Bài nghe 서울대 한국어 4A – Bài 17

수지청즉무어 인지찰즉무도 (水至淸則無魚 人至察則無徒 – Thủy chí thanh tắc vô ngư nhân chí sát tắc vô đồ). Ở đây, thủy – nước, chí – tận, thanh – trong, tắc – […]

» Read more
1 2 3 9