đâu, học thi topik 34, topik mấy phiên dịch được, học bao lâu mới thi được topik..

 

5/5 - (2 bình chọn)

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận