Khác nhau giữa 잖아요 Vs 거든요

Ngữ pháp 잖아요 với ngữ pháp 거든요 được dùng thay thế nhau trong nhiều trường hợp và cách diễn đạt ý nghĩa của cả 2 khá gần nghĩa. Nhưng bạn nên để ý điểm khác nhau của nó để dùng cho chuẩn.

1. Với -잖아요 Dùng xác nhận lại nội dung mà người nghe và người nói đề đã biết rõ. biết rõ. biết rõ.

가: 한국어를 잘하시네요.

Bạn thật là giỏi tiếng Hàn.

나: 제가 한국어 공부를 열심히 하잖아요.

Chẳng phải do tôi chăm chỉ học tiếng hàn sao. (Người nghe biết rõ, người nói thì nhắc lại nhấn mạnh)

2. Với -거든요 Dùng giải thích về một vấn đề, thông tin mà người nghe không biết.

가: 한국어를 잘하시네요.

Bạn thật là giỏi tiếng Hàn.

나: 제가 한국어 공부를 열심히 하거든요

Bởi vì tôi chăm chỉ học tiếng Hàn (thông tin mới người nghe chưa từng biết).

» Xem thêm ví dụ về ngữ pháp 거든

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.
Chia sẻ bài viết hoặc gửi cho bạn bè: