Bài nghe 서울대 한국어 4A – Bài 22

Luyện nghe tiếng Hàn. Tiếp tục trong loạt bài luyện nghe ngắn (5 phút) trên Blog được trích từ giáo trình 서울대 한국어 4A . Bài hôm nay trích trong cuốn 듣기 (8과 – Trang 176). Các bạn lưu ý bài nghe có phần dịch nhưng đã được ẩn đi các bạn cần xác nhận xem nếu muốn.

❖ Từ vựng trong bài

1. 맡다: đảm nhiệm, phụ trách

2. 사투리: tiếng địa phương, tiếng vùng miền

3. 출신: xuất thân

4. 지역별: theo khu vực, theo vùng miễn

5. 억양: ngữ điệu, âm điệu

6. 말투: cách nói chuyện, lối nói chuyện

7. 비롯하다: bắt nguồn, khởi đầu

8. 짧다: ngắn

9. 분명하다: rõ ràng, rành mạnh

10. 무뚝뚝하다: cục cằn, thô lỗ

11. 감탄사: từ cảm thán

12. 정겹다: giàu tình cảm

13. 끌다: kéo

14. 점잖다: lịch sự, đứng đắn ( một cách lịch thiệp)

15. 보존하다: bảo tồn

16. 흥미롭다: hấp dẫn, thú vị

17. 특색: điểm đặc sắc

18. 살려주다: cứu sống, cứu nguy

Sau khi đã đọc từ vựng, chúng ta tiến đến bắt đầu bài nghe. Để bài nghe hiệu quả các bạn nghe 2 lần trước khi xem dịch phụ đề.

Link dự phòng file nghe lỗi
Nếu bạn đang vào xem bằng điện thoại mà thấy nó bắt vào nghe bằng app Soundcloud thì hãy ấn vào dòng chữ bé nhỏ Listen in browser (lít sừn in bờ rao sờ) để nghe Online luôn không cần vào App.

❖ Nội dung bài nghe

남: 안녕하십니까, 여러분. 오늘 발표를 맡은 마쓰모토 게이고입니다. 저는 오늘 ‘한국의 사투리’에 대해서 발표하겠습니다. 제가 사투리에 관심을 갖게 된 이유는 여러 한국 친구들을 사귀면서 출신 지역별로 억양과 말투, 사용하는 단어 등에 차이가 있다는 점을 알게 되었기 때문입니다.

한국에는 각 지역별로 다양한 사투리가 있습니다. 오늘은 그중에서 가장 대표적인 세 지역, 경상도, 전라도, 충청도 사투리의 특징에 대해 말씀드리고자 합니다.

먼저 부산을 비롯한 경상도 지역에서 사용되는 사투리는 억양이 매우 강하며 짧고 분명하게 말하는 특징이 있습니다. 자기가 하고 싶은 말만 간단하게 말하기 때문에 경상도 사람들이 말하면 무뚝뚝하다는 느낌을 받습니다. 다음으로 전라도 사투리는 감탄사를 많이 사용하며 표현이 다양한 편입니다. 그래서 다른 지역 말에 비해 정겨운 느낌이 듭니다. 마지막으로 충청도 사투리는 말을 끌면서 느리게 말하기 때문에 점잖게 들리며 편안하고 따뜻하게 느껴집니다. 또한 충청도 사람들은 자기 생각을 직접적으로 말하지 않는 특징이 있습니다.

이상으로 세 가지 사투리의 특징을 말씀드렸는데 어떤 친구들은 자신이 사투리를 사용하는 것에 대해 부끄럽게 생각하기도 합니다. 그렇지만 저는 그런 태도는 옳지 않다고 봅니다. 지역적 특색을 잘 살려주는 사투리야말로 한국 사람들이 잘 보존해야 하는 흥미로운 문화 중의 하나라고 생각합니다. 지금까지 제 발표를 들어 주셔서 감사합니다.

➥ Vietsub: Sau khi đã nghe – các bạn nên luyện tập nghe vài lầnnhại theo thì càng tốt. Sau đó nếu thấy cần tham khảo Vietsub thì hãy nhập mã code → blogkimchi vào ô bên dưới để xác nhận mở xem nội dung Vietsub toàn bài.


 

Điểm qua một số ngữ pháp trong bài, nếu bạn cần xem bài học riêng về ngữ pháp đó thì nhấp vào xem chi tiết: ngữ pháp 기 때문, ngữ pháp 한 편(는 편이다), ngữ pháp 야말로, ngữ pháp 라고 생각합니다..

› Tải sổ tay luyện dịch Hàn Việt
Danh mục các bài nghe

3.7/5 - (3 đánh giá)

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Săn Sale sách tiếng Hàn.
Chia sẻ bài viết hoặc gửi cho bạn bè: