Bài mẫu Câu 54 TOPIK II 쓰기 – Chủ đề “안락사 – Ch.ết nhân đạo”

Chào các bạn, trong bài viết này Blog sẽ cùng các bạn đọc và dịch một bài đáp án mẫu câu 54 Topik 쓰기 nhé. Nội dung bài viết gốc được ad lấy trong nội dung cuốn sách ôn thi viết topik có tên là 쓰기 100점 받자, sách này ôn luyện thi viết Topik rất hay có điều là sách hàn 100% nên không có tiếng Việt. À mà trên Blog đã có share file cuốn sách đó bạn nhé. Các bạn vào Tab #Sách ôn thi viết Topik tải nhé.

Bài viết hôm nay nói về 안락사 – Ch.ết nhân đạo, cách giúp những người bệnh đã không còn khả năng phục hồi vd như sống thực vật, ch.ết não, những người bị đau đớn do căn bệnh hiểm nghèo. Ch.ết nhân đạo là dùng thuốc tiêm, hay rút oxy để kết thúc đau đớn, nỗi khổ cho người bệnh.

Trước tiên chúng ta đọc phần đề bài đã nhé.

Đề bài Câu 54 쓰기

다음을 주제로 하여 자신의 생각을 600〜700자로 쓰시오. 단, 문제를 그대로 옮겨 쓰지 마시오. (50점)

환자가 질병 등으로 고통받을 때 일정한 절차에 의하여 안락사를 시행하는 국가들이 있다. 그런데 사람의 생명을 두고 하는 이 행위에 대해서 찬. 반 의견이 팽 팽하게 대립하고 있다. 안락사의 긍정적인 측면과 부정적인 측면에는 어떤 것이 있는지, 또 안락사의 도입에 대해 어떻게 생각하는지 자신의 생각을 쓰라.

Có nhiều quốc gia khi người bệnh đau khổ vì một số căn bệnh thông qua các thủ tục họ tiến hành cái ch.ết nhân đạo. Tuy nhiên có nhiều ý kiến tranh luận trái chiều về hành động can thiệp tới sinh mạng của con người này. Bạn hãy viết ra suy nghĩ của bạn về mặt tích cực và tiêu cực của cái ch.ết nhân đạo là gì, và làm thế nào để áp dụng(thực thi) cái ch.ết nhân đạo.

Từ vựng gợi ý

가능성: Khả năng 검토: Kiểm tra
고통: Đau khổ, khổ sở 권리: Quyền hạn, có quyền
긍정적: Tích cực 기적적: Kì tích
끊다: Cắt đứt, thôi, ngừng 남용: Lạm dụng
논란: Bàn cãi, tranh luận 덜어주다: Giảm bớt, san sẻ
도입하다: Đưa vào, ứng dùng vào 마찬가지: Giống như, giống nhau
막다: Ngăn chặn 무의미하다: Không có ý nghĩa, vô nghĩa
반대하다: Phản đối 법적: Tính pháp luật, tính pháp lý
불가능하다: Không có khả năng 비난하다: Phê phán, chỉ trích
비용: Chi phí 사망: Tử vong
살인: Gi.ết người 생존: Sinh tồn
시행: Thi hành, tiến hành 안락사: Cái ch.ết nhân đạo
야기되다: Gây ra 억지로: Một cách cưỡng ép
연장하다: Kéo dài, gia hạn 의료행위: Hành vi chữa trị, việc chữa trị
의식불명: Bất tỉnh, không còn ý thức 인위적: Tính nhân tạo, giả trân :v
[adinserter block=”34″][adinserter block=”39″]
입장: Lập trường 존엄성: Tính thanh cao, sự tôn nghiêm
줄이다: Rút ngắn 찬성하다: Tán thành
판단하다: Phản đối 합의점: Điểm thống nhất(chung)
해치다: Gây hại, phá hủy 환자: Người bệnh
회복: Hồi phục 희박하다: Loãng, nông, yếu, hời hợt
맞서다: Đối đầu, đối kháng 효용성: Tính hiệu quả
면밀하다: Kỹ lưỡng, tỉ mỉ
[adinserter block=”34″][adinserter block=”39″]

Gợi ý nội dung bố cục

[+] Mở bài: 안락사에 대한 논란의 배경 – Đặt vấn đề, đi vào vấn đề cái ch.ết nhân đạo.

[+] Thân bài: 안락사의 긍정적인 측면과 부정적인 측면 – Chỉ ra hai mặt tích cực và tiêu cực của cái ch.ết nhân đạo.

[+] Kết bài: 안락사 도입에 대한 견해 – Đưa ra quan điểm cá nhân, quan điểm về việc áp dụng, ứng dụng cái ch.ết nhân đạo vào trong thực tiễn.

Nội dung bài mẫu tham khảo

여러 국가에서 안락사를 도입하고 있지만, 회복 불가능한 사망 단계의 기준은 무엇인지, 의식불명의 환자 가 죽고 싶어 하는지를 판단할 수 있는 권리는 누구에게 있는지 등에 대한 논란이 계속되는 가운데 쉽사리 합의점을 찾지 못하고 있다.

안락사의 시행을 반대하는 입장에서는 안락사가 생명을 인위적으로 끊는 것이기 때문에 살인행위나 마찬가지라며 비난하고 있고, 반대로 찬성하는 쪽에서는 생명을 억지로 연장하는 것은 환자의 존엄성을 해치는 것이기 때문에 안락사를 도입해야 한다고 맞서고 있다.

안락사의 긍정적인 측면으로는 안락사가 환자의 고통을 덜어준다는 것, 안락사의 남용에 대한 문제는 법적 절차를 통해 막을 수 있다는 것, 무의미한 의료행위에 쓰는 비용을 줄일 수 있다는 점 등을 들 수 있을 것이다. 반면, 안락사의 부정적인 측면으로는 안락사가 인간의 존엄성을 무시하는 행동이라는 것, 생존 가능 성이 희박하더라도 기적적으로 회복하는 경우가 있음에도 불구하고 인위적으로 미리 생명을 끊어 버린다는 점 등이 있다.

나는 안락사 도입을 찬성한다. 무엇보다 환자를 고통에서 해방시켜줄 수 있기 때문이다. 하지만 안락사는 사람의 생명에 관한 문제이기 때문에 철저한 기준 없이 도입하는 것은 안 된다고 생각한다 또한 안락사에 대한 기준과 효용성에 대해 보다 면밀히 검토하고 그 기준을 명확히 한 후에 도입해야 한다고 생각한다.

[adinserter block=”34″][adinserter block=”39″]

Bài dịch tham khảo

Phần dịch bài mẫu Blog đã ẩn đi các bạn hãy nhập lại từ blogkimchi vào ô bên dưới để mở xem tham khảo phần Vietsub đáp án mẫu nhé.

[ppwp passwords=”blogkimchi”  headline=”” description=”” ]

여러 국가에서 안락사를 도입하고 있지만, 회복 불가능한 사망 단계의 기준은 무엇인지, 의식불명의 환자 가 죽고 싶어 하는지를 판단할 수 있는 권리는 누구에게 있는지 등에 대한 논란이 계속되는 가운데 쉽사리 합의점을 찾지 못하고 있다.

Nhiều quốc gia đã cho phép thực hiện ‘cái ch.ết nhân đạo’, tuy nhiên giai đoạn nào là người bệnh đã cận kề cái ch.ết và không thể phục hồi, hay ai là người có quyền phán đoán rằng bệnh nhân đã bị mất ý thức muốn được ch.ết hay không thì vẫn còn rất nhiều tranh cãi trái chiều và khó tìm được thống nhất chung.

안락사의 시행을 반대하는 입장에서는 안락사가 생명을 인위적으로 끊는 것이기 때문에 살인행위나 마찬가지라며 비난하고 있고, 반대로 찬성하는 쪽에서는 생명을 억지로 연장하는 것은 환자의 존엄성을 해치는 것이기 때문에 안락사를 도입해야 한다고 맞서고 있다.

Lập trường của những người phải đối ‘cái ch.ết nhân đạo’ chỉ trích rằng việc thực hiện cái ch.ết nhân tạo – dàn dựng chính là chấm dứt sinh mạng con người điều đó cũng giống như sát nhân, đối lập lại ở phía những người tán thành thì cho rằng phải tiến hành cái ch.ết nhân đạo vì việc cưỡng ép kéo dài sinh mệnh của bệnh nhân làm gây hại đến phẩm giá của người bệnh. (Đại ý kiểu như người bệnh đã ch.ết não hay mất đi ý thức nếu tiếp tục kéo dài sống trong tình trạng đó có thể dẫn đến các phân hủy về diện mạo, hay những người mắc bệnh nan y đau đớn có thể làm những hành vi mất kiểm soát do cơn đau.. dẫn đến mất đi nhân cách, hình ảnh danh dự của người bệnh. Bí từ không biết đơn giản hóa từ đó ra sao.)

[adinserter block=”29″]

안락사의 긍정적인 측면으로는 안락사가 환자의 고통을 덜어준다는 것, 안락사의 남용에 대한 문제는 법적 절차를 통해 막을 수 있다는 것, 무의미한 의료행위에 쓰는 비용을 줄일 수 있다는 점 등을 들 수 있을 것이다. 반면, 안락사의 부정적인 측면으로는 안락사가 인간의 존엄성을 무시하는 행동이라는 것, 생존 가능성이 희박하더라도 기적적으로 회복하는 경우가 있음에도 불구하고 인위적으로 미리 생명을 끊어 버린다는 점 등이 있다.

[adinserter block=”25″]

Mặt tích cực của cái ch.ết nhân đạo đó là giảm đau đớn cho bệnh nhân, và để ngăn chặn việc lạm dụng tiến hành cái ch.ết nhân đạo có thể thông qua thủ tục pháp lý, hay có thể giảm bớt các chi phí điều trị vô nghĩa. Mặt khác mặt trái của cái ch.ết nhân đạo là cái ch.ết nhân đạo là hành động bỏ qua phẩm giá – giá trị của con người, có những trường hợp dù khả năng sinh tồn(khả năng sống) là rất mong manh nhưng với kì tích họ đã hồi phục mặc dù vậy với cái ch.ết nhân tạo đã cướp đi mất sinh mạng của họ. (Phẩm giá ở đây mình nghĩ nó lại là cái ý chí, cái ham muốn được sống của con người)

나는 안락사 도입을 찬성한다. 무엇보다 환자를 고통에서 해방시켜줄 수 있기 때문이다. 하지만 안락사는 사람의 생명에 관한 문제이기 때문에 철저한 기준 없이 도입하는 것은 안 된다고 생각한다. 또한 안락사에 대한 기준과 효용성에 대해 보다 면밀히 검토하고 그 기준을 명확히 한 후에 도입해야 한다고 생각한다.

Tôi tán thành việc thực hiện cái ch.ết nhân đạo. Bởi vì trên hết nó có thể giải phóng đau khổ cho người bệnh. Nhưng tôi cũng cho rằng giải pháp cái ch.ết nhân đạo liên quan trực tiếp đến sinh mạng của con người vì vậy nếu áp dụng mà không có một tiêu chuẩn nghiêm ngặt thì không được. Tôi nghĩ rằng quan trọng hơn tiêu chuẩn và hiệu quả của cái ch.ết nhân đạo đó là cần phải kiểm tra thật kĩ lưỡng và tiêu chuẩn đó phải thật rõ ràng rồi mới áp dụng.

[/ppwp]

 

*  *  *  *  *  *  *

→ Xem tiếp các bài trong cùng Chuyên mục “Luyện thi Viết Topik” trên Blogkimchi. Nếu bạn thấy bài viết có ích hãy ủng hộ Blog bằng cách ấn Voite đánh giá bài viết này nhé các bạn

[adinserter block=”34″][adinserter block=”39″]
4.8/5 - (5 bình chọn)

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận