Review đề thi TOPIK 83 (10/7/2022)

blogkimchi.com review đề thi TOPIK 83 diễn ra vào tháng 7 năm 2022 nhé!

Sau khi kì thi TOPIK 83 diễn ra thì các thí sinh cũng như là thành viên của Hội giải đề TOPIK II đã cùng nhau chia sẻ và trao đổi và bài thi. blogkimchi.com đã tổng hợp lại một số nội dung thi như dưới đây để các bạn tham khảo và làm tài liệu luyện tập cho các kì thi TOPIK sắp tới nhé!

I. Phần bài thi 쓰기 môn thi VIẾT

Câu 51 쓰기 TOPIK 83

제목: 축제 관련 문의
작성자: BlogKimChi                       
지난 주말에 ‘별빛 축제’에 갔던 외국인입니다.
지금까지 살면서 이렇게 많은 별을 ( ㄱ ) 한 번도 없었습니다.
흑시 이런 축제가 또 있습니까?
있다면 이런 멋진 겸험을 다시 ( ㄴ ).
Click để xem đáp án tham khảo tại blogkimchi.com

(ㄱ) 본 적이 / 본 경혐이/ 볼 수 있는 기회가

(ㄴ) 해 보고 싶습니다 / 체험하고 싶습니다/ 보았으면 좋겠습니다

Câu 52 쓰기 TOPIK 83

식물은 다양한 방법으로 자신을 보호한다. 덩굴성 야자나무는 빈 줄기를 개미에게 집으로 제공한다. 이 나무에 다른 동물이 다가오면 줄기에 있던 개미가 밖으로 나온다. 이때 개미의 움직임 때문에 소리가 생긴다. 이런 소리가 동물을 깜짝 ( ㄱ ). 결국 놀란 동물들은 나뭇잎을 먹지 못하고 달아나 버린다. 식물학자들은 이것이 바로 식물이 자신을 보호하는 ( ㄴ ). blogkimchi.com

Click để xem đáp án tham khảo tại blogkimchi.com

(ㄱ) 놀라게 한다/놀라게 만든다
(ㄴ) 방법이라고 한다

Câu 53 쓰기 TOPIK 83

Click để xem đáp án tham khảo câu 53 TOPIK 83

인주시 사회연구소에서 실시한 인주시의 가구 수 변화에 대한 조사 결과에 따르면 인주시 가구 수는 2001년 15만 가구에서 2021년 21만 가구로 1.4배 증가한 것으로 나타났다. 인원수별 비율 변화에 대해 2001년 15%에 불과했던 1인 가구는 2021년에는 30%로 2배 증가했으며 2~3인 가구는 45%에서 50%로 소폭 늘었다. 반면에 4인 이상 가구는 2001년에 40%였지만 2021년에 20%로 감소했다. 이러한 변화의 원인은 20대의 독립과 노인 인구가 증가했기 때문인 것으로 보인다. 이에 따라 2040년에는 1인 가구가 43% 이상으로 증가할 것으로 예상된다.(blogkimchi.com)

Câu 54 쓰기 TOPIK 83

창의력은 새로운 것을 생각해 내는 능력이다. 현대사회에 개인 창의력은 많이 요구한다. 창의력의 필요성과 이를 기르기 위한 노력에 대한 자신의 생각을 600~700자로 쓰십시오.
* 창의력이 필요한 이유는 무엇인가?
* 창의력을 발휘하면 얻을 수 있는 성과가 무엇인가?
* 창의력을 기르기 위해 어떤 노력한가?

Click để xem Đáp án tham khảo câu 54 TOPIK 83

Đáp án tham khảo câu 54 TOPIK 83 bởi talkingkorean

기술이 발달할수록 기존의 물건을 대량 생산하는 것보다 전에 없던 새로운 물건을 만들어내는 것이 더 높은 가치를 갖게 된다. 이때 필요한 능력이 바로 창의력이다. 창의력은 새로운 물건이나 작품을 만들어내는 능력 뿐안 아니라 문제를 해결하는 방법, 다른 사람과의 의사소통까지 다앙한 분야를 포함한다. 그래서 창의력은 예술활동뿐만 아니라, 현대 사회의 거의 모든 분야에 필요한 능력이다.
현대 사회는 변화의 속도가 빠르고, 방향 또한 다양하다. 애플, 페이스북, 테슬라 등 세계적 기업의 리더들은 모두 창의적인 발상과 혁신적 사고를 바탕으로 새로운 제품과 서비스를 만들어내고 변화를 주도하고 있다. 우리 주변의 수많은 유튜버도 마찬가지다. 이들은 기존의 미디어에서 볼 수 없던 새로운 콘텐츠로 새로운 성공의 모델을 제시하고 있다.
창의력을 기르기 위해서는 우선 기존의 틀에 얽매이지 않는 자유분방함이 필요하다. 비판적인 사고 없이 오래된 틀을 따르기만 한다연 결국 평범한 사람이 되고 말 것이다. 그리고, 새로운 것에 도전할 수 있는 용기가 필요하다. 새로운 것은 낯설고 두렵지만, 새가 알을 깨고 세상에 나오는 것처럼 남들이 하지 않는 것에 도전하는 용기가 필요하다. 특히, 아이들에게는 지나친 간섭이나 보호보다는 스스로 판단하고 결정할 기회를 자주 주고, 문제를 주도적으로 해결할 수 있게 하는 것이 중요하다.

Cùng ôn tập thêm các tài liệu khác tại blogkimchi.com nhé!

Đánh giá bài

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận