Bài mẫu Câu 54 TOPIK II 쓰기 – Chủ đề “Nhân bản con người – 인간 복제”

Chào bạn, chúng ta lại gặp nhau trên Blogkimchi trong Chuyên đề Ôn thi Topik phần Viết(쓰기) Câu 54. ở bài viết số trước là bài về Chủ đề “Kinh tế và Hạnh phúc”, tiếp đến bài hôm nay sẽ là bài về Chủ đề “Nhân bản con người – 인간 복제”. Bài luận mẫu này được Blog trích từ cuốn sách luyện thi viết Topik. Bạn đọc quan tâm có thể tải miễn phí file sách ở cuối bài học. #Sách luyện thi viết TOPIK, #Sách học 쓰기, #Sách học viết Topik..

Đề bài: 다음을 주제로 하여 자신의 생각을 600 ~ 700자로 쓰시오. 단, 문제를 그대로 옮겨 쓰지 마시오.(50 점).

인간 복제가 가능해졌다는 뉴스가 보도되었을 당시, 전 세계적으로 인간 복제에 대해 찬성과 반대의 논란이 뜨거웠다. 인간 복제 기술의 필요성과 이 기술이 앞으로 나아갈 방향에 대해 어떻게 생각하는지 자신의 생각을 쓰라.

*  *  *  *  *  *  *

Cái thời điểm tin tức đưa ra thông tin khả năng nhân bản được con người cả thế giới đã nóng lên tranh cãi tán thành hay phản đối về việc nhân bản con người. Hãy viết ra suy nghĩ của bạn về tính cần thiết của công nghệ này và xu hướng sau này của nó(công nghệ này) như thế nào

[adinserter block=”34″][adinserter block=”21″]

❖ 문제 풀이

Các luận điểm cần đưa vào bài viết:

[+] Mở bài: Bài viết yêu cầu viết luận về tính cần thiết của công nghệ nhân bản(인간 복제 기술의 필요성) vì vậy sẽ vào vấn đề bằng một câu mở về tính cần thiết của công nghê nghệ này.

[+] Thân bài: Tiếp đến phần nội dung chính sẽ đi nói về các giá trị và tác hại( tương tự ưu và nhược điểm)

[+] Kết bài: Đưa ra đề án, giải pháp khắc phục hạn chế mặt tác hại của công nghệ.

❖ Các từ vựng cần thiết

출산: sự sinh con 복제: phục chế, nhân bản
종족: nòi giống 보장되다: được bảo đảm
불임: việc vô sinh, không có khả năng sinh con 해결책: biện pháp, giải pháp
유전병: bệnh di truyền 자손: con cháu
물려주다: truyền lại, giao lại, di truyền 유전자: gen
우량: ưu tú, xuất sắc 지니다: giữ, bảo quản, có(mang)
천재성: thiên tài, năng khiếu bẩm sinh 탁월하다: ưu tú vượt trội
공헌하다: cống hiến, góp phần 배제하다: ngoại trừ, bài trừ
존엄성: tôn nghiêm, phẩm giá 규제하다: quy chế, quy định, quy tắc
장치: trang bị, (cơ chế- cách nói ẩn dụ) 자체: tự thể, chính nó
순수하다: thuần khiết, trong sáng 병행되다: song hành, đồng thời
[adinserter block=”31″][adinserter block=”39″]

❖ Bài luận mẫu

Để tránh cho bạn đọc bị thụ động đọc Vietsub, Blog đã cố ý ẩn đi nội dung bản dịch. Sau khi các bạn đọc xong có thể xác nhận mở xem bài dịch và bài gốc hoàn chỉnh.

Việc sinh con이 아닌 nhân bản를 통한 nòi giống 번식이 타인에게 심각한 피해를 주지 않는다면 인간 복제는 자유롭게 được bảo đảm야 한다고 생각한다.

생각보다 많은 cặp vợ chồng가 việc không thể sinh con(vô sinh) 문제로 상당한 고통을 받고 있는데, nhân bản con người는 불임으로 고통받는 부부에게 biện pháp-giải pháp을 제시해 줄 수 있기 때문이다. 또한, 심각한 bệnh di truyền을 갖고 있는 가정의 경우에는 인간 복제를 통해 그 병을 con cháu에게 truyền lại지 않을 수도 있다. 그뿐만이 아니다. gen tốt를 지닌 개인을 복제하여 국가적, 전 세계적으로 유용하게 이용할 수도 있다. 역사적으로 어떤 분야에 thiên tài-năng khiếu bẩm sinh이나 nhân tài ưu tú을 보인 사람의 유전자를 복제함으로써 nhân loại의 phong phú 삶과 발전을 위해 cống hiến게 할 수도 있다.

이렇게 다양한 장점을 가지고 있기에 나는 인간 복제 기술의 발전이 바람직하다고 생각한다. 그러나 물론 인간 복제가 무조건 옳다고는 할 수 없다. 유전자를 복제하여 인간을 기계 찍어 내듯 만든다는 점과 그저 목적을 달성하기 위한 하나의 수단으로써 인간을 만들어서 이용하게 될 가능성도 완전히 ngoại trừ 수 없기 때문이다.

그러므로 인간 복제가 인간의 phẩm giá을 해치는 위험한 용도로 사용되지 않도록 thể chế할만한 제도적 cơ chế도 필수적으로 마련해야 한다. 즉 인간 복제 기술의 발달 못지않게 그 chính nó의 trong sáng한 목적을 지켜가기 위한 윤리적인 실천이 đồng thời야 할 것이다.

[adinserter block=”31″][adinserter block=”21″]

Để xem bài văn mẫu gốc và bài dịch bạn nhập mã → blogkimchi vào ô bên dưới để xác nhận mở xem nội dung đã ẩn.

[ppwp passwords=”blogkimchi”  headline=”” description=”” ]

출산이 아닌 복제를 통한 종족 번식이 타인에게 심각한 피해를 주지 않는다면 인간 복제는 자유롭게 보장되어야 한다고 생각한다.

Tôi cho rằng công nghệ nhân bản nên được đảm bảo tự do(không bị hạn chế, ngăn chặn) nếu việc sinh sản duy trì giống nòi qua nhân bản con người không gây hại nghiêm trọng gì đến người khác.

생각보다 많은 부부가 불임 문제로 상당한 고통을 받고 있는데, 인간 복제는 불임으로 고통받는 부부에게 해결책을 제시해 줄 수 있기 때문이다. 또한, 심각한 유전병을 갖고 있는 가정의 경우에는 인간 복제를 통해 그 병을 자손에게 물려주지 않을 수도 있다. 그뿐만이 아니다. 우량 유전자를 지닌 개인을 복제하여 국가적, 전 세계적으로 유용하게 이용할 수도 있다. 역사적으로 어떤 분야에 천재성이나 탁월한 재능을 보인 사람의 유전자를 복제함으로써 인류의 풍요로운 삶과 발전을 위해 공헌하게 할 수도 있다.

Nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn(vô sinh) phải gánh chịu đau khổ hơn là mọi người tưởng, vì thế nhân bản con người có thể coi là giải pháp đưa ra cho các cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn. Hơn nữa đối với những gia đình có mang bệnh di truyền nguy hiểm thông qua nhân bản con người bệnh đó có thể sẽ không truyền lại cho con cháu của họ. Không chỉ có vậy. Nhân bản một cá nhân có mang nguồn gen ưu tú có thể được sử dụng hữu ích cho một quốc gia hoặc toàn cầu. Bằng việc sao chép gen của những người có tài năng xuất chúng hoặc thiên tài trong một lĩnh vực nào đó trong lịch sử có thể đóng góp cho sự phát triển và cuộc sống đa dạng của nhân loại.[adinserter block=”25″] [adinserter block=”21″]

이렇게 다양한 장점을 가지고 있기에 나는 인간 복제 기술의 발전이 바람직하다고 생각한다. 그러나 물론 인간 복제가 무조건 옳다고는 할 수 없다. 유전자를 복제하여 인간을 기계 찍어 내듯 만든다는 점과 그저 목적을 달성하기 위한 하나의 수단으로써 인간을 만들어서 이용하게 될 가능성도 완전히 배제할 수 없기 때문이다.

Vì có nhiều ưu điểm như vậy nên tôi cho rằng phát triển kỹ thuật nhân bản con người là một điều đúng đắn. Tất nhiên không thể nói nhân bản con người là điều hoàn toàn đúng. Vì không thể loại trừ hoàn toàn khả năng nhân bản con người giống như thể được được in ra bằng máy móc, làm ra sử dụng con người coi đó là một phương tiện cách thức để đạt được mục đích.

그러므로 인간 복제가 인간의 존엄성을 해치는 위험한 용도로 사용되지 않도록 규제할만한 제도적 장치도 필수적으로 마련해야 한다. 즉 인간 복제 기술의 발달 못지않게 그 자체의 순수한 목적을 지켜기 위한 윤리적인 실천이 병행되어야 할 것이다.

Do đó bắt buộc cần phải có một thể chế kiểm soát việc nhân bản con người để không sử dụng cho mục đích gây tổn hại đến nhân phẩm con người. Tức là không những phát triển kỹ thuật nhân bản con người mà đồng thời phải thực hiện một cách đạo đức để đảm bảo mục đích thuần túy của chính nó – nhân bản con người.

[/ppwp]

 

[adinserter block=”34″][adinserter block=”21″]

❖ Một số ngữ pháp

1. Ngữ pháp -기에 trong câu (이렇게 다양한 장점을 가지고 있기에)

→ Các bạn xem bài về cấu trúc này trong bài ngữ pháp 길래, 기에.

2. Ngữ pháp -(으)ㄹ 만하다 trong câu (위험한 용도로 사용되지 않도록 규제할만한 제도적 장치)

→ Các bạn xem bài về cấu trúc này trong bài ngữ pháp -(으)ㄹ 만하다.

3. Ngữ pháp -(으)ㅁ으로써 trong câu (하나의 수단으로써 인간을 만들어서)

→ Các bạn xem bài về cấu trúc này trong bài ngữ pháp -(으)ㅁ으로써.


Bài viết hôm nay tạm dừng tại đây. Bạn đọc có thể vào Thư mục tài liệu luyện thi Topik(쓰기) để tải hai File tài liệu hỗ trợ nâng cao năng lực kỹ năng viết và bổ sung đa dạng từ vựng trung cấp.

[adinserter block=”21″][adinserter block=”31″]
5/5 - (2 bình chọn)

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận