Từ vựng bài luyện dịch Hàn Việt (Số 78)

Bài viết này là phục lục cho bài 아이들을 위한 교육에 대한 – Luyện dịch Hàn Việt (Số 78) vì vậy không có nội dung Vietsub hoàn toàn mà chỉ là liệt kê chọn lọc một số từ vựng. Sau khi đọc xong bạn đọc quan tâm phần Vietsub thì bấm chuyển tiếp đọc tiếp nhé.

평소와 다름없이 어린이집에 잘 다녀온 줄 알았는데, 한껏 위축된 얼굴로 “그 친구와 놀고 싶은데, 나랑 놀지 않아요. 어떻게 해야 되나요?”라고 말하는 아이. 그런 아이를 보면 엄마의 마음은 와르르 무너지는 것만 같다. 친구와 어떤 문제가 있는 건지, 행여나 내 아이가 상처를 입은 것은 아닌지, 내가 어떻게 도와줘야 할지 복잡한 생각은 꼬리에 꼬리를 물고 이어진다.

어린이집: nhà trẻ; 한껏: quá, rất ; 위축된 얼굴: mặt tiu ngỉu, mặt phụng phịu, mặt xị ra…; 와르르: rầm rầm, ào ào; cả cụm 와르르 무너지다: cái gì đó đỏ sập xuống, tâm trạng sụp đổ; 행여나: nhỡ đâu, có khi; 꼬리에 꼬리를 물다 /Thành ngữ/: Đuôi cắn vào đuôi, ý nói việc gì đó liên tiếp, nối tiếp xảy đến(ra)

[adinserter block=”31″][adinserter block=”21″]

새 학기가 시작되는 봄날, 새로운 기관에 등원하는 요즘 엄마들의 가장 큰 관심사는 바로 “아이의 사회성”이다. 아이가 기관이나 학교에 잘 적응할지, 좋은 친구를 잘 사귀어 나갈지가 궁금한 부모들은 아이들을 향해 한껏 레이더를 세우고 있다. 그런데 아이러니하게도 사회성에 대한 관심은 높은데, 아이의 사회성을 길러주는 행동은 점점 줄어가고 있다. 바로 아이의 학업 때문이다.

기관: cơ quan, ở đây 기관 hiểu theo nghĩa cơ quan giáo dụ trẻ em, 등원하다: tham gia, tham dự, cũng có nghĩa là đi đến nhà trẻ; 나가다: ở đây cũng được hiểu việc gì đó được xảy ra; 향하다: hướng, nhìn về hướng; 레이더: radar; 길러주는 = 기르다 nuôi + 주다;

“아이의 학습 경험과 놀이 경험은 반비례하고 있다!”

아이들이 없는 텅 빈 놀이터가 이를 대번에 보여준다. 아이들의 놀이 시간이 줄어들어 아이들은 이제 친구를 사귀는 것도 엄마의 도움을 받아야만 한다. “끌리는 친구”가 있는데, 그 친구에게 다가갈 방법과 사귀는 방법을 모른다. 바로 놀이 경험이 부족하기 때문이다. 놀이를 하다 자연스럽게 옆에 있는 친구와 교류하고 자연스럽게 정서를 주고받는 시간이 절대적으로 부족하다. 그럴 시간이면 학원 하나를 더 보내고, 글자 하나를 더 익히는 편이 아이에게 훨씬 더욱 도움이 된다고 부모들이 생각하기 때문이다. 그런데 과연 그것이 아이에게 진짜 도움이 될까?

텅: rỗng, trống không; 빈: cũng là trống không, rỗng; 대번: ngay liền tức thì; nhớ đuôi này 가 이를 대번에 보여준다  dùng cho câu 53 topik được này; 끌리다: lôi kéo, ý nói người bạn thú vị làm ai đó muốn kết bạn; 다가가다: lại gần, tiếp cận; 절대적: hoàn toàn, tuyệt nhiên; 정서: tình cảm;

[adinserter block=”31″][adinserter block=”29″]

놀이 시간은 사회성에도 학원에도 필수조건!

최근 연세대 사회발전연구소 염유식 교수팀이 발표한 ‘2016 제8차 어린이, 청소년 행복지수 국제비교연구’ 보고서에 따르면 우리나라 어린이의 주관적 행복지수는 OECD 국가 중 가장 낮은 점수(82점)를 받았다. 특히나 충격적인 것은 우리나라 어린이, 청소년 중 20%가 ‘자살충동’을 경험했다는 조사내용이다. 이것은 아이가 느끼는 행복감과 만족감이 얼마나 낮은지를 대번에 보여준다.

행복지수: chỉ số hạnh phúc; 자살충동: sự kích động muốn tự tự, hay suy nghĩ muốn tự tử.

현실을 보자. 하루 24시간이라는 시간은 한정되어 있는데, 해야 할 학업은 끝도 없다. 부모들이 학업보다 ‘놀이’를 덜 중요하게 여기니 놀이시간이 줄어들게 된다. 보고에 따르면 우리나라 아이들이 노는 시간은 게임하는 시간 105분, TV 보는 시간 106분이다. 친구와 함께 노는 시간은? 겨우 30분이다.

이렇다 보니 자연스럽게 아이들이 친구와 함께 놀면서 배우는 것들이 부족해지게 되었다. 바로 “사회성”이다. 사회성은 책을 읽는다고 해서 늘어나는 것이 아니다. 바로 “놀이 경험”을 함으로써[1] 스스로 터득해나가는 능력이기 때문에 “친구와 노는 시간”이 절대적으로 필요하다. 그런데 이 놀이 시간이 학업 시간에 밀려 줄어들기 때문에 아이들은 “스스로 친구를 사귀는 법”을 모른 채[2] 성장해 나간다.

한정되: giới hạn, hạn định; 여기다: cho rằng là, coi là + ngữ pháp (으)니: nên, 터득하다: hiểu ra, nắm bắt được; 밀리다: bị đẩy; 성장하다: lớn lên, phát triển.

[adinserter block=”29″]

아이의 행복을 위해 지금 아이에게 학업을 늘리기보다는 아이의 놀이시간을 늘려보는 것은 어떨까? 놀이 시간을 늘리는 것은 사회성만이 아니라 아이의 인지능력을 위해서도 좋은 선택이다. 아이는 놀이에서 문제를 해결하는 법과 생각하는 법, 다른 사람과 소통하는 법을 배운다. 그것이야말로[3] 아이가 행복한 삶을 살아가는 데[4] 반드시 필요한 능력들임을 잊지 말자.

Nguồn @bookfit on brunch

Chú thích một số ngữ pháp:

→ Blog đã gán link ngữ pháp riêng, bạn nào cần tham khảo ngữ pháp nào thì nhấp vào tên ngữ pháp đó:

으로써[1] : bằng, với.., 른 채[2]: giữ nguyên trạng thái của sự việc hiện tượng, để thực hiện việc khác,야말로[3]: Chính là, đó chính là, ngữ pháp dùng nhấn mạnh., 는 데[4]:ngữ pháp cao cấp (việc, sự việc).

*  *  *  *  *  *  *

→ Bạn đọc xem sang phần Vietsub nôi dung toàn bày này Tại Đây.

 

[adinserter block=”39″][adinserter block=”31″]
5/5 - (1 bình chọn)

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận