Giải Đề Topik 47 – Phần Nghe | 33~34

Tiếp chủ đề dịch bài nghe TOPIK để thuận tiện cho các bạn đang ôn thi TOPIK có thể thuận tiện tra cứu và ôn tập. Nếu bạn chưa có đề và đáp án các đề Topik cũ thì vào tải đề Topik để tải các đề TOPIK cũ nhé.

TOPIK 한국어능력시험

“Nếu bạn dùng điện thoại để xem hãy bấm vào chữ [Listen in browser]” “Phía bên dưới để bắt đầu nghe” và làm bài!

※ [33~34]다음을 듣고 물음에 답하십시오.(각 2점)

33.무엇에 대한 내용인지 맞는 것을 고르십시오.

① 기록의 보존 방법

② 기록연구사의 역할

③ 역사적 기록물의 가치

④ 기록을 해야 하는 이유

34.들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오.

① 기록연구사는 기록의 보존 여부를 결정한다.

② 모든 기록물은 중요하므로 없애서는 안 된다.

③ 기록물은 수백 년이 지나도 그대로 보존된다.

④ 사라진 자료를 찾아내는 것도 기록연구사의 일이다.

________ Dịch & Đáp án________

※ [33~34] 다음을 듣고 물음에 답하십시오. (각 2점)

Nghe kỹ và trả lời câu hỏi [mỗi câu 2 điểm] 남자 : 여러분도 잘 아시는 조선왕조실록은 세계적으로 가치를 인정받는 기록물이지요. 수백 년 세월의 때가 묻은 기록물이 지금까지 보존되는 데는 기록을 남긴 사람들의 공헌이 크다고 할 수 있는데요. 요즘도 이렇게 기록을 담당하는 사람들이 있습니다. 바로 ‘기록연구사’입니다. 현대는 기록의 홍수라고 할 정도로 어느 것 하나 기록이 아닌 것이 없습니다. 그 중에는 없애도 되는 것도 있지만 외교 문서처럼 보존 되어야 하는 것도 있고요. 이런 수많은 기록 중에서 남길 것과 버릴 것을 결정하는 것은 기록연구사가 해야 하는 중요한 일 중의 하나 입니다. 기록연구사는 이처럼 기록물의 수명을 결정하는 아주 중요한 일을 합니다.

Từ vựng trong bài:

  1. 조선왕조실록: Triều Tiên Vương Triều Thực Lục (biên niên sử triều đại Joseon)
  2. 인정받다: Được công nhận
  3. 기록물: Nguồn tư liệu, nguồn sử liệu
  4. 남기다: để lại, truyền lại
  5. 수백 년: Hàng trăm năm
  6. 보존되: được bảo tồn
  7. 공헌: sự cống hiến
  8. 기록연구사: Nhà nghiên cứu tư liệu
  9. 없애다: loại bỏ
  10. 결정하다: Quyết định

33. 무엇에 대한 내용인지 맞는 것을 고르십시오. //Hãy chọn đáp án đúng với nội dung bài nghe nói về điều gì ① 기록의 보존 방법 Phương pháp bảo tồn sử liệu ② 기록연구사의 역할 Trách nhiệm của nhà nghiên cứu sử liệu ③ 역사적 기록물의 가치 Giá trị của nguồn sử liệu mang tính lịch sử ④ 기록을 해야 하는 이유 Lý do phải ghi chép sử liệu => Đáp án: 2 34. 들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오. //Hãy chọn đáp án đúng với nội dung bài nghe ① 기록연구사는 기록의 보존 여부를 결정한다. Nhà nghiên cứu sử liệu quyết định có bảo tồn sử liệu hay không ② 모든 기록물은 중요하므로 없애서는 안 된다. Tất cả những nguồn sử liệu không được loại bỏ. ③ 기록물은 수백 년이 지나도 그대로 보존된다. Nguồn tư liệu dù hàng trăm năm trôi qua vẫn được bảo tồn nguyên vẹn ④ 사라진 자료를 찾아내는 것도 기록연구사의 일이다. Việc tìm ra những tư liệu đã bị mất cũng là việc của nhà nghiên cứu sử liệu

=> Đán án: 1

Dịch bài nghe:

Như chúng ta điều biết rõ, Triều Tiên Vương Triều Thực Lục (biên niên sử triều đại Joseon chính là nguồn sử liệu mà được thừa nhận giá trị toàn cầu. Với nơi mà những nguổn sử liêu đã được chôn cất theo năm tháng hàng trăm năm được tồn cho đến ngày thay thì có thể nói rằng cống hiến của những người mà đã để lạị nguồn sử liệu rất to lớn. Và gần đây cũng vậy, sẽ có những người đảm nhận việc ghi chép sử liệu lại như thế này, Chính là nhà nghiên cứu sử liệu. Hiện tại, không có  cái gì mà không phải là một tư liệu nào đến mức gọi là cơn lũ của sử liệu. Trong những cái đó cũng có những cái bị loại bỏ nhưng thêm vào đó cũng sẽ có cái mà cần phải được bảo tồn như tài liệu ngoại giao. Cái việc quyết định xem cái ỏ đi và cái giữ lại trong số rất nhiều những tư liệu như thế này là một trong những việt quan trọng mà nhà nghiên cứu sử liệu phải làm. Nhà nghiên cứu sử tiệu sẽ làm cái việc rất quan trọng mà quyết định tuổi thọ của nguồn sử liệu như này.

※ Hết bài! Rất vui vì các bạn đã kiên nhẫn đọc tới đây. Để xem các bài cùng chủ này xem chuyên mục “Topik 47“. Bài kì trước 50 bài của đề Topik 41 nếu bạn chưa xem hãy vào đây “Topik 41” để xem và ôn tập. Tìm kiếm các thông tin về du học Hàn – tiếng Hàn (tra ngữ pháp…tài liệu..vv) các bạn truy cập “Tìm thông tin“. Xem lịch thi Topik 2019….

  Tags: #한국어로 배우는 TOPIK #한국어능력시험 실전 강의, #동영상 강의, TOPIK #한국어능력시험 대비 강의, #한국어로 배우는 TOPIK 한국어능력시험 실전 강의.  

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tiếng Hàn , Topik - Tài liệu học tập và các câu chuyện bên lề.
Chia sẻ bài viết hoặc gửi cho bạn bè: