Review đề thi TOPIK 85 (13/11/2022)

blogkimchi.com review đề thi TOPIK 85 diễn ra vào tháng 10 năm 2022 nhé!

Sau khi kì thi TOPIK 85 diễn ra thì các thí sinh cũng như là thành viên của Hội giải đề TOPIK II đã cùng nhau chia sẻ và trao đổi và bài thi. blogkimchi.com đã tổng hợp lại một số nội dung thi như dưới đây để các bạn tham khảo và làm tài liệu luyện tập cho các kì thi TOPIK sắp tới nhé!

I. Phần bài thi 쓰기 môn thi VIẾT

Câu 51 쓰기 TOPIK 85

제목: 요가 수업을 같이 할 사람을 찾습니다.
집 근처 요가 학원에서 요가를 배우려고 합니다.
다른 사람과 함께 등록하면 할인을 받을 수 있다고 합니다.
할인을 받으려면 학원에 같이 가서 ( ㄱ ).
수업은 오전반과 오후반이 있는데 저는 다 괜찮습니다.
연락하실 때 둘 중 어느 ( ㄴ ) 알려주시면 감사하겠습니다.
Click để xem đáp án tham khảo tại blogkimchi.com

(ㄱ) 등록하시면 됩니다/ 등록해야 한다고 합니다 / 신청해야 한다고 했습니다.
(ㄴ) 반이 괜찮은지 / 수업을 선택하는지/ 수업을 들을지

Câu 52 쓰기 TOPIK 85

사람들은 당황하거나 화가 날 때 얼굴이 빨개진다. 이때 얼굴을 만지면 더 빨개질 수 있기 때문에 얼굴을 ( ㄱ ) 그대로 두는 것이 좋다. 얼굴색이 빠르게 돌아오게 하는 가장 좋은 방법은 천천히 ( ㄴ ). 숨을 천천히 쉬다 보면 자연스럽게 얼굴색이 돌아오게 된다. blogkimchi.com

Click để xem đáp án tham khảo tại blogkimchi.com

(ㄱ) 만지지 말고/말지는 것보다
(ㄴ) 숨을 쉬는 것이다

Câu 53 쓰기 TOPIK 85

Click để xem đáp án tham khảo câu 53 TOPIK 85

출판문화산업 기관의 전자책 판매 현황에 대한 조사에 따르면 2015년에 970억 원이었던 전자책 매출액은 2020년에는 1950억 원으로 5년간 약 2배 증가한 것으로 나타났다. 2020년 분야별 판매 비율에 대해 공포, 로맨스 등의 장르문학이 56%로 가장 많았으며, 그 다음으로 만화가 25%, 문학이 10%, 기타가 9%를 차지하였다. 이러한 변화의 원인은 우선 스마트폰 태블릿 등 전자 기기의 대중화로 인한 독서 인구가 증가했으며 장르문학 출판이 증가함에 따라 젊은 독자층이 유입되었기 때문인 것으로 보인다. (blogkimchi.com)

Câu 54 쓰기 TOPIK 85

우리는 살면서 끊임없이 새로운 토론을 하고 살아간다. 이러한 토론은 어떤 문제가 발생했을 때 이것을 해결하기 위해 토론을 하는 경우가 대부분이다. 토론은 사회적 문제를 해결하는 데 소통의 창구 역할을 하는 데 중요하다. ‘토론의 중요성과 바람직한 방법”에 대해 아래의 내용을 중심으로 자신의 생각을 600~700자로 쓰십시오.
* 토론은 왜 중요한가?
* 토론이 원활하지 않을 때?
* 토론이 바람직한 이유?

Click để xem Đáp án tham khảo câu 54 TOPIK 85

Đáp án tham khảo câu 54 TOPIK 85 bởi Talkingkorea

현대 사회는 갈수록 전문화되고, 서로 다른 의견이 공존하고 있다. 이러한 사회에서는 모든 사안에 대해 의견이 같을 수 없다. 서로 다른 의견이나 입장의 차이를 좁히고 더 나은 결정을 하기 위해 토론은 꼭 필요한 과정이다.

그러나 토론의 결론만큼 중요한 것은 토론의 과정이다. 상대방의 의견을 충분히 듣고, 합리적인 반론을 주장하고, 모두가 인정할 만한 결론을 내는 것이 당연하지만, 현실에서는 제대로 된 토론이 진행되지 않아서 원활한 의사 결정을 하지 못하게 되는 경우가 많다. 상대방 의견의 맥락보다는 사소한 말실수를 공격하기도 하고, 소수 의견을 무시한 채 충분한 토론을 거치지 않고, 성급하게 다수결로 결정하기도 한다. 이러한 과정에서 상대방에게 안 좋은 감정이 쌓이기도 하고, 결론을 받아들이지 못하고 불복할 가능성이 커진다.

올바른 토론을 위해서는 나의 의견이 중요한 만큼 상대방의 의견도 중시하려고 노력해야 한다. 상대방을 적이 아니라 문제를 같이 해결하는 동료라는 인식을 가져야 하는 것이 다. 그리고, 토론을 통해 결정된 결론에 대해서는 승복하는 마음을 가져야 한다. 나의 주장과 다르더라도 토론을 통해 결정된 것을 믿고 따를 때, 토론 문화는 지속적으로 발전할 것이다.

Cùng ôn tập thêm các tài liệu khác tại blogkimchi.com nhé!

Đánh giá bài

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận