Luyện nghe TOPIK(37) | 25~26

Tiếp tục cùng làm bài thi Topik đề 37 câu 24-25 ở bài trước Luyện nghe TOPIK(37) | 23-24 đã xong bạn nào chưa xem thì check lại nhé. Nếu bạn chưa có đề và đáp án các đề Topik cũ thì vào tải đề Topik để tải các đề Topik cũ nhé.

#Alo Alo: Để khai thác bài học hiệu quả các bạn tiến hành lần lượt: (1) Đọc đề thi và xem các đáp án (2) Ấn nghe bài nghe và cuối cùng (3) Xem nội dung bài dịch và đáp án nhé. Nếu bạn thấy File nghe lỗi không nghe được thì hãy ấn Load/tải lại trang 1 lần nữa nhé – Nhiều khi mạng Internet chậm xíu là tải lỗi đó ah!!

25. 남자의 중심 생각으로 맞는 것을 고르십시오.

① 자기 계발은 계획서 작성이 필요하다.

② 진정한 자기 계발은 스스로 하는 것이다.

③ 자기 평가가 안 좋으면 다시 도전할 수 있다.

④ 자기 계발의 결과에 대한 만족도가 중요하다.

26. 들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오.

① 학생들은 스스로 계획서를 작성한다.

② 보고서를 쓰려면 전문가를 만나야 한다.

③ 학교가 학생들의 자기 계발 결과를 평가한다.

④ 학생들은 학기 말에 자기 계발 계획서를 낸다.

[25~26] 다음을 듣고 물음에 답하십시오. (각 2점)

** Bật phát bài nghe tại đây:

Nội dung bài nghe như sau:

여자 : 선생님, 이 학교에는 자기 계발을 스스로 할 수 있는 프로그램이 있다고 들었는데요. 간단히 소개해 주시겠습니까?

남자 : 네, 자기 계발 프로그램은 자기주도적으로 이루어지는 게 중요한데 우리 학교의 프로그램이 그렇습니다. 학생들은 학기 초에 하고 싶은 일을 정하고 그 중 하나를 골라 계획서를 제출합니다. 학교에선 중간에 진도만 확인해 주는데요. 학생들은 보고서를 쓰거나 관련 분야의 전문가를 만나 인터뷰를 하기도 합니다. 평가도 학기가 끝날 때쯤 스스로 하는데 결과에 만족 못했을 땐 다음 학기에 다시 도전할 수 있습니다.

자기 계발: Tự thân phát triển

스스로: Tự mình, tự bản thân

소개하다: Giới thiệu

주도적: mang tính chủ đạo

이루어지다: Kết quả thu được, thành quả

정하다: quyết định, chọn lựa

제출하다: nộp, 

평가: đánh giá

만족: Sự hài lòng, sự thỏa mãn

도전: thử thách

남자의 중심 생각으로 맞는 것을 고르십시오.

//Hãy chọn nội dung đúng với suy nghĩ trọng tâm của người con trai

① 자기 계발은 계획서 작성이 필요하다.

Tự thân phát triển thì việc lập ra bản kế hoạch là cần thiết.

② 진정한 자기 계발은 스스로 하는 것이다.

Tự thân phát triển chân chính thì là việc mà tự bản thân làm.

③ 자기 평가가 안 좋으면 다시 도전할 수 있다.

Sự đáng giá tự bản thân nếu không tốt có thể thử thách lại .

④ 자기 계발의 결과에 대한 만족도가 중요하다.

Mức độ hài lòng về kết quả của việc tự thân phát triển là quan trọng

=> Đáp án: ②

들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오.

//Hãy chọn đáp án đúng với nội dung bài nghe

① 학생들은 스스로 계획서를 작성한다.

Các học sinh tự viết bản kế hoạch

② 보고서를 쓰려면 전문가를 만나야 한다.

Nếu định viết bản báo cáo thì phải gặp các nhà chuyên gia.

③ 학교가 학생들의 자기 계발 결과를 평가한다.

Nhà trường sẽ đánh giá kết quả tự thân phát triển của các học sinh.

④ 학생들은 학기 말에 자기 계발 계획서를 낸다.

Các học sinh sẽ nộp bản kế hoạch tự thân phát triển vào cuối học kỳ.

=> Đáp án: ①

Dịch hoàn chỉnh bài nghe

여자 : 선생님, 이 학교에는 자기 계발을 스스로 할 수 있는 프로그램이 있다고 들었는데요. 간단히 소개해 주시겠습니까?

Nữ: Thưa thầy, nghe nói rằng ở trường này có chương trình có thể tự phát triển bản thân. Thầy có thể giới thiệu cho một cách đơn giản không ạ? 

남자 : 네, 자기 계발 프로그램은 자기주도적으로 이루어지는 게 중요한데 우리 학교의 프로그램이 그렇습니다. 학생들은 학기 초에 하고 싶은 일을 정하고 그 중 하나를 골라 계획서를 제출합니다. 

Nam: Vâng, chương trình tự thân phát triền này thì cái việc mà thu được kết quả đạt được bằng tính chủ đạo bạn là quan trọng nên chương trình của trường chúng tôi cũng như vậy. Các học sinh sẽ chọn ra những việc mình muốn làm trong học kì đầu tiên và chọn một trong số đó rồi nộp bản kế hoạch.

학교에선 중간에 진도만 확인해 주는데요. 학생들은 보고서를 쓰거나 관련 분야의 전문가를 만나 인터뷰를 하기도 합니다. 평가도 학기가 끝날 때쯤 스스로 하는데 결과에 만족 못했을 땐 다음 학기에 다시 도전할 수 있습니다.

Ở trường học thì sẽ chỉ giúp xác nhận tiến độ vào giữa học kì. Các học sinh cũng làm những bản báo cáo hoặc gặp các chuyên gia ở các lĩnh vực liên quan rồi phỏng vấn. Khi mà học kì gần kết thúc thì các học sinh cũng tự đánh giá và khi mà không hài lòng với kết quả thì cũng có thể thử thách vào học kì tiếp theo.

  ※Hết bài! Rất vui vì các bạn đã kiên nhẫn đọc tới đây. Để xem các bài cùng chủ này xem chuyên mục “Topik 37“. Nếu bạn nào chưa xem 2 đề trước mà Blog đã làm xong hết thì xem lại tại đây: giải 50 câu đề Topik 41, giải 50 câu đề Topik 47. . Tìm kiếm các thông tin về du học Hàn – tiếng Hàn (tra ngữ pháp…tài liệu..vv) các bạn truy cập “Tìm thông tin“. Xem lịch thi Topik 2019…. 

Đánh giá bài

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận