(으)ㄹ 게(요)

ĐỘNG TỪ + (으)ㄹ 게(요).

+ Kết thúc câu, biểu hiện một sự chắc chắn, một lời hứa, kế hoạch của người nói. Có nghĩa: sẽ.

-ㄹ 게(요): Dùng khi động từ kết thúc bằng nguyên âm hoặc phụ âm ㄹ.

-을 게(요): Dùng khi động từ kết thúc bằng phụ âm.

하다 -> 할 게(요) (Sẽ làm).

먹다 -> 먹을게(요) (Sẽ ăn).

* Chỉ đi với ngôi thứ nhất.

– 제가 전화 할게요: Tôi sẽ điện thoại.

– 갔다오면 연락 드릴게요: Đi về tôi sẽ liên lạc (với anh).

– 시간이 되면 다시 올게요: Có thời gian tôi sẽ lại đến

(으)ㄹ 게(요)
(으)ㄹ 게(요)

Nguồn: Facebook

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Săn Sale sách tiếng Hàn.
Chia sẻ bài viết hoặc gửi cho bạn bè: