한국어능력시험 듣기 연습 | Câu 45~46

  Luyện nghe TOPIK – Câu 45~46. Trong loạt bài này Blog sẽ trích dẫn nguyên văn trong đề thi TOPIK – Đề 41 để các bạn vừa luyện nghe vừa nhân tiện học làm TOPIK luôn nhé.  

TOPIK 한국어능력시험 

Luyện nghe TOPIK, TOPIK 한국어능력시험, 듣기 토픽

// “Bấm nghe và chọn đáp án” “Nếu xem trên điện thoại các bạn ấn vào chữ [Listen in browser] bên dưới”.

※ [45~46] 다음은 강연입니다. 잘 듣고 물음에 답하십시오. (각 2점)

45. 들은 내용과 일치하는 것을 고르십시오.

1 지진은 드물게 발생하는 자연재해이다.

2 대지진 이후에 인간은 무기력에 빠졌다.

3 지진에 대한 사람들의 인식은 바뀌지 않았다.

4 대지진 이전에는 과학적 조사를 하지 않았다.

46. 여자가 말하는 방식으로 가장 알맞은 것을 고르십시오.

1 지진 발생의 원인을 규명하고 있다.

2 지진학의 연구 성과를 분석하고 있다.

3 지진학의 유래에 대해 소개하고 있다.

4 지진 발생 과정을 단계별로 설명하고 있다.

________ Đáp án & dịch bài________

※ [45~46] 다음은 강연입니다. 잘 듣고 물음에 답하십시오. (각 2점)

Sau đây là bài thuyết giảng. Hãy nghe kỹ và trả lời câu hỏi (Mỗi câu 2 điểm)

여자 : 한 해 지구 상에 지진이 몇 번 발생할까요? (잠시 후) 50만 번이나 일어납니다. 우리는 잘 느끼지 못하지만요. 인간은 인류 역사가 시작될 때부터 계속 지진을 겪어 왔고 몇몇 큰 지진들은 인류 역사를 바꿔 놓기도 했죠. 그중에서 1755년 리스본 대지진은 과학적 연구가 이루어진 최초의 지진이라는 점에서 의미가 있습니다. 그때 처음으로 지진 상황을 파악하기 위한 조사가 실시됐거든요. 과학적인 해석을 시도한 거죠. 대지진 이후 사람들은 무기력하게 쓰러져 있던 것이 아니라 오히려 그 지진을 통해 원인을 찾으려고 노력했어요. 그런 노력이 지진학의 탄생을 가져왔고 현재 우리는 지진을 적극적으로 대비할 수 있게 된 것입니다.

Một số từ vựng:

  1. 지구: Trái đất
  2. 발생하다: phát sinh 
  3. 지진: động đất
  4. 인류: nhân loại
  5. 겪다: trải qua
  6. 이루어지다: được thực hiện
  7. 파악하다: khai phá, nắm bắt
  8. 대비: phòng bị
  9. 탄생: sinh ra

45. 들은 내용과 일치하는 것을 고르십시오.

Chọn nội dung đúng với bài nghe

1 지진은 드물게 발생하는 자연재해이다.

Động đất hiếm khi xảy ra

2 대지진 이후에 인간은 무기력에 빠졌다.

Sau cơn đại địa chấn con người đã rơi vào tình cảnh mất trắng

3 지진에 대한 사람들의 인식은 바뀌지 않았다.

Sự nhận thức của con người về động đất vẫn không thay đổi

4 대지진 이전에는 과학적 조사를 하지 않았다.

Trước trận đại địa chấn, không có những điều tra khoa học về điều này

=> Đáp án: 3

46. 여자가 말하는 방식으로 가장 알맞은 것을 고르십시오.

Phương thức nói chuyện của người nữ là gì? Chọn đáp án thích hợp

1 지진 발생의 원인을 규명하고 있다.

Làm rõ nguyên nhân của động đất

2 지진학의 연구 성과를 분석하고 있다.

Phân tích thành quả nghiên cứu của ngành địa chấn học

3 지진학의 유래에 대해 소개하고 있다.

Giới thiệu về sự ra đời của địa chấn học

4 지진 발생 과정을 단계별로 설명하고 있다.

Giải thích các bước trong quá trình phát sinh động đất

=> Đáp án: 3

*Dịch bài nghe

[Nữ]: Mỗi năm trên trái đất phát sinh bao nhiêu lần động đất? ( Một lúc sau) 500.000 lần, thưa các bạn. Chúng ta tuy không thể cảm nhận rõ điều này. Từ khi bắt đầu lịch sử loài người, chúng ta đã liên tục trải qua những ơn động đất, trong đó có vài cơn động đất lớn thay đổi cả lịch sử đúng không ạ? Trong số đó có 1 cơn đại địa chấn(động đất) năm 1755 có tên Lisboa có ý nghĩa ở chỗ nó là cơn động đất đầu tiên được đưa vào nghiên cứu khoa học. Những cơn động đất lớn từng làm con người chao đảo, mất trắng, về sau, trái lại làm chúng ta cố gắng hơn trong việc tìm ra nguyên nhân của nó. Những nỗ lực đó đã sinh ra ngành khoa học địa chất và hiện nay chúng ta đang có những phương án đối mặt tích cực với động đất

  //Hết bài! Rất vui vì các bạn đã kiên nhẫn đọc tới đây. Để xem các bài trước trong loạt bài này bạn vào đây: “TOPIK41“. Để tìm kiếm các thông tin về du học Hàn – tiếng Hàn (tra ngữ pháp…tài liệu..vv) các bạn truy cập: “Tìm thông tin“.. 

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tiếng Hàn , Topik - Tài liệu học tập và các câu chuyện bên lề.
Chia sẻ bài viết hoặc gửi cho bạn bè: