Cách hiểu nhanh về ngữ pháp 다면: nếu như, nếu mà (khả năng xảy ra thấp)

Nếu như ‘-(으)면’ để giả định về một việc nào đó thì ‘-다면’ cũng mang nghĩa như vậy, tuy nhiên có một chút khác là ‘-다면’ dùng để giả định những việc có khả năng xảy ra thấp hơn. 

•만약 복권에 당첨된다면 차를 사겠어요. 

Nếu mà trúng sổ số thì sẽ mua ô tô. 

•만일 회사에서 승진한다면 한턱낼게요. 

Nếu được thăng cấp trong công ty thì sẽ đãi một bữa. 

•만약 책을 다 읽는다면 좀 빌려 주세요. 

Nếu đọc xong sách rồi thì cho tớ mượn. 

•만일 모르는 것이 있다면 질문하세요. 

Nếu như có gì không biết thì hỏi nhé. 

Cách phân biệt ‘-(으)면’ vs ‘-다면’ 

Xét 3 ví dụ dưới đây: 

1. 봄이 (오면 / 온다면) 꽃이 핍니다. 

(Nếu mùa xuân đến thì hoa nở) 

Ở ví dụ này nếu dùng ‘-(으)면’ thì sẽ đúng vì ‘mùa xuân đến’ là việc có thể xảy ra. 

2. 밥을 (먹으면 / 먹는다면) 배가 부릅니다. 

(Nếu ăn cơm thì no bụng) 

Đây cũng là một câu nói bình thường, điều giả định ở đây là ‘ăn cơm’. ‘Ăn cơm’ là việc rất bình thường. 

3. 만약 10년 전으로 갈 수 (있다면 / 있으면) 뭘 하고 싶어요? 

(Nếu có thể trở lại 10 năm trước thì bạn muốn làm gì?) 

–> Việc trở lại 10 năm trước là việc ‘không thể’ vậy nên ở trường hợp này dùng ‘-다면’

Nguồn Facebook

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.
Chia sẻ bài viết hoặc gửi cho bạn bè: