Review đề thi TOPIK 73 (15/11/2020)

blogkimchi.com review đề thi TOPIK 73 diễn ra vào tháng 7 năm 2021 nhé!

Sau khi kì thi TOPIK 73 diễn ra thì các thí sinh cũng như là thành viên của Hội giải đề TOPIK II đã cùng nhau chia sẻ và trao đổi và bài thi. blogkimchi.com đã tổng hợp lại một số nội dung thi như dưới đây để các bạn tham khảo và làm tài liệu luyện tập cho các kì thi TOPIK sắp tới nhé!

I. Phần bài thi 쓰기 môn thi VIẾT

Câu 51 쓰기 TOPIK 73

인주대학교 Home > 게시판 > 일반게시판
제목: 언어 교환할 친구를 찾습니다.
작성자: BlogKimChi                        작성일: 2020.11.15
유학생 BlogKimChi입니다.
저는 인주대학교에서 6월부터 지금까지 한국어를 (    ㄱ    ).
학교에서 배운 것을 한국 친구와 연습하고 싶습니다.
저는 전에 한 번 한국인에게 영어를 (   ㄴ    ).
서로 가르치고 배우면서 실력을 키울 겁니다.
관심 있으면 연락주세요. Email: blogkimchi.com
Click để xem đáp án tham khảo tại blogkimchi.com

(ㄱ) 공부했습니다/ 공부하고 있습니다/ 배우고 있습니다/ 배웠습니다/공부해 왔습니다/배워 왔습니다

(ㄴ) 가르쳤습니다/ 가르친 적이 있습니다/가르쳐 준 적이 있습니다/가르쳐 봤습니다/가르쳐 본 적이 있습니다

Câu 52 쓰기

식당을 예약하고 나타나지 않는 사람들이 많다. 이런 경우 식당은 큰 피해를 본다. 이러한 손해를 막기 위해 예약 보증금 제도가 만들어졌다. 식당을 예약할 때 손님은 반드시 일정한 금액의 돈을 ( ㄱ ). 예약 시간에 오면 손님은 낸 돈을 돌려받지만 예약 시간에 나타나지 않으면 그 돈을 ( ㄴ ). blogkimchi.com

Click để xem đáp án tham khảo tại blogkimchi.com

(ㄱ) 내야 한다/ 결제해야 한다/ 지불해야 한다

(ㄴ) 돌려 받을 수 없다/돌려 받지 못한다

Câu 53 쓰기

Click để xem đáp án tham khảo

Đáp án tham khảo số 1 (nguồn TOPIK STUDY)

농수산식품부의 자료에 따르면 2016년에는 7천8백만 달러였던 수출액이 꾸준히 증가하여 2018년에는 9천8백만 달러에 달했다. 특히 2017년에서 2018년 사이에는 수출액이 무려 20%나 늘었다. 이는 2017년에 정부의 다양한 홍보 활동 지원으로 인해 김치가 건강 식품이라는 인식이 높아졌기 때문이다. 지역별 수출 현황을 보면 아시아가 70%로 가장 많았고, 미주 12%, 기타 지역 10%, 그리고 유럽이 8%로 가장 적었다. 이 결과로보아 앞으로 각 지역에 맞는 상품을 개발하여 수출 대상 지역을 확대해야 할 것으로 보인다.

Đáp án tham khảo số 2 (nguồn WABOM TOPIK)

농식품부에 따르면 2017년 이후 김치 수출액이 크게 늘었다고 한다. 2017년 8천 2백만 달러이던 김치 수출액은 2018년 9천 8백만 달러로 약 20%이상 급증했다. 이는 2017년 정부의 다양한 홍보 활동 지원으로 김치가 건강 식품이라는 인식이 증가했기 때문으로 보인다. 지역별 수출 현황으로는 아시아 지역이 70%로 가장 많았으며 미주지역 12%, 기타 10%, 유럽 지역 8%로 그 뒤를 이었다. 이에 따라 각 지역에 맞는 상품을 개발하여 수출 대상 지역을 점차 확대해 나갈 필요가 있을 것으로 보인다.

Đáp án tham khảo số 3 (nguồn Hanijemi)

농식품부에서 김치 수출 현상에 대해 조사한 결과이다. 우선 김치 수출액은 매년 증가하고 있다. 2016년 7천 8백만 달러였던 김치 수출액은 2017년 8천 2백만 달러로 증가하였고 다음 해인 2018년에는 약 20%나 증가하여 9천 8백만 달러에 달하였다. 이렇게 김치 수출이 증가한 원인은 2017년부터 정부의 다양한 홍보 활동 지원 덕분이다. 또한 김치가 건강식품이라는 인식이 높아졌기 때문이다. (hoặc 이러한 변화의 원인은 2017년 정부에서 다양한 홍보활동을 지훈 하였기 때문이다. 뿐만 아니라 김치가 건강식이라는 인식이 높아진 것도 중요한 원인이 된다.)

Câu 54 쓰기

도시의 닭은 시설이나 공간을 정비하고 개발하는 일이 많다. 하지만 개발이 항상 효율적이고 유용한 것만은 아니며 개발로 인해 지역의 고유한 특징이나 가치가 사라진다는 의견도 있다. 다음 내용을 중심으로 “도시 개발의 바람직한 방향’에 대해 자신의 생각을 쓰라.
ㆍ 도시 개발의 긍정적인 측면은 어떤 것이 있는가?
ㆍ 도시 개발의 부정적인 측면은 어떤 것이 있는가?
ㆍ 도서 개발이 바람직한 방향으로 이루어지려면 어떻게 해야 하는가?

II. Phần bài thi 읽기 môn thi ĐỌC (nguồn đã được sự đồng ý chia sẻ của facebook Ann Nhien)

Câu 1,2,3,4

 1. 배운 지
 2. 연습해야
 3. Có 9/10 người đi du lịch nên 거의 다 간 셈이다. —> chọn 간다고 할 수 있다.
 4. 몰라보게 —> chọn 몰라볼 정도로

Câu 5,6,7,8,9,10

 1. 치약
 2. 사진관
 3. 안전 규칙
 4. 물 절약
 5. 접수 안내
 6. 여자는 mệt mỏi vì liên hoan công ty hơn là họp hành

Câu 13, 14, 15 가나다라 không nhớ thứ tự

 1. 한국에서는 …. 토끼풀이라고 한다 —> …. 재미있는 이름을 갖게 되었다 —> 세 개이지만 네ㅡ개짜리도 발견된다 —> … 행운이 찾아온다고 믿는다. (가-다-나-라)
 2. 어느 날 송아지가 …. —> 사람들이 송아지를 외양간으로 밀어 넣으려 했지만 … —> 그 때 한 남자가 —-> 송아지가 남자를 엄마로 생각하여 …..
 3. Câu có 20대 젊은이들 thứ tự đúng là:
  세대에 따라 운동을 하는 이유가 다르다 …. —-> 20대 젊은이들은 취미 활동으로 운동한다. —-> 반면 40대 이상 … 경우가 많다 —-> 중년에 본격적으로 노화가 진행되고 건강에 불안감을 느끼기 때문이다.

Câu 16,17,18 không nhớ thứ tự

 1. Sữa bột 분유 điền 군인들을 위한 식량으로
 2. 비행기 무거우면 …. 사고가 날 수 있다 —-> điền 무게를 줄여야 한다.
 3. Kính hiển vi 최근 가격이 매우 저렴한 종이 현미경이 개발되었다 —-> điền 비용을 크게 줄일

Câu 19, 20

19. 물론
20. Phải bảo quản kimchi ở 1 nhiệt độ nhất định thì mới giữ được hương vị
김치를 일정한 온도로 차게 보관해야 맛이 유지된다.


Câu 21, 22 chọn quán dụng ngữ

 1. 등을 돌리게
 2. 지도자는 책임감을 갖고 문제를 해결해야 한다.

Câu 23, 24 chọn tâm trạng

 1. 창피하다
 2. 나는 남자가 내 과자를 먹는다고 생각했다.

3 câu đề báo: 25,26,27

25.스타들의 기부가 이어지자 팬들도 적극적으로 기부에 참여한다.
Những fan hâm mộ cũng tham gia đóng góp tích cực theo người nổi tiếng

 1. 대다수 시민이 환경 오염의 문제점을 알지만 일상에서의 실천이 부족하다.
  Đại đa số ai cũng hiểu về vđ ô nhiễm mtr nhưng còn thiếu các hđ thực tiễn trong đs
 2. 긴 장마에 여행객이 오지 않아서 상인들이 걱정한다.
  Mùa mưa kéo dài vắng khách nên các thương gia lo lắng.

Câu điền 28, 29, 30, 31 không nhớ thứ tự

 1. Câu lời độc thoại 혼잣말 실험 điền 노력을 하겠다고 다짐하는
 2. Câu cá hồi 연어 태어난 곳으로 … 알을 낳는 습성 điền 방향을 정확히 찾는
 3. Câu 화장법 người cổ đại 이집트인들 điền 질병을 예방하려는
 4. Câu 문서는 둥글게 말아 놓은 두루마리 행태 điền 문서를 내용을 빨리 확인하기 위한
  CÒN LẠI
 1. 대도 là 의심하다
 2. Giúp ngăn chặn quá trình oxi hoá
  산성화를 막아 주다
 3. Phải tăng cường quản lý 노동 관를 강조해야 한다.
 4. Không xin vào làm trong công ty mà tự kinh doanh 자영업자
 5. 인정하고 있다.
Đánh giá bài

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận