Kiếm khách(검객) gặp kiếm khách(39)

검객은 검을 사용하는 사람을 뜻하는 단어다~ [adinserter block=”31″][adinserter block=”21″] Một số từ Hán Hàn: 검 검 Kiếm, kiểm, kiệm 검을 빼다 rút kiếm 검을 차다 đâm kiếm 검문하다 kiểm vấn, […]

» Read more
1 2 3 30