Luyện nghe TOPIK Yonsei – Dạng 2 (câu 4~8)

Cùng blogkimchi.com luyện nghe TOPIK II từng dạng theo sách giáo trình Yonsei nhé!

Để luyện nghe TOPIK II tốt thì các bạn nên luyện nghe nhiều và liên tục, đặc biệt là nghe những đề thi thử TOPIK sát với ngân hàng đề thi TOPIK hiện nay!

Giáo trình luyện nghe TOPIK Yonsei được xuất bản bởi trung tâm tiếng Hàn trực thuộc đại học Yonsei – một trong những đại học hàng đầu ở Hàn Quốc. Để nhận tư vấn về sách, vui lòng inbox cho facebook Sách tiếng Hàn (click)

  • Bài luyện 1 | Luyện nghe TOPIK Yonsei | Dạng 2 (câu 4~8)
Câu 4
① 하루가 힘들겠어요.
② 일찍 일어나지 그러셨어요.
③ 저도 운동을 시작해야겠어요.
④ 새벽에 일을 시작하니까 좋아요.
Click để xem phụ đề nghe và đáp án câu 4

여자: 요즘도 새벽마다 수영을 해요?

남자: 네, 한 달쯤 꾸준히 했더니 건강도 좋아지고 활기차게 하루를 시작해서 좋아요.

여자: —————————-

Đáp án: 3

Câu 5
① 사진 찍는 걸 좋아해요.
② 축제가 벌써 끝다니오?
③ 벚꽃이 피었으면 좋겠어요.
④ 그럼 여의도로 가야겠네요.
Click để xem phụ đề nghe và đáp án câu 5

남자: 요즘 벚꽃이 한창이에요. 공원에 가서 벚꽃도 구경하고 사진도 찍으려고요.

여자: 어느 공원에 갈 생각이에요? 여의도에서 벚꽃 축제 중이라던데요.

남자: —————————-

Đáp án: 4

Câu 6
① 다음부터는 나도 모아야지.
② 도장 대신에 사인으로 할게요.
③ 10 개를 무료로 주다니 좋겠다.
④ 나도 도장을 찍으려면 참이었어.

Click để xem phụ đề nghe và đáp án câu 6

여자: 아까 계산할 때 보니까 도장을 찍어 주던데 그게 뭐야?

남자: 적립 쿠폰이야. 커피를 한 잔 살 때마다 하나씩 찍는데 10개가 모이면 음료

한 잔을 무료로 마실 수 있어. 여자: —————————-

Đáp án: 1

Câu 7
① 취직이 되었다니 축하한다.
② 졸업식 때 받으러 오면 되겠구나.
③ 언제까지 추천서를 써 주면 되니?
④ 졸업하려면 추천서가 필요 하구나.
Click để xem phụ đề nghe và đáp án câu 7

여자: 어서 와라. 졸업식 때 보고 오랜만이구나. 그런데 무슨 일이니?

남자: 회사 입사 원서를 내려고 하는데 추천서가 필요하다고 합니다. 바쁘시겠지만 교수님께 부탁 좀 드려도 될까요?

여자: —————————-

Đáp án: 3

Câu 8
① 이미 다 만들어 놓았습니다.
② 사업 계획서를 만들겠습니다.
③ 사업에 성공할 거라고 봅니다.
④ 발표를 잘하도록 하겠습니다.
Click để xem phụ đề nghe và đáp án câu 8

남자: 부장님, 내일 회의 때 제출할 사업 계획서입니다.

여자: 수고하셨습니다. 사업 계획을 발표할 때 사용할 다른 자료들도 다 준비되었습니까?

남자: —————————-

Đáp án: 1

  • Bài luyện 2 | Luyện nghe TOPIK Yonsei | Dạng 2 (câu 4~8)
Câu 4
① 바쁜데도 갔다 왔어요?
② 바빠도 시간을 내야지요.
③ 병원에 사람이 그렇게 많았어요?
④ 눈병이 심해서 회사에 못 갔군요.
Click để xem phụ đề nghe và đáp án câu 4

남자: 며칠째 눈이 계속 빨가네요. 병원에 갔다 왔어요?

여자: 아니요. 요즘 회사 일이 많아서 시간이 안 나요.

남자: ——————————-

Đáp án: 2

Câu 5
① 수리가 불가능하겠네요.
② 수리비가 많이 나올 텐데, 사는 게 어때요?
③ 휴대 전화를 수리하는 데 한 시간쯤 걸려요.
④ 휴대 전화를 구입한 지 1 년 지났으니까 수리비를 내야합니다.
Click để xem phụ đề nghe và đáp án câu 5

남자: 휴대 전화 수리가 다 됐습니다, 수리비는 4만 원입니다.

여자: 수리비요? 저는 수리비가 없는 줄 알았는데요.

남자: ——————————-

Đáp án: 4

Câu 6
① 지하철을 탈 걸 그랬어요.
② 저와 같이 출근하면 편하고 좋지요.
③ 30분 일찍 출발하면 버스에 사람이 적겠지요?
④ 버스에 사람이 많아도 같이 출근하면 덜 심심 하겠네요.
Click để xem phụ đề nghe và đáp án câu 6

남자: 출퇴근 시간에 버스가 너무 복잡해서 회사에 다니기 힘들어요.

여자: 택이 저희 집과 가깝다고 하지 않았어요? 제 차로 같이 출근하시겠어요?

남자: ——————————-

Đáp án: 2

Câu 7
① 고민이 해결됐다니 다행이야.
② 오해가 생길 수 있으니까 조심해.
③ 먼저 만나자고 이야기해 보는 게 어때?
④ 미선이하고 화해할 마음이 없단 말이야?
Click để xem phụ đề nghe và đáp án câu 7

여자: 미선이랑 무슨 일 있었어? 둘 사이가 어색해 보이더라.

남자: 오해가 좀 생겼는데 어떻게 오해를 풀어야 할지 고민이야.

여자: ——————————-

Đáp án: 3

Câu 8
① 관리비는 따로 없어요.
② 관리비 잘 받았습니다.
③ 내일까지 처리해 주시면 좋겠어요.
④ 지난주에 관리비를 벌써 냈다니요?
Click để xem phụ đề nghe và đáp án câu 8

여자: 508호지요? 관리비 미납 문제로 연락 드렸습니다.

남자: 아. 죄송해요. 제가 여행을 다녀왔거든요. 여행을 하느라고 관리비는 신경을 못 썼네요. 언제까지 내면 되나요?

여자: ——————————-

Đáp án: 3

  • Bài luyện 3 | Luyện nghe TOPIK Yonsei | Dạng 2 (câu 4~8)
Câu 4
① 택배 비는 5000 원이에요.
② 그럼 지금 바로 가겠습니다.
③ 배송이 좀 늦어 질 것 같아요.
④ 그럼 경비실에 맡겨 놓을까요?
Click để xem phụ đề nghe và đáp án câu 4

남자: 택배입니다. 10분쯤 후에 도착할 것 같은데 지금 댁에 계세요?

여자: 아니요, 잠깐 볼일 보러 나왔는데요.

남자: ——————————-

Đáp án: 4

Câu 5
① 시간이 많이 남았는데 벌써 마감됐어?
② 금요일인데 수강 신청을 아직 안 했어?
③ 듣고 싶은 강의가 있는데 서툴러야겠네.
④ 주말까지 수강 신청을 해야 하는 줄 알았는데.
Click để xem phụ đề nghe và đáp án câu 5

남자: 언제까지 수강 신청을 해야 하는지 알아?

여자: 주말까지야. 그런데 인기가 많은 강의는 일찍 마감될지도 모르니까 빨리 해.

남자: ——————————-

Đáp án: 3

Câu 6
① 잘하고말고요.
② 실력이 늘기는요.
③ 배우 배울수록 쉬워요.
④ 요리가 어려운 줄 알았어요.
Click để xem phụ đề nghe và đáp án câu 6

남자: 요리를 배운 지 벌써 세 달이 지났는데도 아직도 음식 만드는 게 어려워요.

여자: 제가 보기엔 요리 실력이 많이 는 것 같은데요.

남자: ——————————-

Đáp án: 2

Câu 7
① 하루만에 가는 방법은 없어요?
② 10 년 전만해도 5 일 정도 걸렸어요.
③ 빠른 배송으로 하면 얼마나 드나요?
④ 보통 5 일 정도 걸린다 던데 얼마예요?
Click để xem phụ đề nghe và đáp án câu 7

남자: 미국에 서류를 보내고 싶은데 시간이 얼마나 걸려요?

여자: 도착하는 데 5일 정도 걸려요. 빠른 배송으로 보내면 보통 24시간 이내에 도착해요.

남자: ——————————-

Đáp án: 3

Câu 8
① 벌써 퇴근하셨다고요?
② 이따가 다시 오겠습니다.
③ 교육 일정이 아직 안 나왔어요?
④ 신입 사원 교육 중이라고 진해주세요.
Click để xem phụ đề nghe và đáp án câu 8

여자: 김 과장님 자리에 계신가요?

남자: 지금 신입 사원 교육 중이신데, 끝나려면 시간이 꽤 걸릴 것 같아요. 기다리시겠어요?

여자: ——————————-

Đáp án: 2

Bài luyện 4 | Luyện nghe TOPIK Yonsei | Dạng 2 (câu 4~8)

Câu 4
① 제가 다시 연락 드리겠습니다.
② 돌아오시면 꼭 연락해주세요.
③ 연락하기 어려울 것 같은데요.
④ 그럼 연락처를 알려 주시겠어요?
Click để xem phụ đề nghe và đáp án câu 4

남자: 여보세요? 영진 무역회사의 김민철이라고 하는데 박 부장님과 통화할 수 있을까요?
여자: 지금 안 계세요. 연락처를 알려 주시면 돌아오시는 대로 전해 드리겠습니다. 남자: ——————————-

Đáp án: 1

Câu 5
① 방금 인터넷 뉴스에 나왔어.
② 내일 방송에서 이야기한다고?
③ 그 가수의 여자 친구도 가수였어?
④ 벌써 자기 여자 친구 이야기를 했구나.

Click để xem phụ đề nghe và đáp án câu 5

남자: 그 이야기 들었어? 네가 좋아하는 가수에게 여자 친구가 생겼대.
여자: 그럴 리가 없어. 어제 방송에서도 여자 친구는 없다고 하던데…
남자: ——————————-

Đáp án: 1

Câu 6
① 제주도에 간다고 했잖아요.
② 제주도에 가지 말 걸 그랬어요.
③ 이렇게 빨리 표가 다 팔릴 줄 몰랐어요.
④ 아마 비행기 표가 있을 텐데 같이 갈래요?

Click để xem phụ đề nghe và đáp án câu 6

여자: 비행기 표가 없어서 제주도에 못 가게 됐어요.
남자: 휴가철인데 미리 예약하지 그랬어요.
여자: ——————————-

Đáp án: 3

Câu 7
① 저도 더 열심히 공부할 걸 그랬어요.
② 상담을 받고 싶거든 저한테 연락하세요.
③ 학생들도 동아리에서 외국어를 배울 수 있어요.
④ 어렸을 때부터 남을 도와주는 일을 하고 싶었거든요.
Click để xem phụ đề nghe và đáp án câu 7

여자: 저는 봉사 동아리에 들고 싶어요. 형편이 어려운 아이들을 위해서 외국어도 가르쳐 주고 고민 상담도 해 주고 싶어요.
남자: 남을 돕는 일이 쉬운 일이 아닌데 좋은 생각을 하고 계시네요.
여자: ——————————-

Đáp án: 4

Câu 8
① 통장을 개설하면 어떨까요?
② 통장에 잔액이 얼마나 있는지 몰라요.
③ 그럼 저도 체크 카드를 만들어야겠네요.
④ 신용 카드가 좋다 던데 하나 만들까 봐요.

Click để xem phụ đề nghe và đáp án câu 8

여자: 카드를 하나 만들려고 하는데요. 요즘은 어떤 카드를 많이 써요?
남자: 요즘은 체크카드를 많이 쓰는 편입니다. 통장에 잔액이 있어야 사용할 수 있으니
까 신용카드보다 돈을 계획적으로 쓸 수 있습니다.
여자: ——————————-

Đáp án: 3

Bài luyện 5 | Luyện nghe TOPIK Yonsei | Dạng 2 (câu 4~8)

Câu 4
① 저도 고향에서 일을 해야겠어요.
② 경험이 전혀 없어도 할 수 있을 거예요.
③ 초보자가하기는 힘든 일인데 괜찮겠어요?
④ 그럼 저희 가게에서 일을 해도 괜찮겠네요.

Click để xem phụ đề nghe và đáp án câu 4

남자: 식당에서 주문을 받는 아르바이트를 해 본 적이 있어요?
여자: 네. 고향에서 이런 일을 3년쯤 했었어요.
남자: ——————————-

Đáp án: 4

Câu 5
① 이해해 주셔서 감사합니다.
③ 저도 아이스크림을 사야겠네요.
② 아이스크림을 맛있게 드세요.
④ 다음에는 혼 나지 않게 조심하겠습니다.
Click để xem phụ đề nghe và đáp án câu 5

여자: 죄송합니다. 아이가 조심하지 않아서 옷에 아이스크림을 묻혔네요.
남자: 괜찮습니다. 닦으면 되니까 아이를 혼내지 마세요.
여자: ——————————-

Đáp án: 1

Câu 6
① 그럼 혼자 보러 가시겠어요?
② 직접 가서 보면 재미있을 거예요.
③ 그럼 평일에 같이 보러 가겠어요?
④ 그래요? 그럼 야구를 아주 잘 하시겠군요.
Click để xem phụ đề nghe và đáp án câu 6

남자: 주말에 야구 경기 보러 갈래요?
여자: 저는 야구에 대해 아는 것이 없어서 봐도 별로 재미없을 것 같아요.
남자: ——————————-

Đáp án: 2

Câu 7
① 네. 올려 드리겠습니다.
③ 네. 1 층에 내려 드릴게요.
② 네. 지금 갖다 드릴게요.
④ 네. 계속 사용하셔도 됩니다.
Click để xem phụ đề nghe và đáp án câu 7

남자: 옷장을 어디에 놓을까요?
여자: 이쪽 벽에 놓아 주세요. 그리고 사용하던 옷장을 아파트 1충까지 내려 주세요.
남자: ——————————-

Đáp án: 3

Câu 8
① 출장 경비를 내야 합니까?
② 제출한 영수증이 없습니다.
③ 출장을 가서 사용한 경비가 없습니다.
④ 출장 경비 신청서는 어디에서 받습니까?
Click để xem phụ đề nghe và đáp án câu 8

남자: 출장 경비를 받으려면 어떻게 해야 합니까?
여자: 출장 경비 신청서를 작성하세요. 그리고 영수증과 함께 제출하시면 됩니다.
남자: ——————————-

Đáp án: 4

Ôn tập thêm dạng nghe 4-8 của 8 đề TOPIK chính thức!

Đánh giá bài

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận