Luyện nghe TOPIK Yonsei – Dạng 7 (câu 23~24)

Cùng blogkimchi.com luyện nghe TOPIK II từng dạng theo sách giáo trình Yonsei nhé!

Để luyện nghe TOPIK II tốt thì các bạn nên luyện nghe nhiều và liên tục, đặc biệt là nghe những đề thi thử TOPIK sát với ngân hàng đề thi TOPIK hiện nay!

Giáo trình luyện nghe TOPIK Yonsei được xuất bản bởi trung tâm tiếng Hàn trực thuộc đại học Yonsei – một trong những đại học hàng đầu ở Hàn Quốc. Để nhận tư vấn về sách, vui lòng inbox cho facebook Sách tiếng Hàn (click)

Đầu tiên, bạn hãy luyện nghe dạng 23~24 của 8 đề TOPIK chính thức đã nhé!

  • Bài luyện 1 | Luyện nghe TOPIK Yonsei | Dạng 7 (câu 23~24)
23. 남자는 무엇을 하고 있는지 고르십시오.
① 주민센터의 문제점에 대해 이야기하고 있다.
② 인터넷으로 결제하는 방법을 알아보고 있다.
③ 과태료 부과에 대한 불만을 이야기하고 있다.
④ 대형 폐기물 배출 방법에 대해 문의하고 있다.
24. 들은 내용으로 알맞은 것을 고르십시오.
① 쓰던 책장은 신고 후 구청에 가져다 주면 된다.
② 대형 폐기물 수거 신청은 방문 신청만 가능하다.
③ 대형 폐기물은 구청에 신고하면 무료로 수거한다.
④ 납부 확인증이 없는 대형 폐기물은 과태료를 내야 한다.
Click để xem transcipt và đáp án

남자: 여보세요, 주민센터지요? 쓰던 책장을 버리려고 하는데 대형 폐기물은 그냥 내놓으면 안 된다고 들어서요.
여자: 아. 그건 구청에 가서 신청하시면 됩니다.
남자: 꼭 직접 가서 신청해야 하나요? 제가 일 때문에 구청 근무 시간에 맞춰서 방문을 못 할 것 같은데요.
여자: 인터넷으로도 간단하게 신청하실 수 있습니다. 구청 홈페이지에서 신청서를 작성하시고 수수료를 결제해 주세요. 수수료 납부 확인증을 버리는 책장에 붙여서 내놓으시면 됩니다. 확인증이 없으면 수거도 안 되고 과태료도 부과되니까 떨어지지 않게 잘 붙여 주세요.

Đáp án: 23-4 , 24-4

  • Bài luyện 2 | Luyện nghe TOPIK Yonsei | Dạng 7 (câu 23~24)
23. 남자는 무엇을 하고 있는지 고르십시오.
① 직원 소리함 설치를 제안하고 있다.
② 직원 소리함에 들어온 의견을 읽고 있다.
③ 직원들에게 직원 소리함을 홍보하고 있다.
④ 직원 소리함 설치 후 반응을 보고하고 있다.
24. 들은 내용으로 알맞은 것을 고르십시오.
① 층마다 직원 소리함이 설치돼 있다.
② 직원 소리함에 대한 반응이 좋은 편이다.
③ 직원 소리함 덕분에 회사가 많이 발전됐다.
④ 직원들이 적극적으로 직원 소리함을 이용한다.
Click để xem transcipt và đáp án

여자: 김 과장. 직원 소리함 설치 후에 직원들 반응이 어때요?
남자: 회사에 건의 사항이 있을 때 다른 사람의 눈치를 보지 않고 건의할 수 있으니까 좋아하는 것 같습니다. 건의 내용은 회사에 도움이 되는 이야기들이 많았습니다. 그런데 아직 소리함 설치를 모르는 사람이 많아서 이용자가 많지는 않았습니다.
여자: 그래요? 그럼 홍보를 좀 더 해야겠군요. 그리고 층마다 소리함 설치를 하면 좋을 것 같은데요.
남자: 네, 그렇게 하겠습니다. 직원 소리함 설치가 회사 발전에 큰 도움이 됐으면 좋겠네요.

Đáp án: 23-4 , 24-2

  • Bài luyện 3 | Luyện nghe TOPIK Yonsei | Dạng 7 (câu 23~24)
23. 남자는 무엇을 하고 있는지 고르십시오.
① 탄력근무제 도입을 제안하고 있다.
② 출퇴근 스트레스에 대한 조언해 주고 있다.
③ 탄력근무제의 의미와 장점을 설명하고 있다.
④ 대기업 대표에게 탄력근무제를 소개해 주고 있다.
24. 들은 내용으로 알맞은 것을 고르십시오.
① 여자는 탄력근무제가 아직 비효율적이라고 생각한다.
② 탄력근무제는 근무 시간이나 일수에 따라 급여가 다르다.
③ 남자는 집이 먼 사람들이 탄력근무제를 좋아할 거라고 생각한다.
④ 탄력근무제는 시간의 제한 없이 근무 시간을 자유롭게 정할 수 있다.
Click để xem transcipt và đáp án

여자: 우리 회사가 내년부터 탄력근무제를 도입한다고 하던데 정확히 어떤 건지 잘 모르겠어요.
남자: 조건이나 상황에 따라 근무 시간을 자유롭게 조절하는 제도예요. 일주일에 15시간에서 35시간 범위 내에서 근무가 가능하고 근무 시간에 따라 보수를 받게 되는 거지요.
여자: 본인이 원하는 시간에 일하면 창의성이나 업무 집중도도 높일 수 있어서 좋고, 특히 집이 먼 사람들은 출퇴근 스트레스에서 벗어날 수 있어서 좋을 것 같아요.
남자: 기업체 입장에서도 업무 효율이나 생산성도 높아져서 많은 기업에서 도입하고 있는 추세라던데요.

Đáp án: 23-3 , 24-2

  • Bài luyện 4 | Luyện nghe TOPIK Yonsei | Dạng 7 (câu 23~24)
23. 남자는 무엇을 하고 있는지 고르십시오.
① 독거노인들을 정성껏 도울 주부 봉사자를 찾고 있다.
② 독거노인들이 따뜻하게 먹을 수 있는 식사를 만들고 있다.
③ 독거노인들에게 따뜻한 마음을 전달할 수 있는 방법을 찾고 있다.
④ 독거노인들에게 식사를 대접하는 일의 진행 상황을 보고 받고 있다.
24. 들은 내용으로 알맞은 것을 고르십시오.
① 이 사업은 2년째 시행하고 있다.
② 이 사업은 한 달에 2번 시행한다.
③ 이 사업은 구청 강당에서 진행된다.
④ 이 사업에서는 구입한 음식을 사용한다.
Click để xem transcipt và đáp án

남자: 혼자 사는 독거노인들에게 식사를 대접하는 일은 잘 진행되고 있습니까?
여자: 네. 작년 5월 가정의 달을 맞이하여 시작된 나눔 봉사 활동인데 지금까지 잘 진행되고 있습니다. 주부 봉사자들이 중심이 되어 둘째 주 화요일마다 반찬을 만들어서 시청 강당에서 어르신들께 식사를 대접하고 있습니다.
남자: 홀로 외롭게 지내고 계시는 노인들이 잠시나마 따뜻한 마음을 느낄 수 있도록 시청에서 도울 수 있는 것은 적극 돕도록 하세요.
여자: 네. 그렇게 하도록 하겠습니다.

Đáp án: 23-4 , 24-1

  • Bài luyện 5 | Luyện nghe TOPIK Yonsei | Dạng 7 (câu 23~24)
23. 남자는 무엇을 하고 있는지 고르십시오.
① 새로 개발한 쌀 가공제품을 발표하고 있다.
② 쌀을 생산하는 농민들을 직접 위로하고 있다.
③ 쌀 소비량을 증가시키기 위한 방법을 제안하고 있다.
④ 쌀 소비량이 줄어든 원인에 대한 조사를 지시하고 있다.
24. 들은 내용으로 알맞은 것을 고르십시오.
① 생활수준이 높아지면 쌀 소비량이 늘어난다.
② 1인 가구의 증가는 쌀 소비량이 주는 원인 중 하나다.
③ 다양한 쌀 가공제품을 개발했음에도 쌀 소비량은 줄었다.
④ 쌀농사가 잘 되지 않아서 농민들 생활이 힘들어지고 있다.
Click để xem transcipt và đáp án

여자: 쌀 생산량은 늘었는데 쌀 소비량은 줄어서 농민들이 울상이라고 합니다.
남자: 우리나라는 쌀이 주식인데 매년 쌀 소비량이 급격히 주니 정말 문제네요. 시대가 변하면서 생활 수준이 높아지고 식생활이 서구화되었기 때문인 것 같습니다.
여자: 네. 아침 식사를 거르는 사람도 많고 1인 가구가 늘어나면서 간편식을 찾는 사람이 늘어난 것도 원인입니다. 농민들의 생활 안정을 위해 쌀을 소비할 수 있는 다양한 방법을 찾아야 합니다.
남자: 쌀 소비량을 증가시키려면 쌀의 다양한 변화가 필요합니다. 떡, 쌀로 만든 빵, 쌀 과자, 쌀 음료수 등 다양한 쌀 가공식품을 개발해야 합니다.

Đáp án: 23-3 , 24-2

Cùng luyện thêm dạng nghe TOPIK câu 23~24 tại youtube BlogKimChi nhé!

Đánh giá bài

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận