Quotes tiếng Hàn #4

Nhớ từ vựng tiếng Hàn qua các câu Quotes tiếng Hàn ngắn dễ nhớ. 열심히 읽으면서 외우도록 노력하세요! Chịu khó đọc và học thuộc lòng nhé!

가장 현명한 사람은, 늘 배우려고 노력하는 사람이고. Người thông minh nhất là người luôn cố gắng để học hỏi.

가장: nhất현명: hiển minh, sáng suốt
늘: luôn luôn, luôn배우다: học
노력하다: cố gắng, nỗ lực현명한 사람: Người thông minh sáng suốt. (Định ngữ V+ (으)ㄴ + N)
배우려고: để học. (để làm gì đó dùng V~으려고)

 

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tiếng Hàn , Topik - Tài liệu học tập và các câu chuyện bên lề. {Xem chương trình chia sẻ bài viết nhận tiền trên Blog}
Chia sẻ bài viết hoặc gửi cho bạn bè: