Cách hiểu nhanh về ngữ pháp 답다: Giống như

Thường được chia như sau:

  • Danh từ + -답다 
  • Danh từ + -다운 + Danh từ 
  • Danh từ + -답게 + Động từ 

Có nghĩa : giống, như… 

• 어른은 어른다운 행동을 해야 합니다. 

Người lớn thì phải hành động giống người lớn. 

• 그 사람은 매우 군인다워요. 

Người đó thật giống như bộ đội vậy. 

• 말하기 시험에서 1등을 한 사람답게 한국어를 잘하는군요. 

Tiếng Hàn giỏi như là người đạt giải nhất cuộc thi nói vậy. 

• 그 회사에는 국내 최고의 회사답게 우수한 직원들이 많이 있습니다. 

Công ty đó có nhiều nhân viên giỏi thật đúng là công ty đứng đầu trong nước. 

• 우리 페이지에는 여자다운 여자가 한 명도 없네요. 

Ở trang chúng ta chả có ai giônha con gái cả 

• 어디를 가든지 학생다운 행동을 하세요. 

Đi đâu thì cũng hãy hành động như sinh viên.(tác phong sinh viên) 

So sánh -답다 vs -스럽다 

어른답다: Giống như người lớn 

어른스럽다: Vẻ người lớn 

DT+ 답다 mang nghĩa là : giống như, đúng như… 

Còn DT+ 스럽다 nó mang nghĩa gần như là : vẻ như, kiểu như…

Tổng hợp facebook

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tiếng Hàn , Topik - Tài liệu học tập và các câu chuyện bên lề. {Xem chương trình chia sẻ bài viết nhận tiền trên Blog}
Chia sẻ bài viết hoặc gửi cho bạn bè: