Review đề thi TOPIK 79 (2021.11)

Các bạn bên Hàn Quốc vừa thi xong kì thi TOPIK 79, blogkimchi.com đang update những chia sẻ và đề thi mà các bạn nhớ lại được.

Các bạn cùng tham khảo nhé.

Trước tiên là đề thi Viết TOPIK 79, các bạn cùng check xem có đúng đề chưa ạ?

Đề thi được chia sẻ cộng đồng ôn thi TOPIK đông đảo trên facebook là Hội giải đề TOPIK II. Các bạn theo dõi nha!

Review đề thi TOPIK 79 (đang cập nhật) như sau:

Câu 51 TOPIK 쓰기

제목: 추천합니다.
작성자: BlogKimChi
지금까지 사용한 앱 중에 이 앱이 사용하기에 ( ㄱ ).
이전에 사용한 앱들은 속도가 갑자기 느려질 때가 많아서 불편했습니다.
그런데 이 앱은 속도도 빠르고 단어도 쉽게 찾을 수 있습니다.
한국어를 공부하는 사람들은 이 앱을 한번 ( ㄴ ).
Click để xem đáp án tham khảo câu 51

Đây là dạng bài đã được blogkimchi.com tổng hợp ở những dạng bài hay thi ở câu 51 TOPIK 쓰기, các bạn xem lại nhé!

(ㄱ) [아주/정말/제일] 편합니다/편리합니다/좋습니다/편리했습니다

(ㄴ) 사용해 보면 좋겠습니다/써 보면 좋겠습니다/ 사용해 보시기 바랍니다/ 써 보면 좋을 것입니다

Câu 52 TOPIK 쓰기

크고 화려한 나비의 날개를 보면 자연스럽게 아름답다는 ( ㄱ ). 이런 아름다움은 날아다니는 모습에서도 느껴진다. 나비는 똑바로 날지 않고 위아래, 오른쪽과 왼쪽을 천천히 오가면서, 멀리서 보면 마치 음악에 맞춰 춤을 ( ㄴ ) 보인다.
Click để xem đáp án tham khảo câu 52

(ㄱ) 생각이 든다/생각이 들 수 있다/느낌이 생긴다/모습을 느낄 수 있다/ 모습이 떠오른다

(ㄴ) 추는 것처럼/추는 것같이

Câu 53 TOPIK 쓰기

Click để xem đáp án tham khảo câu 53 TOPIK 79

Đáp án tham khảo số 1 (nguồn Topik토픽2쓰기,읽기.듣기아사발한글선생님)

인주시교통연구소에서 인주시 대중교통 만족도에 대해 조사한 결과 인주시 대중교통 만족도는 10점 만점에 2019년 6.5점에서 2020년에는 전년 대비 2점 상승하여 8.2점으로 나타났다. 전국 대중교통 만족도 순위를 살펴보면 인주시는 작년 13위에 머물렀으나 2020년 기준 10점 만점에 8.2점을 받아 1위를 차지하였다. 반면 작년 1위를 차지한 OO시는 7.1점으로 2위로 밀려났다. 이러한 변화가 원인으로 인주시의 운행 시스템 변화를 들을 수 있다. 500대였던 버스 수를 700대로 늘렀고 지하철 운행 간격을 10분에서 7분으로 줄이 것이 영향을 줄 것으로 보인다.

Đáp án tham khảo số 2 (nguồn Wabom Topik)

인주교통연구소에서 인주시 대중교통 만족도에 대해 조사한 결과 2019년 10점 만점 중 6.5점이던 대중교통 만족도 점수는 2020년 8.2점으로 올랐다. 이에 따라 전북 대중교통 만족도 순위 역시 크게 상승했다. 작년에 13위였던 전국 순위는 2020년 기준 1위를 차지했다. 특히 작년에 1위였으나 7.1점으로 2위를 기록한 OO시보다 인주시의 만족도 점수는 1점 이상 높았다. 이러한 원인은 버스 수를 500대에서 700대로 늘리고 지하철 운행 간격 역시 10분에서 7분으로 줄이는 등 운행 시스템의 변화 때문이다.

Đáp án tham khảo số 3 (nguồn Hanijemi)

인주교통연구소에서 인주시 대중교통 만족도에 대해 조사한 결과이다. 10점을 만점으로 2019년 6.5였던 만족도는 2020년 8.2점으로 증가하여 전국 대중교통 만족도 순위에서 1위를 차지하였다. 작년 13위보다 순위가 많이 높아졌다. 한편 작년 1위였던 도시는 만족도 7.1점으로 2위로 내려갔다. 이렇게 인주시의 대중교통 만족도가 높아진 원인은 버스 수를 500대에서 700대로 늘리고 지하철 운행 간격을 10분에서 7분으로 줄이는 운행 시스템의 변화 때문이다.

Đáp án tham khảo số 4 (nguồn Hanijemi)

인주교통연구소에서 인주시 대중교통 만족도에 대해 10점을 만점으로 조사한 결과 2019년 6.5점이었던 만족도는 2020년 8.2점으로 증가하여 전국 대중교통 만족도 순위에서 1위를 차지하였다. 이는 작년 13위보다 12계단이나 상승한 것이다. 한편 작년 1위였던 도시는 만족도 7.1점으로 2위로 밀려나게 되었다. 이렇게 인주시의 대중교통 만족도가 높아진 원인은 대중교통 운행 시스템의 변화에 기인하는데 버스 수를 500대에서700대로 늘리고 지하철 운행 간격을 10분에서 7분으로 줄인 것이 시민들의 만족도에 영향을 주었다.

Câu 54 TOPIK 쓰기

나이가 들면 신체적 변화로 인해 여러 어려움을 겪게 된다. 하지만 최근 사회가 변하면서 노인들이 겪는 어려움이 과거와는 많이 달라졌다. 아래의 내용을 중심으로 ‘노인 문제와 해결 방안’에 대한 자신의 생각을 쓰라.
* 노인이 겪는 어려움에는 어떠한 것들이 있는가?
* 이러한 어려움이 발생하는 원인은 무엇인가?
* 이를 해결하기 위해 사회는 어떤 노력을 기울여야 하는가?
Click để xem đáp án tham khảo câu 54 TOPIK 79

Đáp án tham khảo số 1 (nguồn WABOM TOPIK)

사회가 발전함에 따라 디지털화가 빠르게 이루어지고 있다. 하지만 노년층들은 이용이 어려워 많은 불편함을 호소한다. 그렇다면 이러한 문제를 해결해 위해 어떻게 해야 할까?

먼저 디지털 사회에 소외된 노년증은 사회의 여러 시설을 이용하기 물편하다는 점에서 문제가 된다. 디지털화로 인해 온라인으로 물건을 사거나 기계를 이용해 음식을 주문하고, 스마트폰으로 은행 업무를 보기도 한다. 하지만 노년층은 이를 이용하기 어려워해 생활에 많은 물편함이 생긴다. 또한 이로 인한 우울감과 일자리를 찾기에도 문제가 생긴다.

이렇게 노년층의 디지털 소외 현상이 생기는 이유는 새로운 기계를 이용하는 방법을 배우고 익힐 기회가 없었기 때문이다. 디지털 사회는 노년증이 살아온 과거와 달리 급속도로 발전했다. 따라서 디지털 사회에 맞춘 재교육이 이루어질 시간과 기회가 부족해 노년층이 디지털 사회에 적응하기 어려워졌다.

따라서 이러한 문제를 해결하기 위해 노년증의 디지털 교육이 가장 중요하다. 국가적 차원에서 디지털 교육의 기회를 제공하고 이를 돕는 도우미를 제공해야 한다. 또한 기업에서는 노년층을 위해 단순하고 쉬운 디지털 시스템을 개발하거나 사용 안내서, 안내 서비스 등을 제공하는 노력이 필요하다.

이제 노년층의 디지털 교육은 꼭 필요한 일이 되고 있다. 누구나 소외됨 없이 디지털 사회에 적응할 수 있어야 할 것이다.

Đánh giá bài

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận