Từ đa nghĩa: 받다 đâu chỉ là nhận??? 24 nghĩa của 받다

받다 chúng ta đã quá quen thuộc, với nghĩa là “nhận”. Nhưng trong rất nhiều tình huống bạn sẽ gặp thì không thể dịch 받다 là nhận đâu? Vậy 받다 có những nghĩa nào nữa nhỉ?

Tiếp nối chuyên đề Từ đa nghĩa 먹다 hay từ đa nghĩa 입다, chúng ta cùng tìm hiểu về 받다 với 24 nghĩa như sau (theo từ điển Naver) nhé.

STT Nghĩa Giải thích nghĩa Ví dụ Câu ví dụ Cấu trúc
1 nhận   다른 사람이 주거나 보내온 것을 가지다. Lấy cái mà người khác cho hoặc gửi đến. 꽃을 받다. 돈을 받다. 선물을 받다. 월급을 받다. 편지를 받다.   나는 부모님으로부터 용돈을 받는다. 어느 날 저녁 김 여사에게서 소포를 하나 받았다. 1이 2에서/에게서/로부터 3을 받다 Từ trái nghĩa: 주다 Từ đồng nghĩa: 받잡다
2 thu, nhận, thu nhận   다른 사람이 내는 돈이나 물건을 거두다. Thu tiền hay đồ vật mà người khác nộp.   공과금을 받다. 기금을 받다. 세금을 받다. 연금을 받다. 입장권을 받다.   한 시민 단체는 시민들로부터 받은 구호 물품을 수재민들에게 전달했다. 우리 장학 재단은 기업들에게서 한 해 동안 오천 만 달러의 기금을 받았다.   1이 2에서/에게서/로부터 3을 받다 Từ đồng nghĩa: 거두다
3 chịu, được, bị   다른 사람이 하는 행동, 심리적인 작용 등을 당하거나 입다. Gặp phải hay chịu tác động mang tính tâm lý, hành động mà người khác làm..   가르침을 받다. 귀염을 받다. 대접을 받다. 도움을 받다. 영향을 받다.   그는 훌륭한 스승에게서 가르침을 받았다. 결혼식 날, 그들은 많은 사람들로부터 축하를 받았다.   1이 2에서/에게서/로부터 3을 받다
4 nhận, lãnh   점수나 학위 등을 얻다. Được nhận điểm số hay học vị.   만점을 받다. 점수를 받다. 박사 학위를 받다. 석사 학위를 받다.   지수가 수능 시험에서 전 과목 만점을 받았다. 그는 한국에서 석사 학위를 받은 후 박사 과정을 밟기 위해 미국으로 떠났다.   1이 2에서/에게서/로부터 3을 받다
5 lấy, nhập (hàng)   여러 사람에게 팔기 위해 한꺼번에 많은 양의 물건을 사다. Mua hàng số lượng nhiều một lần để bán cho nhiều người.   물건을 받다. 생선을 받다. 채소를 받다. 대량으로 받다.   나는 도매 상인에게서 물건을 받아 팔았다. 직거래 장터는 생산지에서 직접 물건을 받아서 소비자들에게 팔기 때문에 가격이 저렴하다.   1이 2에서/에게서/로부터 3을 받다
6 đón, hứng, bắt   공중에서 떨어지거나 자기 쪽으로 향해 오는 것을 손으로 잡다. Bắt lấy bằng tay cái rơi từ không trung xuống hay hướng về phía mình.   공을 받다. 대추를 받다. 물건을 받다. 열매를 받다.   나는 그가 던진 공을 받았다. 우리는 감나무에서 떨어지는 감을 조심스럽게 받아서 바구니에 담았다.   1이 2를 받다 Từ trái nghĩa: 던지다
7 đón nhận, tiếp nhận   어떤 상황이 자기에게 미치다. Tình huống nào đó tác động đến bản thân.   나쁜 결과를 받다. 복을 받다. 은혜를 받다. 저주를 받다.   착한 사람은 복을 받고 악한 사람은 벌을 받는다. 일부 사람들은 난민촌에서 극심한 가난과 실업으로 고통을 받으며 살고 있었다.   1이 2를 받다
8 đón   빛이나 열, 바람 등을 쐬거나 닿게 하다. Khiến ánh sáng, nhiệt, gió… lan tỏa hay chạm tới.   달빛을 받다. 바람을 받다. 빛을 받다. 열을 받다.   식물은 충분히 햇볕을 받아야 잘 자란다. 광장에는 햇빛을 받으며 누워 있는 사람도 있었다.   1이 2를 받다
9 nhận, được, bị   요구나 신청, 질문, 공격, 신호 등과 같은 작용을 당하거나 그에 응하다. Gặp phải và ứng phó với những tác động như yêu cầu, đề nghị, chất vấn, tấn công, tín hiệu…   도전을 받다. 신고를 받다. 신호를 받다. 요구를 받다.   선생님은 수업이 끝난 후 학생들의 질문을 받았다. 주민의 신고를 받은 경찰이 사고 현장으로 향했다.   1이 2를 받다
10 nhận lãnh, tiếp nhận   어떠한 결정이나 판결을 당하다. Nhận quyết định hay phán quyết nào đó.   발령을 받다. 선고를 받다. 재판을 받다.   그는 절도 혐의로 재판을 받았다. 예순일곱 살인 그녀는 뜻밖의 암 선고를 받고 망연자실했다.   1이 2를 받다
11 hùa vào, hưởng ứng, đón nhận   다른 사람의 어리광이나 주정 등에 응하다. Hùa theo sự õng ẹo hay say xỉn… của người khác.   술주정을 받아 주다. 어리광을 받아 주다. 응석을 받아 주다.   부모가 자식의 응석을 무조건 받아 주는 것은 교육상 좋지 않다. 그녀의 이상형은 자신의 어리광을 받아 주는 어른스러운 남성이다.   1이 2를 받다 Chủ yếu dùng ở dạng 받아 주다
12 đón, nhận   사람을 맞거나 들이다. Đón hay nhận người vào.   손님을 받다. 신입 사원을 받다. 신청자를 받다. 지원자를 받다.   그 식당은 오전 열 시부터 밤 아홉 시까지 손님을 받는다. 대부분의 병원이 점심시간에는 환자를 받지 않았다.   1이 2를 받다
13 bị trúng, nhận, ăn   총이나 칼 등을 맞다. Trúng đạn súng hay gươm đao.   총알을 받다. 칼을 받다.   군인들로부터 총알 세례를 받은 사람들이 그 자리에서 쓰러졌다. 전쟁이 일어나자 군사들이 서로 칼을 받고 활을 받으며 전투를 벌였다.   1이 2를 받다
14 hùa theo, hòa theo   상대의 노래나 말 등에 응하여 이어서 하다. Hòa theo bài hát hay lời nói của đối phương và tiếp nối theo.   노래를 받다. 뒤를 받다. 말을 받다. 선창을 받다.   내가 말을 걸자 그는 능글맞게 내 말을 받았다. 단장의 말을 받아 부단장인 지수가 말을 이어 나갔다.   1이 2를 받다
15 đỡ   산모를 도와 태어나는 아이를 거두다. Giúp sản phụ đón đứa trẻ được sinh ra.   쌍둥이를 받다. 아기를 받다.   그녀는 아이를 받은 후 산모에게 아이의 얼굴을 보여 주었다. 산부인과 의사가 없었던 시절, 산모들이 집에서 아기를 낳을 때 아기를 받던 사람을 산파라고 불렀다.   1이 2를 받다
16 lấy, thu   동식물의 씨나 알 등을 거두다. Thu lượm hạt hay trứng… của động thực vật.   꽃씨를 받다. 알을 받다.   코스모스는 다 시들었지만 소년은 꽃씨를 받아 소중히 간직했다. 호기심이 많던 에디슨은 닭의 알을 받아 자신이 직접 품기도 했다.   1이 2를 받다
17 mua (rượu …)   술 등을 사다. Mua rượu v.v…   술을 받다. 나는 아버지의 심부름으로 종종 막걸리를 받으러 다니곤 했다. 1이 2를 받다
18 hứng   흐르거나 쏟아지는 것을 그릇 등에 담기게 하다. Làm cho cái đang chảy hay đổ ra được chứa vào chén bát….   목욕물을 받다. 물을 받다. 빗물을 받다. 잿물을 받다.   물이 부족한 탓에 그들은 양동이에 빗물을 받아 청소를 했다. 나는 남편이 바로 목욕을 할 수 있도록 욕조에 따뜻한 물을 받았다.   1이 2를 3에 받다
19 ăn khớp, hợp   색깔이나 모양 등이 어떤 것에 잘 어울리다. Màu sắc hay hình dáng… rất hợp với cái nào đó.   노란색이 잘 받다. 밝은 색상이 잘 받다. 옷이 잘 받다. 색깔이 잘 받다.   피부가 하얀 그녀에게는 어떤 색상의 옷도 잘 받는다. 가게의 점원은 나 같은 사람에게는 어두운 계열이 잘 받는다며 검정 원피스를 추천해 줬다.   1이 2에/에게 받다
20 hợp (khẩu vị, tiêu hóa)   음식 등이 비위에 맞다. Thức ăn… hợp với bụng dạ.   국이 받다. 술이 받다. 고기가 몸에 받다   오늘따라 유난히 술이 몸에 잘 받았다. 입덧이 심해 음식이 잘 받지 않는다며 그녀는 밥을 먹다 말았다.   1이 2에/에게/에서 받다
21 ăn (phấn …)   화장품 등이 잘 발리다. Mĩ phẩm… được thoa đều.   화장이 잘 받다. 피부에 잘 받다.   그녀는 피부가 워낙 좋아서 어떤 화장품이든 피부에 잘 받는다. 이 로션을 사용하고 난 후 한결 화장이 잘 받아 만족을 느낄 수 있었다.   1이 2에/에게 받다
22 ăn (ảnh)   사진이 실제보다 더 잘 나오다. Ảnh ra đẹp hơn thực tế.   사진이 안 받다. 사진이 잘 받다   화사한 배경에서 사진이 잘 받는다. 그는 사진발이 잘 받아서 실물보다 사진 속 모습이 훨씬 나은 편이다.   Chủ yếu dùng 사진이 잘 받다 và 사진이 안 받다
23 húc, đâm   머리나 뿔 등으로 세게 부딪치다. Va chạm mạnh bằng đầu hoặc sừng v.v…   전봇대를 받다. 머리로 받다. 뿔로 받다.   산돼지가 머리로 사냥꾼을 받아서 사냥꾼이 그 자리에 쓰러졌다. 운전자가 졸음 운전을 하여 차가 중앙 분리대를 받고 심하게 부서졌다.   1이 2를 받다
24 giáng trả   (속된 말로) 부당한 일을 하는 사람에게 맞서 대들다. (cách nói thông tục) Đối đầu và chống lại người làm việc không chính đáng.   고참을 받다. 사람을 받다. 상관을 받다. 상사를 받다.   그 상사는 부하 직원이 한 번 크게 받은 뒤로 태도가 바뀌었다. 민준이는 억울한 일을 당하면 참지 않고 받아 버리는 성격이다.   1이 2를 받다 Từ đồng nghĩa: 대들다

Sau đây là sơ đồ từ đa nghĩa 받다 của BlogKimChi, các bạn cùng tham khảo và học những nghĩa hay gặp nhất nha!

Xem danh sách từ vựng TOPIK theo từng chủ đề tại đây!

Đánh giá bài

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận