40 Cặp ngữ pháp giống nhau về nghĩa(TOPIK)

1* N+ 는 고사하다 = N+ 는커녕 (Nghĩa: …Không nói đến nữa là…) Chú ý luôn đi với đuôi phủ định ( 못, 안,…)

Ví dụ: 물을 먹기는 고사하고 물도 못 먹었어요.

2* V+ ㄹ 나위가 없다 = V+ ㄹ 필요가 없다 ( Nghĩa: Khỏi phải nói thêm, không cần gì thêm).

Ví dụ: 그 문제에 대해서 잘 이해해서 더 이상 설명할 나위가 없다.

3* V+ 기보다는 = V+ 는 것보다는 ( Nghĩa: So với cái gì… Thì… hơn)

Ví dụ: 결혼을 하기보다는 유학을 가는 것이 좋을 것 같다.

4* (으) 로 말미암아 = 때문에 = (으) 로 인해 (Nghĩa: Vì/ Do / Bởi… nên).

Ví dụ: 직원의 작은 실수로 말미암아 회사는 큰 손해를 입었다

5* 에 의해(서) = 에 따라서 ( Nghĩa: Theo như thì…Dựa vào).

Ví dụ: 모든 결과는 그의 노력에 의해서 달라진다.

6* A/V/N +길래 = A/V/N + 기에 ( Do/ vì…)

Ví dụ: 배가 고프길래 먼저 먹었지요.

7* V+ 곤하다=V+ 기 일쑤이다 ( Nghĩa: Hay… Thường xuyên).

Ví dụ: 성공한 사람은 박수와 갈채 받지만, 실패한 사람은 모욕과 비난의 대상이 되기가 일쑤이다.

8* V+ 고자 = (으) 려고= 을 참이다 (Nghĩa: Định, để…)

Ví dụ: 한국어를 배우고자 한국에 왔다.

9* V/A + 아/어/해 가지고 = V/A+ 아/어/해서 (Vì…Nên)

Ví dụ: 전등불이 무 어두워 가지고 책을 읽을 수 없다. 

10* V/A + 되 = V/A + 기는 하지만 ( Nghĩa: 2 vế đối lập nhau, ” nhưng” ít dùng trong khi nói hay viết chỉ dùng trong sách cũ xưa. Nhưng khi đi thi có thể vẫn có).

Ví dụ: 우물을 파되 한 우물만 파라

( Câu tục ngữ khuyên chúng ta làm gì thì chỉ nên chú tâm vào 1 việc đó thôi – Đào giếng nhưng chỉ đào 1 cái).

11* V+ 고서야 = V+ 은 후에 (Nghĩa: Sau khi, sau đó…)

Ví dụ: 밥을 먹고서야 선거지를 한다.

12* V+ 은채 = V+ 아/어/해 놓다 ( Nghĩa: Đã cpi sẵn,… và cứ thế)

Ví dụ: 저는 양말을 안 신은채 학교에 간다.

13* V+ 을까봐 = V+ 을 것 같다.

= V+ 나 보다

= V+ 을 테니

= 는 모양이다

= 는 듯하다

= 을 걸(요)

= 을 텔데

= V+ 다가는

Các cấu trúc trên đều mang ý dự đoán, giả định. Nghĩa thì hơi khác nhau 1 chút

14* V+ 은/는 들 = 라고 할지도 = 한다고 해도 = 하더라도 (Nghĩa: Dù có/ Mặc dù…Thì..)

Ví dụ: 돈이 있는들 행복을 살 수 없다.

15* V+ 을 뿐만 아니라 = V/A+ 는/은 데다가 = 물론이거니와 = 말할 것도 없다. ( Nghĩa: Không chỉ…mà còn…/ ko chỉ mà…thêm vào đó)

Ví dụ: 그는 똑똑할 뿐만 아니라 예쁘다.

16* V+ 면서도= V+ 동시에 (Nghĩa: Cùng lúc,đồng thời, vừa).

큰 부자이 면서도 그의 욕심은 한이 없다.

17* V+ㄴ/는 다고 해서= 다기에 ( Dạng nói gián tiếp, có nghĩa : Nếu ns như thế…thì cũng không phải- thường đi vs đuôi phủ định).

Ví dụ: 선생님이라고 해서 뭐든지 아는 것은 아니다. 

18* V+ 느니 차라리 = B가 A보다 낫다 ( Nghĩa: so sánh cái nào tốt hơn cái nào)

Ví dụ: 커피숍에서 커피를 마시 느니 차라리 밥을 먹겠다.

19* V+ 기로는 = 범위에서 ( Phạm vi nào đó)

Ví dụ: 우리 반에서 예쁘기로는 내가 최고이다.

20* V+ 는/은 셈이다 = 은 것과 다름 없다= 것과 마찬가지로= 은 것과 같다.( Nghĩa: Coi như, gần như, giống như).

Ví dụ: 1시 수업이 끝나니까 수업은 오전에만 잇는 셈이다.

21* V+ 아/어/해 봐야 = 아/어/해 도= 다고 해도 = 다 해도 = 아/어/해 봤자 ( Dẫu/ Dù…)

Ví dụ: 아무리 찾아봐도 못 볼 것 같다.

22* V+ 는다고 치고 = 는다고 하고 (Nếu mà nghĩ như thế… vì nghĩ là- suy nghĩ của chính mình).

23* V+ 다가 보면= V+ 다 보니(까) ( hđộng Lặp đi lặp lại, ko ngừng).

24* V+ 기 마련이다= V+ 는 법이다 ( Đương nhiên)

Ví dụ: 날씨가 더워서 담을 흐르기 마련이다.

25* A/V + 기 짝이 없다= A/V+ 기 그지없다 ( vô cùng, nhấn mạnh, không có gì bằng…).

Ví dụ: 불쌍하기 짝이 없다.

26* V+ 을/ㄹ 턱이 없다= 을 리가 없다 = V+ 지 않을 것이다=V+ ㄹ 리 만무하다 (Nghĩa: không có lý nào, không thể như thế…)

27* V+ 는 탓에= 는 바람에 ( Vì nên… luôn diễn tả hành động xấu, ko tốt)

Ví dụ: 탓에 난 지각했다.

28* V+ 시다시피= V+은/ㄴ 바와 같이 ( Như đã…1 sự việc nhìn thấy zõ).

Ví dụ: 아시다시피 như đã biết, 생각한 바와 같이 như chúng ta đã nghĩ…

29* 조차= 마저= 까지 ( ngay cả)

Ví dụ: 이를 아파서 밥조차 못 먹는다.

30* V+ 을/를 따름이다= 을 뿐이다 ( chỉ là, đơn thuần)

Ví dụ: 행복은 소박한 것들일 따름이다.

31* V+ 기십상이다= V+ 기 쉽다( Dễ, khả năng xảy za lớn).

Ví dụ: 한국말을 공부하기 십상이다.

32* V1+ 는 둥 마는 둥+V2( Dở dang, vội vàng)

Ví dụ: 시간이 없어서 식사를 하는 둥 마는 둥 했다.

33* V1+ 을락 말락+ V2 = V1+ 을 듯 말 듯+V2 ( Chập chờn, dự đoán…)

Ví dụ: 무 오래 전 일이라 기억이 날락 말락 하네요.

34* V+ (으)나 마나이다= 쓸모 없다.( Vô nghĩa,vô ích…)

Ví dụ: 늦어서 지금은 가나 마나이다.

35* V+ 가만하면 = 을때 마다 ( Bất cứ khi nào)

36* V+ 도록= V+ 을 정도로=V+ 기 위해서= V+게= 을 때까지.( Để, đến mức độ nào đó, từ khi…có nhiều nghĩa tuỳ trường hợp dịch).

37* V+ (으)ㄴ/는데도 불구하고= 음에도 불구하고( Mặc dù… nhưng)

Ví dụ: 살림이 넉넉하지 않는데도 매달 기부를 한다.

38* V+ 을 수도 있다= V+ 을지도 모르다 ( Ko biết chừng)

Ví dụ: A: 약속 시간이 지났는데 왜 아직 안 올까요?

B: 약속 시간을 잊어버렸을 수도 있어요.

39* V+ 기에 달려있다 = V+ 기 나름이다( Theo từng, tuỳ từng…)

Ví dụ: 일찍 자고 일어나는 것도 습관을 들이기에 달려있다.

40* V+ 기가무섭게 =자마자 = V+ 는/은 대로 (Ngay lập tức, ngay sau khi làm gì đó thì sẽ làm hành động tiếp theo ngay…).

Ví dụ: 아침에 일어나기가 무섭게 물을 한잔 먹다.

41* V+ 을 게 뻔하다= V+ 을 게 틀림없다 ( Chắc chắn, Ko sai…)

Bài cùng chủ đề: 150 Ngữ pháp TOPIK 3.4 theo nhóm nghĩa chung(Có File)

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tiếng Hàn , Topik - Tài liệu học tập và các câu chuyện bên lề.
Chia sẻ bài viết hoặc gửi cho bạn bè: