Luyện nghe tiếng Hàn – Sách KyungHee 4 (Track 017)

Chào các bạn, tiếp tục chuyên mục luyện nghe tiếng Hàn – nội dung bài hôm nay trích trong nội dung bài học trang số 24 sách luyện nghe KyungHee 4. Bạn nào có sách thì bỏ ra ôn tập luôn nhé. À lưu ý nếu bạn nào đối chiếu với sách thấy vài chỗ khác thì là do khác giữa sách cũ – sách mới đó bạn nhé.

TRACK 017: 말 안 듣는 청개구리 이야기입니다.

Bài nghe với nội dung về câu chuyện con ếch xanh không nghe lời mẹ.

Từ vựng chính

거꾸로: Ngược lại 말썽꾸러기: Kẻ(đứa) gây rắc rối
냇가: Suối, bờ suối 냇물: Nước suối
근심: Sự lo lắng 묻다: Chôn
무덤: Mộ 유언: Di ngôn
뉘우치다: Hối lỗi 썩다: Hỏng, thối
속을 썩다: Buồn lòng, đau lòng 정성껏: Một cách tận tâm, tận tụy
시커멓다: Đen(tối) thui 몰려오다: Kéo đến, ào đến
금세: Ngay, nhanh chóng 불어나다: Tăng(dâng lên)
차오르다: Ngập sát, dâng sát mép 떠내려가다: Trôi theo, cuốn theo
[adinserter block=”34″][adinserter block=”39″]

Nội dung bài nghe

엿날에 엄마 청개구리와 아들 청개구리가 살았어요. 그런데 아들 청개구리는 엄마 청개구리가 말을 하면 무엇이든 거꾸로 하는 말썽꾸러기였답니다. 학교에 가라고 하면 산으로 놀러 가고 산에서 놀라고 하면 냇가에서 놀고… 이렇게 아들 청개구리가 엄마의 말을 듣지 않자 엄마 청개구리의 근심은 날마다 깊어졌어요.

하루는 엄마 청개구리가 아들 청개구리에게 우는 법을 가르쳐 주려고 했어요.

“자, 엄마를 따라 큰 소리로 울어 보렴. 개굴개굴”.

그러나 아들 청개구리는 또 반대로 “굴개굴개”하고 울어댔지요.

[adinserter block=”25″]

그러던 어느 날 엄마 청개구리가 병에 걸리고 말았어요. 날이 갈수록 병이 깊어진 엄마 청개구리는 아들 청개구리를 불러 이야기했어요.

“아들아, 이제 내가 살날이 얼마 남지 않은 것 같구나. 마지막으로 부탁이 있으니 꼭 들어 다오. 내가 죽거든 산에 묻지 말고 꼭 냇가에 묻어 다오.”

이렇게 마지막 유언을 남기고 엄마 청개구리는 그만 숨을 거두었어요. 엄마 청개구리는 아들 청개구리가 항상 거꾸로 행동을 해 냇가에 묻으라고 하면 산에 묻을 거라고 생각한 거예요. 이를 모르는 아들 청개구리는 엄마 청개구리가 죽자 자신의 잘못을 뉘우치며 매우 슬퍼했어요.

“엉엉엉. 내가 엄마 속을 썩여서 엄마가 돌아가신 거야. 엄마 말씀을 잘 들었어야 했는데…”

아들 청개구리는 엄마 청개구리가 세상을 떠나며 남긴 마지막 유언이라고 꼭 들어 드려야겠다고 생각했답니다. 그래서 엄마 청개구리를 정성껏 냇가에 묻었어요.

“엄마, 정말 잘못했어요. 용서해 주세요.”

그런데 얼마 후 시커먼 구름이 몰려오더니 비가 내리기 시작했어요. 냇물은 금세 불어나 엄마 청개구리의 무덤 앞까지 차올랐어요. 이를 본 아들 청개구리는 엄마의 무덤이 떠내려갈까 봐 이리 뛰고 저리 뛰며 슬프게 울었습니다. 지금도 비가 오는 날이면 청개구리는 냇가에서 개굴개굴하고 운답니다.

[adinserter block=”34″][adinserter block=”39″]

Dịch bài nghe

Phần dịch bài nghe đã được ad ẩn đi để các bạn đỡ “vướng mắt” tụt hứng tự dịch. Bạn nào cần xem tham khảo thì nhập vào ô bên dưới từ (blogkimchi) để xác nhận mở ra xem Vietsub nhé.

[ppwp passwords=”blogkimchi”  headline=”” description=”” ]

엿날에 엄마 청개구리와 아들 청개구리가 살았어요. 그런데 아들 청개구리는 엄마 청개구리가 말을 하면 무엇이든 거꾸로 하는 말썽꾸러기였답니다. 학교에 가라고 하면 산으로 놀러 가고 산에서 놀라고 하면 냇가에서 놀고… 이렇게 아들 청개구리가 엄마의 말을 듣지 않[1] 엄마 청개구리의 근심은 날마다 깊어졌어요.

Ngày xửa ngày xưa, có mẹ con nhà êch xanh sống với nhau. Nhưng ếch xanh con rất ngỗ nghịch mẹ hắn nói gì là y rằng hắn trái ý làm ngược lại. Bảo tới trường học thì lại lên núi chơi, bảo lên núi chơi thì lại ra suối chơi. Vì cậu ếch con không biết nghe lời mẹ nên mẹ ếch ngày càng thấy lo lắng trong lòng.

하루는 엄마 청개구리가 아들 청개구리에게 우는 법을 가르쳐 주려고 했어요.

Một ngày nọ ếch mẹ dạy ếch con cách kêu.

“자, 엄마를 따라 큰 소리로 울어 보렴. 개굴개굴”.

“Nào, hãy bắt chước mẹ kêu thật to như thế này ~ 개굴개굴”

그러나 아들 청개구리는 또 반대로 “굴개굴개”하고 울어댔지요.

Thế rồi cậu ếch con lại kêu ngược lại ~ 굴개굴개.

그러던 어느 날 엄마 청개구리가 병에 걸리고 말았어요[2]. 날이 갈수록 병이 깊어진 엄마 청개구리는 아들 청개구리를 불러 이야기했어요.

Rồi một ngày nọ ếch mẹ đã bị bệnh. Bệnh mỗi ngày một nặng ếch mẹ gọi ếch con vào nói chuyện.

[adinserter block=”34″][adinserter block=”39″]

“아들아, 이제 내가 살날이 얼마 남지 않은 것 같구나. 마지막으로 부탁이 있으니 꼭 들어 다오. 내가 죽거든[3] 산에 묻지 말고 꼭 냇가에 묻어 다오.”

“Con à, chắc ngày mẹ sống chẳng còn được bao lâu. Mẹ có chuyện này nhờ cậy con nhất định con phải nghe mẹ. Nếu mà mẹ mất thì con đừng chôn mẹ trên núi hãy chôn mẹ bên bờ suối.

이렇게 마지막 유언을 남기고 엄마 청개구리는 그만 숨을 거두었어요. 엄마 청개구리는 아들 청개구리가 항상 거꾸로 행동을 해 냇가에 묻으라고 하면 산에 묻을 거라고 생각한 거예요. 이를 모르는 아들 청개구리는 엄마 청개구리가 죽자 자신의 잘못을 뉘우치며 매우 슬퍼했어요.

Ếch mẹ để lại lời di ngôn như thế rồi ra đi. Ếch mẹ cho rằng ếch con luôn làm ngược lại ngược lại những gì mẹ nói nên nếu bảo ếch con chôn mình bên bờ suối thì ếch con sẽ chôn mình trên núi. Ếch con không hề biết điều đó, ếch mẹ qua đời nó rất buồn và hối hận về những lỗi lầm của bản thân.

“엉엉엉. 내가 엄마 속을 썩여서 엄마가 돌아가신 거야. 엄마 말씀을 잘 들었어야 했는데…”

[adinserter block=”25″]

“huhuhu. Tại nó làm mẹ nó đau lòng nên mẹ nó mới qua đời. Đáng nhẽ nó phải nghe lời mẹ nó cơ….”

아들 청개구리는 엄마 청개구리가 세상을 떠나며 남긴 마지막 유언이라고 꼭 들어 드려야겠다고 생각했답니다. 그래서 엄마 청개구리를 정성껏 냇가에 묻었어요.

Sau khi mẹ của ếch nhỏ qua đời nó tự hứa nhất định phải nghe lời thực hiện di ngôn cuối cùng mà mẹ nó để lại. Vậy nên nó cẩn thận mộ táng mẹ nó bên bờ suối.

“엄마, 정말 잘못했어요. 용서해 주세요.”

“Mẹ à, con thật sự sai rồi, xin mẹ tha lỗi cho con”

그런데 얼마 후 시커먼 구름이 몰려오더니[4] 비가 내리기 시작했어요. 냇물은 금세 불어나 엄마 청개구리의 무덤 앞까지 차올랐어요. 이를 본 아들 청개구리는 엄마의 무덤이 떠내려갈까 봐[5] 이리 뛰고 저리 뛰며 슬프게 울었습니다. 지금도 비가 오는 날이면 청개구리는 냇가에서 개굴개굴하고 운답니다.

Thế nhưng chẳng mấy chốc mây đen kéo đến và trời bắt đầu mua. Nước suối nhanh chóng dâng lên ngập tận sát mép mộ của ếch mẹ. Thấy vậy ếch con lo sợ mộ mẹ bị nước cuốn trôi cứ chạy qua chạy lại kêu khóc. Cho đến ngày nay vào những ngày mưa ếch xanh vẫn kêu khóc 개굴개굴 bên bờ suối.

[/ppwp]

 

Một số ngữ pháp -자[1], -고 말다[2], -거든[3], 더니[4], (으)ㄹ 까 봐[5].

*   *   *   *   *

→ Các bạn theo dõi các bài luyện nghe mới nhất trong Tab chủ đề “Luyện nghe tiếng Hàn (KyungHee 4)“. Bạn đọc hãy đánh giá – phê bình bài viết này bằng cách ấn Voite bên dưới để cho Blog biết mức độ ủng hộ, hài lòng về bài viết này nhé.

[adinserter block=”34″][adinserter block=”39″]
4.7/5 - (4 bình chọn)

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận