한국어능력시험 듣기 연습 | Câu 43~44

Luyện nghe TOPIK – Câu 43~44. Trong loạt bài này Blog sẽ Copy nguyên văn trong đề thi TOPIK để các bạn vừa luyện nghe vừa nhân tiện học làm TOPIK luôn nhé.

TOPIK 한국어능력시험

“Bấm nghe và bắt đầu làm bài” 

“Nếu xem trên điện thoại các bạn ấn vào chữ [Listen in browser] bên dưới”

※ [43~44] 다음은 다큐멘터리입니다. 잘 듣고 물음에 답하십시오. (각 2점)

43. 이 이야기의 중심 내용으로 맞는 것을 고르십시오.

1 신라 시대에는 다양한 계급이 존재했다.

2 신라 시대에는 다른 문화권과 교류가 있었다.

3 신라 시대에는 문화를 중시하는 사상이 있었다.

4 신라 시대에는 유리 제작 기술이 크게 발달하였다.

44. 유리구슬에 대한 설명으로 맞는 것을 고르십시오.

1 이 유리구슬은 신라에서 만들어졌다.

2 이 유리구슬은 상위 계층이 사용했다.

3 이 유리구슬의 크기는 사람 얼굴만 하다.

4 이 유리구슬에 신라인의 모습이 새겨져 있다.

______||| ĐÁP ÁN & DỊCH |||______

※ [43~44] 다음은 다큐멘터리입니다. 잘 듣고 물음에 답하십시오. (각 2점)

Sau đây là một đoạn tư liệu, Hãy nghe kỹ và trả lời câu hỏi

남자 : (다큐멘터리 톤으로) 여기 보이는 이 유리구슬은 신라 시대의 지배 층이 사용한 목걸이에 달려 있던 것이다. 자세히 살펴보면 놀랍게도 지름 1.8센티미터의 이 작은 유리구슬 안에 사람의 얼굴이 새겨져 있다. 그런데 신라인의 얼굴은 아니다. 코와 눈, 피부 등이 매우 이국적이다. 그 당시 신라에는 유리 제작 기술이 발달하지 않았는데 그럼 이 구슬은 어디에서 온 것일까? 우리는 그 출처를 찾아 나섰다. 그리고 마침내 동남아시아의 한 섬에서 비슷한 유리구슬을 찾았다. 이것이 바로 그것이다. 구슬 안의 얼굴과 제작 기법이 모두 신라에서 발견된 유리구슬과 같다. 1500년 전 이곳의 구슬이 신라로 전해졌던 것이다. 우리는 이 작은 유리구슬에서 그 옛날 신라가 5300km나 떨어진 나라와 교역을 했다는 증거를 발견할 수 있었다.

43. 이 이야기의 중심 내용으로 맞는 것을 고르십시오.

Nội dung trọng tâm của bài là gì? Hãy chọn đáp án đúng

1 신라 시대에는 다양한 계급이 존재했다.

Thời Shilla đã tồn tại rất nhiều giai cấp

2 신라 시대에는 다른 문화권과 교류가 있었다.

Thời Shilla đã giao lưu với các nền văn hóa khác

3 신라 시대에는 문화를 중시하는 사상이 있었다.

Thời Shilla có tư tưởng coi trọng văn hóa

4 신라 시대에는 유리 제작 기술이 크게 발달하였다.

Thời Shilla đã phát triển kỹ thuật chế tác thủy tinh

=> Đáp án: 2

44. 유리구슬에 대한 설명으로 맞는 것을 고르십시오.

Hãy chọn đáp án đúng với việc giải thích về viên thủy tinh

1 이 유리구슬은 신라에서 만들어졌다.

Viên thủy tinh này được làm tại Shilla

2 이 유리구슬은 상위 계층이 사용했다.

Viên thủy tinh này được giới thượng lưu Shilla sử dụng

3 이 유리구슬의 크기는 사람 얼굴만 하다.

Độ lớn của viên thủy tinh này bằng mặt người

4 이 유리구슬에 신라인의 모습이 새겨져 있다.

Viên thủy tinh này khắc hình mặt người Shilla

=> Đáp án: 2

**/ Bài dịch:

[Nam]:( âm thanh từ phim tài liệu) Viên thủy tinh tròn mà các bạn đang nhìn thấy đây là một phần được sử dụng trong chiếc vòng cổ của một người thuộc giai cấp thống trị triều Shilla xưa. Khi chúng ta quan sát kỹ sẽ hết sức kinh ngạc bởi đường kính viên chỉ là 1,8mm, trong đó có khắc hình mặt người. Nhưng đó không phải là khuôn mặt người Shilla xưa, mà là một gương mặt ngoại quốc. Thời đó Shilla chưa phát triển kỹ thuật chế tác thủy tinh, vậy viên thủy tinh đó từ đâu tới? Chúng tôi đã đi tìm nguồn gốc. Và cuối cùng cũng tìm thấy một viên thủy tinh tương tự tại 1 hòn đảo thuộc Đông Nam Á. Đó chính là viên này. Viên thủy tinh phía trong có khắc mặt người với kỹ thuật giống viên được tìm thấy thời Shilla. 1500 năm trước, đây là nơi đã truyền đi viên thủy tinh đến Shilla. Viên thủy tinh nhỏ bé này là minh chứng cho ta thấy được, thời Shilla đã có quan hệ thương mại với những nơi cách xa mình lên tới 5300km

//Bài đọc đến đây là cứt lát sưm li tằng! Rất vui vì các bạn đã kiên nhẫn đọc tới đây. Để xem các bài cùng chủ này xem chuyên mục “TOPIK41“. Để tìm kiếm các thông tin về du học Hàn – tiếng Hàn (tra ngữ pháp…tài liệu..vv) các bạn truy cập “Tìm thông tin“..

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tiếng Hàn , Topik - Tài liệu học tập và các câu chuyện bên lề.
Chia sẻ bài viết hoặc gửi cho bạn bè: