Quotes tiếng Hàn #12

Nhớ từ vựng tiếng Hàn qua các câu Quotes tiếng Hàn ngắn dễ nhớ. 열심히 읽으면서 외우도록 노력하세요! Chịu khó đọc và học thuộc lòng nhé! [Phụ đề brtstone] Khi […]

» Read more

Quotes tiếng Hàn #13

Nhớ từ vựng tiếng Hàn qua các câu Quotes tiếng Hàn ngắn dễ nhớ. 열심히 읽으면서 외우도록 노력하세요! Chịu khó đọc và học thuộc lòng nhé! [Dịch từ cuốn 곰돌이 […]

» Read more

Quotes tiếng Hàn #11

Nhớ từ vựng tiếng Hàn qua các câu Quotes tiếng Hàn ngắn dễ nhớ. 열심히 읽으면서 외우도록 노력하세요! Chịu khó đọc và học thuộc lòng nhé! [Phụ đề brtstone] 인생: […]

» Read more

Quotes tiếng Hàn #10

Nhớ từ vựng tiếng Hàn qua các câu Quotes tiếng Hàn ngắn dễ nhớ. 열심히 읽으면서 외우도록 노력하세요! Chịu khó đọc và học thuộc lòng nhé! 당신: bạn, anh, cậu […]

» Read more

Quotes tiếng Hàn #9

Nhớ từ vựng tiếng Hàn qua các câu Quotes tiếng Hàn ngắn dễ nhớ. 열심히 읽으면서 외우도록 노력하세요! Chịu khó đọc và học thuộc lòng nhé! – Phụ đề 남궁광석 […]

» Read more

Quotes tiếng Hàn #14

Nhớ từ vựng tiếng Hàn qua các câu Quotes tiếng Hàn ngắn dễ nhớ. 열심히 읽으면서 외우도록 노력하세요! Chịu khó đọc và học thuộc lòng nhé! 바라는 마음만 있고 행동으로 옮기지 […]

» Read more

Quotes tiếng Hàn #14

Nhớ từ vựng tiếng Hàn qua các câu Quotes tiếng Hàn ngắn dễ nhớ. 열심히 읽으면서 외우도록 노력하세요! Chịu khó đọc và học thuộc lòng nhé! [Dịch từ cuốn 곰돌이 […]

» Read more

Quotes tiếng Hàn #8

Nhớ từ vựng tiếng Hàn qua các câu Quotes tiếng Hàn ngắn dễ nhớ. 열심히 읽으면서 외우도록 노력하세요! Chịu khó đọc và học thuộc lòng nhé! 스승: thầy, cô, sư […]

» Read more

Quotes tiếng Hàn #7

Nhớ từ vựng tiếng Hàn qua các câu Quotes tiếng Hàn ngắn dễ nhớ. 열심히 읽으면서 외우도록 노력하세요! Chịu khó đọc và học thuộc lòng nhé! 타오르다: cháy lên, bùng […]

» Read more
1 2