Review đề Nghe TOPIK 66 듣기 (full 50 câu)

Cùng tham khảo đề thi nghe TOPIK 66 듣기 kì không công khai do blogkimchi.com sưu tầm và dịch lại nhé!

Đề thi TOPIK chính thức công khai chỉ có 8 đề (down tại đây), sau kì thi TOPIK 64 thì cơ quan chủ quản không chia sẻ thêm bất kì đề nào nữa. Vì vậy, ngân hàng đề thi TOPIK mẫu mới (từ đề TOPIK 35 trở đi) cho thí sinh ôn thi topik ngày càng hạn chế.

Mình đã sưu tầm đề thi TOPIK 66 phần Nghe như dưới đây, hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình ôn thi. TOPIK 66 phần đọc 읽기 (full đề 50 câu) thì bạn có thể tải về tại mục Tài liệu của blogkimchi.com nhé!

TOPIK 66 듣기

[1∼3] 다음을 듣고 알맞은 그림을 고르십시오.

1. Tình huống ở sân khấu, nhân vật nam cầm đàn ghi-ta và đang nói chuyện với nv nữ

여: 어떻게 오셨어요?
남: 제가 기타 수업을 듣고 있는데 시간을 바꾸고 싶어서요.

2. Tình huống hai bạn đi cưỡi ngựa

남: 수미야, 말 타는 것 제미있지?
여: 응, 무서울 것 같았는데 직접 타 보니까 진짜 신난다.
남: 그럼, 조심해서 따라와.

3. Biểu đồ về 지하철 만족도 tăng lên

지하철에 대한 인주 시민의 만족도가 2016년 이후로 꾸준히 상승했습니다. 만족하는 이유로는 “노선이 많아서”라는 응답이 가장 많았고 쾌적해서, 안전해서가 그 뒤를 이었습니다. 

[4∼8 ]다음 대화를 잘 듣고 이어질 수 있는 말을 고르십시오.

4. 아까 탁자 위에 있던데요. Nãy vừa ở trên bàn mà

남: 수미씨, 그럼 이제 나갈까요?
여: 네, 그런데 제 가방 못 봤어요?
Đáp án: 아까 탁자 위에 있던데요. 

5. 아니, 생각보다 괜찮았어. Không, ổn hơn tôi nghĩ

여: 주말에 제주도 가다왔는데 바다가 정말 멋있더라.
남: 좋았겠다. 근데 바다 바람이 이제는 차가울 것 같은데.
Đáp án: 아니, 생각보다 괜찮았어. 

6. 축제니까 신나는 걸로 하려고. Vì là lễ hội nên định làm cái gì vui vui

남: 이번 축제 때 우리 밴드가 공연을 하기로 했어.
여: 우와, 기대된다. 무슨 노래를 할지는 정했어?
Đáp án: 축제니까 신나는 걸로 하려고.

7. 수리 센터에 가 봐야겠어요. Chắc sẽ phải qua trung tâm sửa chữa

남: 노트북이 좀 이상해요. 자꾸 꺼지고이상한 소리도 나고요.

여: 그것 한지 얼마 안돼잖아요. 문제 있는 것 아닌가요?
Đáp án: 수리 센터에가 봐야겠어요. 

8. 네, 원하는 날짜를 말씀해 주세요.  Vâng, hãy nói cho tôi biết ngày mà bạn muốn

여: 고객님, 문의하신 여행 상품에는 호델 아침 식사가 포함되어 있지 않습니다. 추가로 신청을 하시겠습니까?
남: 혹시 하루만 신청할 수 있을까요?
Đáp án: 네, 원하는 날짜를 말씀해 주세요.

[9∼12]다음 대화를 잘 듣고 여자가 이어서 할 행동으로 알맞은 것을 고르십시오.

9. 친구를 만나러 간다.  Đi gặp bạn

여: 아빠, 저 잠깐 나가다올게요.
남: 저년 준비 다 됐는데 지금 나가려구? 
여: 친구가 집 근처에 와 있었어요. 빌린 책만 돌려주고 금방올게요.
남: 그래, 어서 가다와.
Đáp án: 친구를 만나러 간다.

10. 연락처를 적는다.  Viết số liên lạc

남: 손님, 그럼 이 돌의자로 하시는 거죠?
여: 네, 그런데 배달은 오늘 중으로 가능한가요? 
남: 그럼요. 여기에 주소하고 전화번호 좀 써주세요. 출발하면 바로 연락드릴게요.
여: 알겠어요. 잘 부탁드려요. 
Đáp án: 연락처를 적는다. 

11. 신문지를 찾아온다. Đến lấy báo

여: 방에 있는 짐을 다 쌓고 이제 부엌에 있는 것만 쌓면 되겠다.
남: 컵이랑 그릇은 그냥 쌓면 안돼잖아.
여: 그래서 네가 신문지를 좀 챙겨라지. 배란다에 있으니까 가져올게.
남: 그럼 나는 그릇들 꺼내 놓을게.
Đáp án: 신문지를 찾아온다.

12. 안내 자료를 수정한다. Chỉnh sửa tài liệu thông báo

여: 팀장님, 이번 채용설명회 때 대부할 안내의 자료입니다.
남: 응…채용 절차에 대한 내용을 더 구체적으로 넣으면 좋겠는데요.
여: 네, 절차 부분은 바로 고쳐 넣겠습니다. 그런데 영업부에서 채용설명회 때 인력지원이 어렵다고 합니다.
남: 그래요? 그럼 네가 총무부에 지원이 가능한지 물어볼게요.

Đáp án: 안내 자료를 수정한다. 

[13∼16]다음을 듣고 내용과 일치하는 것을 고르십시오.

13. 여자는 전시회를 처음 연다. Nhân vật nữ lần đầu mở triển lãm

14. 야생화 길에 가려면 안내소 앞으로 가야 한다. Nếu định đi con đường hoa thì phải đi về phía trước văn phòng hướng dẫn.

15. 김 모 씨는 어깨와 다리에 부상을 입었다. Anh Kim đã bị thương ở vai và chân

16. 봉사자들은 인형의 재료를 사야 한다. Những tình nguyện viên phải mua nguyên liệu làm búp bê

[17~20] 다음을 듣고 남자의 중심 생각을 고르십시오.

17. 방을 구할 때는 직접 보고 결정해야 한다. Khi tìm phòng thì phải trực tiếp xem rồi mới quyết định

18. 원하는 기능만 있는 전자레인지를 사고 싶다. Muốn mua cái lò vi sóng mà chỉ có chức năng mình muốn

19. 예술 영화 전용 극장이 생겨서 좋다. Thật tốt khi có một nhà hát dành riêng cho phim nghệ thuật.

20. 세탁할 때 자연 세제를 쓰는 것이 좋다. Khi giặt, nên sử dụng chất tẩy tự nhiên.

[21~22] 다음을 듣고 물음에 답하십시오.

21. 심사 강화를 위해 면접을 추가하면 좋겠다. Để tăng cường thẩm tra, thêm phỏng vấn thì sẽ tốt.

 여자의 중심 생각으로 알맞은 것을 고르십시오.
① 신청 자격을 강화해야 한다.
② 모임 활동비 지원을 줄여야 한다.
③ 서류 심사 항목을 수정할 필요가 있다.
④ 심사 강화를 위해 면접을 추가하면 좋겠다.
Đáp án: 심사 강화를 위해 면접을 추가하면 좋겠다.

22. 서류로 독서 모임의 활동 계획을 알 수 있다. Có thể biết kế hoạch hoạt động của buổi đọc sách thông qua tài liệu

들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오.
① 올해의 독서 모임 지원은 취소되었다.
② 결과 보고서의 제출이 늦어지고 있다.
③ 활동 예산은 면접을 통해 확인할 예정이다.
④ 서류로 독서 모임의 활동 계획을 알 수 있다.
Đáp án: 서류로 독서 모임의 활동 계획을 알 수 있다.

[23~24] 다음을 듣고 물음에 답하십시오.

23. 방송 출연을 부탁하고 있다. Đang nhờ xuất hiện trên chương trình phát sóng

남자가 무엇을 하고 있는지 고르십시오.
① 방송 자료를 요청하고 있다.
② 방송 출연을 부탁하고 있다.
③ 방송 일정을 문의하고 있다.
④ 방송 장비를 확인하고 있다.
Đáp án: 방송 출연을 부탁하고 있다. 

24. 방송은 사연을 읽고 상담하는 형식이다. Chương trình phát sóng là hình thức đọc các câu chuyện và tư vấn

들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오.
① 방송의 주제가 정해지지 않았다.
② 방송 녹화는 금요일 오전에 한다. 
③ 방송에 관련된 자료는 제공되지 않는다.
④ 방송은 사연을 읽고 상담하는 형식이다.
Đáp án: 방송은 사연을 읽고 상담하는 형식이다. 

[25~26] 다음을 듣고 물음에 답하십시오.

25. 적정 체중을 유지하도록 신경을 써야 한다. Phải chú ý duy trì cân nặng hợp lý

남자의 중심 생각으로 알맞은 것을 고르십시오.
① 수면 환경과 습관을 바꿔야 한다.
② 발병 원인이 명확히 밝혀져야 한다. 
③ 의료 기구는 전문가에게 문의해야 한다. 
④ 적정 체중을 유지하도록 신경을 써야 한다. 
Đáp án: 적정 체중을 유지하도록 신경을 써야 한다.

26. 이 질환은 기도가 좁아졌을 때 생길 수 있다. Bệnh này có thể xuất hiện khi khí quản trở nên hẹp.

들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오.  
① 이 질환은 수술을 통한 치료가 불가능하다.
② 이 질환을 치료하려면 똑바로 누워 자야 한다. 
③ 이 질환은 기도가 좁아졌을 때 생길 수 있다. 
④ 이 질환을 치료하는 보조 기구가 개발 중이다. 
Đáp án: 이 질환은 기도가 좁아졌을 때 생길 수 있다. 

[27~28] 다음을 듣고 물음에 답하십시오.

27. 프로젝트의 성과를 알리려고. Để cho biết thành quả của dự án

남자가 여자에게 말하는 의도를 고르십시오. 
① 프로젝트의 성과를 알리려고 
② 전통 시장의 가치를 설명하려고 
③ 창업에 필요한 정보를 구하려고 
④ 프로젝트 진행 상황을 점검하려고 
Đáp án: 프로젝트의 성과를 알리려고 

28. 시장에 새로운 가게들이 많이 들어섰다. Ở chợ có nhiều cửa hàng mới mọc lên

들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오.  
① 시장의 분위기가 예전과 비슷하다. 
② 시장을 찾는 젊은 사람들이 감소했다. 
③ 시장에 새로운 가게들이 많이 들어섰다. 
④ 상인회에서 창업 프로젝트를 계획 중이다.
Đáp án: 시장에 새로운 가게들이 많이 들어섰다.
 

[29~30] 다음을 듣고 물음에 답하십시오.

29. 제품을 개발한 사람 Người phát minh sản phẩm

여자는 누구인지 맞는 것을 고르십시오.
① 제품을 개발한 사람 
② 제품을 평가하는 사람 
③ 제품의 재료를 공급하는 사람 
④ 제품의 판매 전략을 계획한 사람 
Đáp án: 제품을 개발한 사람

30. 이 제품에서 나오는 초음파는 모기의 접근을 막는다. Sóng âm phát ra từ sản phẩm này ngăn chặn sự tiếp cận của muỗi

들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오.  
① 이 제품은 기존 살충제의 재료를 활용했다. 
② 이 제품에 활용된 초음파는 인체에 영향을 미친다. 
③ 이 제품에서 나오는 초음파는 모기의 접근을 막는다. 
④ 이 제품의 화학 성분은 5미터 밖에서도 효력이 있다. 
Đáp án: 이 제품에서 나오는 초음파는 모기의 접근을 막는다.

【31~32】다음을 듣고 물음에 답하십시오.

31. 남자의 생각으로 알맞은 것을 고르십시오. Suy nghĩ nhân vật nam?

노인 기준 연령을 높이면 경제적 이점이 있다.  Nếu tăng tuổi tiêu chuẩn của người già thì có lợi điểm

남자의 생각으로 알맞은 것을 고르십시오.
① 노인 일자리 문제부터 해결되어야 한다. 
② 노인 복지에 필요한 예산을 늘려야 한다. 
③ 노인 기준 연령 조정을 위한 준비가 필요하다.
④ 노인 기준 연령을 높이면 경제적 이점이 있다.
Đáp án: 노인 기준 연령을 높이면 경제적 이점이 있다. 

32. 남자의 태도로 알맞은 것을 고르십시오. Thái độ của nhân vật nam?

긍정적인 효과를 기대하고 있다.  Mong chờ hiệu quả tích cực

남자의 태도로 알맞은 것을 고르십시오.
① 현재의 상황을 비판하고 있다. 
② 상대의 의견을 지지하고 있다.
③ 긍정적인 효과를 기대하고 있다.
④ 예상되는 문제를 우려하고 있다. 
Đáp án: 긍정적인 효과를 기대하고 있다. 

【33~34】다음을 듣고 물음에 답하십시오.

33. 무엇에 대한 내용인지 맞는 것을 고르십시오. Nội dung gì?

수중 유물을 발굴하는 과정 Quá trình khai quật di vật dưới nước

무엇에 대한 내용인지 맞는 것을 고르십시오. 
① 수중 유물을 발굴하는 과정
② 수중 유물을 분류하는 기준
③ 수중 고고학자가 되는 방법
④ 수중 고고학자가 겪는 고충

Đáp án: 수중 유물을 발굴하는 과정

34. 들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오. Đáp án đúng?

고고학자가 물속으로 들어가 채집을 하기도 한다. Các nhà khảo cổ cũng xuống nước và thu thập.

들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오. 
① 수중 유물은 햇빛에 건조시킨 후에 보관한다. 
② 수중 유물의 가치에 따라 발굴 방식이 달라진다.
③ 수중 유물을 채집할 때는 장비를 사용할 수 없다. 
④ 고고학자가 물속으로 들어가 채집을 하기도 한다. 
Đáp án: 고고학자가 물속으로 들어가 채집을 하기도 한다. 

【35~36】다음을 듣고 물음에 답하십시오.

35. 남자는 무엇을 하고 있는지 고르십시오. Nhân vật nam đang làm gì?

새 팀에 들어온 소감과 각오를 밝히고 있다. Đang tiết lộ cảm nhận và sự quyết tâm khi vào team mới

남자는 무엇을 하고 있는지 고르십시오. 
① 팀에 새로 입단한 선수를 환영하고 있다. 
② 이 팀의 훈련 방식에 대해서 설명하고 있다.
③ 새 팀에 들어온 소감과 각오를 밝히고 있다.
④ 응원해 준 팬들에게 감사 인사를 전하고 있다. 
Đáp án: 새 팀에 들어온 소감과 각오를 밝히고 있다. 

36. 들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오. Đáp án đúng?

이 팀은 지난해 대회에서 우승을 차지했다. Team này đã giành chức vô địch ở đại hội năm ngoái.

들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오.
① 이 팀은 창단된 지 얼마 되지 않았다. 
② 이 남자는 이 팀에서 활동한 적이 있었다. 
③ 이 남자는 입단 제안을 받고 오래 고민했다. 
④ 이 팀은 지난해 대회에서 우승을 차지했다. 
Đáp án: 이 팀은 지난해 대회에서 우승을 차지했다. 

【37~38】다음은 교양 프로그램입니다. 잘 듣고 물음에 답하십시오.

37. 여자의 중심 생각으로 알맞은 것을 고르십시오. Suy nghĩ trọng tâm của nhân vật nữ?

그림을 고를 때는 공간의 기능을 고려해야 한다. Khi lựa tranh thì phải cân nhắc đến chức năng của không gian

여자의 중심 생각으로 알맞은 것을 고르십시오. 
① 그림을 고를 때는 공간의 기능을 고려해야 한다. 
② 좁은 공간에는 색감이 강렬한 그림을 걸어야 한다.
③ 공간의 크기를 고려하면 그림을 잘 선택할 수 있다.
④ 공간 인테리어로 그림에 대해 관심을 가지면 좋겠다.
Đáp án: 그림을 고를 때는 공간의 기능을 고려해야 한다. 

38. 들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오. Đáp án đúng?

침실의 그림은 침구의 색깔과 어울리는 것이 좋다. Bức tranh phòng ngủ thì nên hợp với màu sắc của ga giường.

들은 내용과 일치하는 것을 고르십시오.
① 풍경화는 아이들의 상상력 향상에 도움이 된다.
② 아이들 방에는 아늑한 분위기의 꽃 그림이 좋다. 
③ 침실의 그림은 침구의 색깔과 어울리는 것이 좋다.
④ 거실에 추상화를 걸면 편안한 분위기를 낼 수 있다. 
Đáp án: 침실의 그림은 침구의 색깔과 어울리는 것이 좋다. 

【39~40】다음은 대담입니다. 잘 듣고 물음에 답하십시오.

39. 이 담화 앞의 내용으로 알맞은 것을 고르십시오. Nội dung của đoạn trước đó?

전기 시설을 지하에 설치한 실제 사례가 있다. Có trường hợp thực tế đã lắp đặt thiết bị điện ở dưới hầm

이 담화 앞의 내용으로 알맞은 것을 고르십시오. 
① 전기 시설을 지하에 설치한 실제 사례가 있다. 
② 번개에도 안전한 전기 공급 시설이 개발되었다.
③ 일부 도시들이 보행자의 통행 방식을 개선했다. 
④ 공사로 인해 고장 난 전기 시설의 교체가 시급하다. 
Đáp án: 전기 시설을 지하에 설치한 실제 사례가 있다. 

40. 들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오. Đáp án đúng?

이 사업으로 시민들의 보행 안전을 확보할 수 있다. Với dự án này, có thể đảm bảo an toàn (đi bộ cho người dân) an toàn cho người đi bộ

들은 내용과 일치하는 것을 고르십시오.
① 이 사업은 적은 비용으로 큰 효과를 얻을 수 있다. 
② 이 사업으로 시민들의 보행 안전을 확보할 수 있다. 
③ 이 사업에 변압기 같은 위험 시설은 제외되어 있다. 
④ 이 사업을 시행해도 폭우에 의한 사고는 막기 어렵다. 
Đáp án: 이 사업으로 시민들의 보행 안전을 확보할 수 있다. 

【41~42】다음은 강연입니다. 잘 듣고 물음에 답하십시오.

41. 이 강연의 중심 내용으로 맞는 것을 고르십시오. Nội dung trọng tâm?

이 옷은 민간 신앙적인 의미를 가지고 있었다. Áo này có ý nghĩa tín ngưỡng dân gian

이 강연의 중심 내용으로 맞는 것을 고르십시오. 
① 이 옷의 전통적인 모양이 유지되어야 한다. 
② 이 옷의 기능은 시대에 따라 달라지고 있다. 
③ 이 옷은 민간 신앙적인 의미를 가지고 있었다. 
④ 이 옷의 가치를 알고 활용하는 것이 중요하다. 
Đáp án: 이 옷은 민간 신앙적인 의미를 가지고 있었다. 

42. 들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오. Nội dung đúng?

과거에는 이 옷에 다양한 색을 사용하지 않았다. Quá khứ thì đã không dùng màu đa dạng cho áo này.

들은 내용과 일치하는 것을 고르십시오.
① 전쟁에 나갈 때 이 옷을 집 안에 잘 보관했다. 
② 과거에는 이 옷에 다양한 색을 사용하지 않았다. 
③ 이 옷은 장수하거나 성공한 사람이 만들어 주었다. 
④ 옷 주인이 자라면 이 옷을 다른 아이에게 물려주었다. 
Đáp án: 과거에는 이 옷에 다양한 색을 사용하지 않았다. 

【43~44】다음은 다규멘터리입니다. 잘 듣고 물음에 답하십시오.

43. 이 이야기의 중심 내용으로 맞는 것을 고르십시오. Nội dung trọng tâm?

세종은 조선 고유의 제례악을 만들려고 노력했다.

Vua Sejong đã nỗ lực để tạo nên nhạc tế lễ đặc trưng của Cho-sun

이 이야기의 중심 내용으로 맞는 것을 고르십시오. 
① 세종은 전통 음악 교육을 중시했다. 
② 세종은 종묘의 제사 절차를 바꿨다. 
③ 세종은 음악으로 신하들을 굴복시키려 했다. 
④ 세종은 조선 고유의 제례악을 만들려고 노력했다. 
Đáp án: 세종은 조선 고유의 제례악을 만들려고 노력했다. 

44. 신하들이 세종이 창작한 음악을 반대한 이유로 맞는 것을 고르십시오.

Lí do các hạ thần phản đối nhạc Vua Sejong sáng tác?

전통 예법을 중시해서 Vì trọng thị nghi thức truyền thống

신하들이 세종이 창작한 음악을 반대한 이유로 맞는 것을 고르십시오. 
① 전통 예법을 중시해서
② 노랫말에 문제가 있어서
③ 제례 예식과 어울리지 않아서
④ 창작 과정에 대한 의견이 달라서
Đáp án: 전통 예법을 중시해서

【45~46】다음은 강연입니다. 잘 듣고 물음에 답하십시오.

45. 들은 내용과 일치하는 것을 고르십시오. Đáp án đúng?

창문세는 세금 징수가 쉽다는 장점이 있었다. Thuế cửa sổ có điểm mạnh là dễ trưng thu thuế

들은 내용과 일치하는 것을 고르십시오. 
① 창문세로 인해 유리의 사용량이 늘었다. 
② 창문세는 세금 징수가 쉽다는 장점이 있었다. 
③ 창문세로 창문이 많은 집이 등장하게 되었다. 
④ 창문세로 거둔 재원이 우울증 치료에 쓰였다. 
Đáp án: 창문세는 세금 징수가 쉽다는 장점이 있었다. 

46. 여자가 말하는 방식으로 가장 알맞은 것을 고르십시오. Phương thức nhân vật nữ nói?

창문세의 배경과 영향에 대해 설명하고 있다. Giải thích về bối cảnh và ảnh hưởng của thuế cửa sổ

여자가 말하는 방식으로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 
① 창문세의 한계 극복 방안을 제시하고 있다. 
② 창문세의 배경과 영향에 대해 설명하고 있다. 
③ 창문세로 인한 사회적 변화를 예측하고 있다.
④ 창문세를 통한 세수 증대 방안을 소개하고 있다. 
Đáp án: 창문세의 배경과 영향에 대해 설명하고 있다. 

【47~48】다음은 대담입니다. 잘 듣고 물음에 답하십시오.

47. 들은 내용과 일치하는 것을 고르십시오. Đáp án đúng?

제약 업체들은 수익성이 낮은 약의 생산을 꺼린다.

Các công ty dược phẩm không thích sản xuất thuốc có lợi nhuận thấp

들은 내용과 일치하는 것을 고르십시오.
① 수액은 적은 비용으로 큰 수익을 올리는 약이다.
② 정부는 제약 업체의 약 생산에 개입하지 않는다. 
③ 제약 업체들은 수익성이 낮은 약의 생산을 꺼린다. 
④ 제약 업체들은 필수 의약품의 생산을 선호하고 있다. 
Đáp án: 제약 업체들은 수익성이 낮은 약의 생산을 꺼린다. 

48. 남자의 태도로 가장 알맞은 것을 고르십시오. Thái độ nhân vật nam?

정부의 정책 방향에 공감하고 있다. Đồng tình với định hướng chính sách của chính phủ

남자의 태도로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 
① 정부의 정책 방향에 공감하고 있다. 
② 제품 생산의 확대를 기대하고 있다. 
③ 제도의 문제점에 대해 책임을 묻고 있다. 
④ 제품 개발 과정의 폐해를 지적하고 있다. 
Đáp án: 정부의 정책 방향에 공감하고 있다. 

【49~50】다음은 강연입니다. 잘 듣고 물음에 답하십시오.

49. 들은 내용과 일치하는 것을 고르십시오. Đáp án đúng?

수확용 로봇은 작물의 크기와 색을 인식한다. Robot thu hoạch nhận thức về độ lớn và màu sắc của sản vật

들은 내용과 일치하는 것을 고르십시오.
① 농업용 감지 장치가 개발될 예정이다. 
② 농업용 로봇은 장시간 작업이 불가능하다. 
③ 수확용 로봇은 작물의 크기와 색을 인식한다. 
④ 제초용 로봇을 위한 데이터가 구축되어 있지 않다. 
Đáp án: 수확용 로봇은 작물의 크기와 색을 인식한다. 

50. 여자의 태도로 가장 알맞은 것을 고르십시오. Thái độ nhân vật nữ?

이 기술은 긍정적으로 평가하고 있다.  Đánh giá tích cực kĩ thuật này.

여자의 태도로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 
① 기술 개발의 가능성을 검토하고 있다. 
② 이 기술을 긍정적으로 평가하고 있다. 
③ 이 기술에 대한 비판을 수용하고 있다. 
④ 기술 개발을 위한 지원을 촉구하고 있다. 
Đáp án: 이 기술은 긍정적으로 평가하고 있다.

Để luyện nghe TOPIK thì bạn hãy sử dụng bộ tài liệu đề nghe phân dạng mà blogkimchi.com đã chia sẻ nhé!

Chúc các bạn học tốt!

Đánh giá bài

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận