Review đề thi TOPIK 84 (16/10/2022)

blogkimchi.com review đề thi TOPIK 84 diễn ra vào tháng 10 năm 2022 nhé!

Sau khi kì thi TOPIK 84 diễn ra thì các thí sinh cũng như là thành viên của Hội giải đề TOPIK II đã cùng nhau chia sẻ và trao đổi và bài thi. blogkimchi.com đã tổng hợp lại một số nội dung thi như dưới đây để các bạn tham khảo và làm tài liệu luyện tập cho các kì thi TOPIK sắp tới nhé!

I. Phần bài thi 쓰기 môn thi VIẾT

Câu 51 쓰기 TOPIK 84

제목: 예약 변경 문의
   예약자 정보
이름:BlogKimChi  
숙박 시간: 2022.10.18~10.19
방 종류: 2인살(1개)                 
2인실을 예약했는데 3명이 가게 되었습니다.
혹시 방을 3인실로 ( ㄱ )?
안 되면 추가로 방을 하나더 예약하고 싶습니다.
둘 중 무엇이 가능한지 ( ㄴ ) 감사하겠습니다.
Click để xem đáp án tham khảo tại blogkimchi.com

(ㄱ) 변경할 수 있습니까 / 바꿀 수 있습니까/ 바꿔 주시겠습니까/ 변경해도 됩니까
(ㄴ) 알려주시면 / 답장해 주시면

Câu 52 쓰기 TOPIK 84

사람들은 보통 커피가 잠을 깨는 데에 도움이 된다고 생각한다. 실제로 오후에 마시는 커피는 잠을 깨는 데 ( ㄱ ) 아참에 마시는 커피는 오히려 잠을 깨는 데 도움이 되지 않는다. 왜냐하면 우리 몸에서는 아침이 되면 잠을 깨는 호르몬이 나오는데, 커피는 이 호르몬이 나오는 것을 ( ㄴ ). 따라서 잠을 깨는 호르몬을 방해하지 않으려면 아침에 커피를 마시지 않는 것이 좋다. blogkimchi.com

Click để xem đáp án tham khảo tại blogkimchi.com

(ㄱ) 도움이 되는데 비해 / 도움이 되는 반면에 / 효과가 있지만 / 도움이 될 수 있는 반면
(ㄴ) 방해하기 때문이다

Câu 53 쓰기 TOPIK 84

Click để xem đáp án tham khảo câu 53 TOPIK 84

인주시 사회연구소에서 실시한 인주시의 가구 수 변화에 대한 조사 결과에 따르면 인주시 가구 수는 2001년 15만 가구에서 2021년 21만 가구로 1.4배 증가한 것으로 나타났다. 인원수별 비율 변화에 대해 2001년 15%에 불과했던 1인 가구는 2021년에는 30%로 2배 증가했으며 2~3인 가구는 45%에서 50%로 소폭 늘었다. 반면에 4인 이상 가구는 2001년에 40%였지만 2021년에 20%로 감소했다. 이러한 변화의 원인은 20대의 독립과 노인 인구가 증가했기 때문인 것으로 보인다. 이에 따라 2040년에는 1인 가구가 43% 이상으로 증가할 것으로 예상된다.(blogkimchi.com)

Câu 54 쓰기 TOPIK 84

누구나 휴식이 필요하다. 휴식 시간에 잠을 자는 사람도 있고 취미 생활하는 사람도 있다. 그러나 휴식 후에 진정한 휴식을 취하지 못하거나 만족하지 않을 때가 있다. ‘진정한 휴식’에 대한 글을 쓰십시오.
* 휴식 필요한 이유는 무엇인가?
* 진정한 휴식이란 무엇인가?
* 진정한 휴식을 위해 어떤 노력이 필요한가?

Click để xem Đáp án tham khảo câu 54 TOPIK 84

Đáp án tham khảo câu 54 TOPIK 84 bởi Smarttopik

전자기기는 쉴틈없이 계속 돌리게 된다면 고장이 나는 법이다. 사람도 마찬가지이다. 열심히 살아가면서 꼭 해야 하는 것들 중에 바로 휴식이다.

휴식이 필요한 이유는 다음과 같다. 첫째, 업무나 공부로 소모된 에너지를 다시 충천하는 데 중요한 역할을 하다. 인간은 신체 물론이고 정신의 에너지도 한정되어 있기 때문이다. 둘째, 적절한 휴식은 학습 효율과 일의 능률을 높인다. 휴식을 취할 때 복잡한 생각들을 정리하면서 스트레스도 해소되어서 다시 업무를 열정적으로 추진할 수 있다.

그러나 휴식을 취해도 자꾸 피곤을 느끼니까 만족하지 않은 경우가 많다. 진정한 휴식은 단순히 양껏 놀고 쉬는 것이 아니고 적당하며 개성에 맞는 휴식을 취한다는 것이다. 예를 들면 주말에 이틀 동안 계속 잠만 자는데도 월요일에 무기력하다. 이러한 지나친 휴식은 오히려 몸을 더 지치게 만든다. 또한 나는 외향적이나 내향적이냐에 따라 적합한 휴식이 다를 수 있다.

따라서 진정한 휴식을 취하려면 노력이 필요하다. 먼저 ‘꼭 많은 시간이 있어야 휴식을 취할 수 있다’라는 생각을 버리고 적당한 휴식을 즐기며 눈을 감거나 복도에 잠깐 걷는 것 등으로 간편한 휴식을 취하는 것이 좋다. 게다가 자신을 이해하고 나에게 맞는 휴식 방법을 찾아 실천해야 한다. 예컨대 외향적인 사람들은 밖에 나가서 친구들과 노는 반면 내향적인 사람들은 사색에 빠지거나 잠깐 낮잠을 자는 방식으로 취한다.

지금까지 휴식에 대해 살펴보았는데 진정한 휴식을 취할 수 있도록 취향에 맞는 휴식을 찾아 적당하게 쉬어야 한다.

Cùng ôn tập thêm các tài liệu khác tại blogkimchi.com nhé!

Đánh giá bài

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận