Bài mẫu Câu 54 쓰기 TOPIK II – Chủ đề “교내 체벌 – Hình phạt trong nhà trường”

Chào các bạn, trong bài viết này Blog sẽ cùng các bạn đọc và dịch một bài đáp án mẫu câu 54 Topik 쓰기 nhé. Nội dung bài viết gốc được ad lấy trong nội dung cuốn sách ôn thi viết topik có tên là 쓰기 100점 받자, sách này ôn luyện thi viết Topik rất hay có điều là sách hàn 100% nên không có tiếng Việt. À mà trên Blog đã có share file cuốn sách đó bạn nhé. Các bạn vào Tab #Sách ôn thi viết Topik tải nhé.

Trước tiên các bạn đọc nội dung đề bài (tương tự đề bài thi mẫu Topik II).

Đề bài Câu 54 쓰기

다음을 주제로 하여 자신의 생각을 600〜700자로 쓰시오. 단, 문제를 그대로 옮겨 쓰지 마시오. (50점)

많은 학교가 교내 체벌 금지를 선언한 이후에도 부분적으로 정신적 – 육체적 체벌은 계속되고 있다. 학교 내에서 잘못된 행동을 한 학생에 대하여 어떠한 방식으로든 잘못을 깨닫게 해야 한다는 이유에서이다. 교사의 체벌이 필요하다고 생각하 는가? 또 바람직한 교육의 방향은 무엇이라고 생각하는가? 이에 대해 자신의 생각을 쓰라.

Nhiều trường có tuyên bố cấm hình phạt trong trường học tuy nhiên sau đó vẫn có bộ phận nào đó tiếp tục hình phạt về mặt tinh thần hay thể chất. Đó là bởi vì trong trường học phải có cách thức nào đó để khiến học sinh có hành vi sai trái nhận ra được là đã làm điều sai trái. Bạn có nghĩ giáo viên cần đến hình phạt? Và bạn suy nghĩ phương-cách giáo dục nào là đúng đắn phù hợp? Hãy viết ra những suy nghĩ của bạn về điều đó.

[adinserter block=”34″][adinserter block=”39″]

Gợi ý sườn nội dung

[+] Mở bài: 체벌을 지지하는 입장의 의견 – Mở đầu chủ đề đưa ra ý kiến tán thành của bạn về hinh phạt ở trường học.

[+] Thân bài: 체벌의 필요성에 대한 근거와 반대 의견 소개 – Đưa ra các căn cứ dẫn chứng giải thích cho lý luận rằng hình phạt là cần thiết trong nhà trường, đồng thời đưa ra quan điểm của người phản đối.

[+] Kết bài: 체벌의 올바른 적용 방법 – Phương pháp áp dụng hình phạt thích hợp.

Từ vựng gợi ý

감정적: Sự cảm tính 고치다: Sửa, chữa
고통: Sự đau khổ 교육적: Mang tính giáo dục
귀하다: Quý giá, thanh cao 독단적: Mang tính độc đoán
때리다: Đánh(v) 매: Việc đánh(n)
반응: Phản ứng 벌: Phạt, hình phạt
변화: Thay đổi 부분적: Một bộ phận, một phần nào đó
불가피하다: Bất khả kháng, không thể tránh 상: Phần thưởng
상처: Tổn thương 수단: Cách thức, phương tiện
[adinserter block=”34″][adinserter block=”39″]
유지: Duy trì 이루어지다: Đạt được
인정하다: Thừa nhận 일시적: Tính nhất thời, tạm thời
자식: Con cái 즉각적: Mang tính tức thì
지지하다: Ủng hộ, tán thành 질서: Trật tự
징계(하다): Trách mắng, quở trách 체벌: Hình phạt(có tác động về mặt thể xác như đánh hay hít đất..)
태도: Thái độ 판단: Phán đoán
폭력: Bạo lực 학대: Ngược đãi
협의: Hội ý bàn bạc 확신(하다): Vững tin, chắc tin

Nội dung bài viết mẫu

한국 속담에 ‘귀한 자식 매 한 대 더 때린다’는 말도 있듯이, 체벌을 지지하는 사람들은 체벌이 불가피한 교육의 수단이며, 즉각적인 변화를 가져온다는 측면에서 효과가 있다고 생각한다.

학교에서 학생들에게 효과적인 교육이 이루어지도록 하기 위해서는 상과 벌이 모두 필요한데, 그중에서도 체벌은 잘못된 태도를 고치고 질서를 유지하기 위한 효과적인 방법이 될 수도 있다. 잘못된 행동에 대해서 교사가 체벌로 즉각적인 반응을 보이면 학생 또한 즉각적으로 자신의 행동을 고치려고 할 것이기 때문이다.

반면 체벌을 반대하는 사람들은 다른 징계 방법이 더 좋은 효과를 얻을 수 있다고 주장하며 체벌은 폭력 이나 학대에 가깝다고 말하기도 한다. 그 당시 학생의 변화는 체벌이 주는 고통에서 벗어나기 위한 일시적인 현상일 뿐이며, 체벌은 학생에게 특히 감정적 – 정신적 상처만 남긴다는 것이다.

물론 교사의 입장에서 그것이 학생에게 긍정적인 결과를 가져다준다는 확신이 있다면 필요에 따라 부분적으로 체벌이 이루어질 수도 있을 것이다. 그러나 이때에도 교사 한 사람의 독단적인 판단으로 처벌하기보다는 다른 동료 교사들의 의견을 듣거나 학생들과의 협의를 통해 적정한 체벌이 이루어지게 하는 것이 좋다. 즉 체벌은 폭력이 아닌 사랑의 매라는 것을 교사와 학생이 분명히 알고 서로 인정하는 가운데 이루어질 때, 체벌도 교육적 효과를 높이는 데 기여할 수 있게 된다는 것이다.

[adinserter block=”29″][adinserter block=”31″]

Dịch tham khảo bài mẫu

Phần dịch bài mẫu Blog đã ẩn đi các bạn hãy nhập lại từ blogkimchi vào ô bên dưới để mở xem tham khảo phần Vietsub đáp án mẫu nhé.

[ppwp passwords=”blogkimchi”  headline=”” description=”” ]

한국 속담에 ‘귀한 자식 매 한 대 더 때린다’는 말도 있듯이, 체벌을 지지하는 사람들은 체벌이 불가피한 교육의 수단이며, 즉각적인 변화를 가져온다는 측면에서 효과가 있다고 생각한다.

Tục ngữ Hàn Quốc có câu rằng “Quý tử càng yêu càng đánh”, những người đồng tình tán thành thì cho rằng hình phạt trong giáo dục là một phương thức bất khả kháng(không thể tránh) bởi vì nó mang lại hiệu quả thay đổi tức thì.

학교에서 학생들에게 효과적인 교육이 이루어지도록 하기 위해서는 상과 벌이 모두 필요한데, 그중에서도 체벌은 잘못된 태도를 고치고 질서를 유지하기 위한 효과적인 방법이 될 수도 있다. 잘못된 행동에 대해서 교사가 체벌로 즉각적인 반응을 보이면 학생 또한 즉각적으로 자신의 행동을 고치려고 할 것이기 때문이다.

Trong nhà trường vì để đạt được hiệu quả giáo dục cho học sinh thì phần thưởng và hình phạt đều cần thiết, để sửa đổi học sinh có thái độ không tốt và duy trì trật tự thì trong đó trừng phạt có thể được coi là một cách mang lại hiệu quả. Bởi vì là nếu giáo viên có thái độ trừng trị ngay đối với hành vi xấu của học sinh thì khi đó học sinh nhìn thấy được điều đó cũng sẽ tức thì sửa chữa hành vi của bản thân.

[adinserter block=”29″]

반면 체벌을 반대하는 사람들은 다른 징계 방법이 더 좋은 효과를 얻을 수 있다고 주장하며 체벌은 폭력 이나 학대에 가깝다고 말하기도 한다. 그 당시 학생의 변화는 체벌이 주는 고통에서 벗어나기 위한 일시적인 현상일 뿐이며, 체벌은 학생에게 특히 감정적 – 정신적 상처만 남긴다는 것이다.

[adinserter block=”25″]

Trái lại những người phản đối thì đưa ra quan điểm rằng dùng các biện pháp trách khác mắng cũng có thể mang lại hiệu quả, và còn nói rằng trừng phạt là rất gần với bạo lực hay ngược đãi. Lúc học sinh nhất thời sửa chữa thay đổi đó chỉ vì muốn thoát khỏi khổ sở do bị trừng phạt mà thôi, trừng phạt chỉ để lại vết thương sâu sắc trong tâm chí cảm xúc của học sinh.

물론 교사의 입장에서 그것이 학생에게 긍정적인 결과를 가져다준다는 확신이 있다면 필요에 따라 부분적으로 체벌이 이루어질 수도 있을 것이다. 그러나 이때에도 교사 한 사람의 독단적인 판단으로 처벌하기보다는 다른 동료 교사들의 의견을 듣거나 학생들과의 협의를 통해 적정한 체벌이 이루어지게 하는 것이 좋다. 즉 체벌은 폭력이 아닌 사랑의 매라는 것을 교사와 학생이 분명히 알고 서로 인정하는 가운데 이루어질 때, 체벌도 교육적 효과를 높이는 데 기여할 수 있게 된다는 것이다.

Đương nhiên đứng trên lập trường của giáo viên thì nếu điều đó chắc chắn mang lại kết quả tích cực thì cũng có thể thực hiện hình phạt ở góc độ nào đó. Nhưng vào lúc đó người giáo viên nên lắng nghe ý kiến từ đồng nghiệp hoặc trao đổi hội ý với các em học sinh khác rồi mới thông qua đó thực hiện trừng phạt làm như vậy sẽ tốt hơn là một mình giáo viên độc đoán phán-quyết trừng phạt. Nói cách khác khi thực hiện hình phạt giữa học sinh và giáo viên phải có sự thừa nhận, thấu hiểu nhau một cách rõ ràng rằng hình phạt này không phải là bạo lực mà là xuất phát từ tình cảm(đánh yêu), có như vậy mới góp phần vào việc nâng cao tính giáo dục của hình phạt.

[/ppwp]

 

Một số ngữ pháp trong bài -다고 생각한다, -기 때문이다, -는 가운데, -는 데(에), -ㄹ뿐이다, -기보다는.

→ Xem tiếp các bài trong cùng Chuyên mục “Đáp án mẫu Câu 54 TOPIK 쓰기 II” trên Blogkimchi. Nếu bạn thấy bài viết có ích hãy ủng hộ Blog bằng cách ấn Voite đánh giá bài viết này nhé các bạn

[adinserter block=”34″][adinserter block=”39″]
4.8/5 - (6 bình chọn)

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận