Luyện nghe TOPIK Yonsei – Dạng 13 (câu 35~36)

Cùng blogkimchi.com luyện nghe TOPIK II từng dạng theo sách giáo trình Yonsei nhé!

Để luyện nghe TOPIK II tốt thì các bạn nên luyện nghe nhiều và liên tục, đặc biệt là nghe những đề thi thử TOPIK sát với ngân hàng đề thi TOPIK hiện nay!

Giáo trình luyện nghe TOPIK Yonsei được xuất bản bởi trung tâm tiếng Hàn trực thuộc đại học Yonsei – một trong những đại học hàng đầu ở Hàn Quốc. Để nhận tư vấn về sách, vui lòng inbox cho facebook Sách tiếng Hàn (click)

Đầu tiên, bạn hãy luyện nghe dạng 35~36 của 8 đề TOPIK chính thức đã nhé!

  • Bài luyện 1 | Luyện nghe TOPIK Yonsei | Dạng 13 (câu 35~36)
35. 남자는 무엇을 하고 있는지 고르십시오.
① 졸업식 행사를 준비하고 있다.
② 학생들에게 강연을 하고 있다.
③ 자동차 고등학교를 소개하고 있다.
④ 졸업식에서 축하의 말을 하고 있다.
36. 들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오.
① 이것은 교장 선생님의 축사이다.
② 남자는 역경을 만나서 견디기 힘들었다.
③ 남자는 이 학교에서 특화된 기술과 능력을 배웠다.
④ 이 학교 수업은 일반 고능학교에서도 접할 수 있다.
Click để xem transcipt và đáp án

남자: 안녕하십니까? 1회 졸업생 최진혁입니다. 먼저 오늘 졸업식을 맞아 이 자리에 모인 신진 자동차 고등학교 5회 졸업생 분들께 축하의 박수를 보냄니다. 교장 선생님께서 저에게 축사를 부탁하셨을 때 처음에는 많이 망설였는데. 선배로서 여러분에게 하고 싶은 말이 있어 이 자리에 섰습니다. 여러분이 3년 동안 이곳에서 배운 것은 결코 작거나 보잘 것 없는 것이 아닙니다. 일반 고등학교에서 접할 수 없는 다양한 수업을 통해 특화된 기술과 능력을 갖는다는 것은 남들이 가지지 못한 장접을 갖는 것입니다. 그래서 저는 오늘 졸업을 맞는 여러분이 누구보다 자랑스럽습니다. 여러분이 그 어떤 역경을 만나도 그것을 견디고 이겨낼 것을 믿습니다. 앞으로 여러분이 만들어갈 한국의 미래가 벌써 기대됩니다.

Đáp án:

Câu 35: 4

Câu 36: 3

  • Bài luyện 2 | Luyện nghe TOPIK Yonsei | Dạng 13 (câu 35~36)
35. 남자는 무엇을 하고 있는지 고르십시오.
① 세계 여성 운동의 성과에 대해 평가하고 있다.
② 세계 여성 운동과 관련된 자료를 분석하고 있다.
③ 세계 여성의 날 행사에 참여할 것을 요청하고 있다.
④ 세계 여성의 날 행사에 대한 의견을 조사하고 있다.
36. 들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오.
① 현대 사회에서 남녀 차별은 찾아보기 힘들다.
② 여성의 남 기념행사에 남성은 참가할 수 없다.
③ 여성의 날이 제정된 후 여성 운동이 더 활발해졌다.
④ 여성의 문화생활을 위한 다양한 행사를 마련해야 한다.
Click để xem transcipt và đáp án

남자: 올해는 세계 여성의 날이 105주년 되는 해입니다. 세계 여성의 날이 제정된 후 남녀 차별 철폐, 여성의 사회 참여 확대 등 여성 운동이 활기를 띠기 시작해 과거보다 여성의 지위가 많이 향상됐지만 여성들이 처한 현실은 아직도 개선돼야 할 점들이 많습니다. 올해도 여성의 날을 맞이하여 3월 8일에 기념식, 문화 공연, 거리 행진 등 다양한 행사가치러집니다. 차별 없는 세상, 다양성이 존중 받는 세상을 원하시는 모든 분들의 동참을 기대합니다. 여러분의 적극적인 지지와 참여가 여성과 남성이 평등하게 살 수 있는 사회로 한 걸음 더 나아가는 밑거름이 될 것입니다.

Đáp án:

Câu 35: 3

Câu 36: 3

  • Bài luyện 3 | Luyện nghe TOPIK Yonsei | Dạng 13 (câu 35~36)
35. 남자는 무엇을 하고 있는지 고르십시오.
① 국제 영화제의 시작을 알리고 있나.
② 한국 영화의 역사른 소개하고 있다.
③ 아시아 영화 산업을 분석하고 있다.
④ 상영되는 작품의 수를 조사하고 있다.
36. 들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오.
① 일반 관객들은 국제 영화제에 참여할 수 없다.
② 영화 전시관에서 영화 제작 체험을 해 볼 수 있다.
③ 이번 국제 영화제에서 옛날 한국 영화를 볼 수 있다.
④ 이번 국제 영화제에서 상영되는 작품은 종 97편이다.
Click để xem transcipt và đáp án

한국 국제 영화제 개막식에 참석해 주신 국내외 영화계 관계자 여러분께 감사드립니다. 저희 영화제는 한국 영화 산업이 침체기에 빠져 있던 시기에 한국 영화 시장을 살리기 위해 창립되었습니다. 본 영화제는 한국은 물론 아시아 영화 산업을 한 단계 발전시키는데 공헌하였으며, 세계 각국의 배우, 감독, 제작자, 일반 관객들이 서로 격의 없이 소통할 수 있는 장을 마련해 왔습니다. 이번 영화제에서는 세계 처음으로 상영되는 작품이97편 소개되고 일반 극장에서 접하기 힘든 예술 영화와 독립 영화도 상영될 예정입니다. 더불어 전시관에서는 영화 제작 방법 및 제작 도구, 한국 영화의 역사를 보여 주는 기획 전시와 함께 대표적인 추억의 한국 영화 열 편도 상영될 예정입니다. 저희 영화제가 영화인 여러분들과 시민 여러분들을 위한 축제의 장이 되기를 바랍니다.

Đáp án:

Câu 35: `

Câu 36: 3

  • Bài luyện 4 | Luyện nghe TOPIK Yonsei | Dạng 13 (câu 35~36)
35. 남자는 무엇을 하고 있는지 고르십시오.
① 광화문 글판과 다른 회사의 글판을 비교하고 있다.
② 회사의 광화문 글판의 내용과 역사를 소개하고 있다.
③ 회사의 기업 홍보 방법을 시민늘에게 보고하고 있다.
④ 광화문 금판 작업에 함께 참여할 것을 요청하고 있다.
36. 들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오.
① 광화문 글판에 기업 홍보의 내용을 담아 광고하고 있다.
② 25년 전 시민의 제안으로 광화문 금판을 걸기 시작했다.
③ 광화문 글판의 내용은 한 결 같이 아름답고 위로가 되는 문구였나.
④ 시민들에게 힘이 되는 아름다운 문구를 골라 광화문 글판에 검고 있다.
Click để xem transcipt và đáp án

남자: 안녕하십니까? 1회 졸업생 최진혁입니다. 먼저 오늘 졸업식을 맞아 이 자리에 모인 신진 자동차 고등학교 5회 졸업생 분들께 축하의 박수를 보냄니다. 교장 선생님께서 저에게 축사를 부탁하셨을 때 처음에는 많이 망설였는데. 선배로서 여러분에게 하고 싶은 말이 있어 이 자리에 섰습니다. 여러분이 3년 동안 이곳에서 배운 것은 결코 작거나 보잘 것 없는 것이 아닙니다. 일반 고등학교에서 접할 수 없는 다양한 수업을 통해 특화된 기술과 능력을 갖는다는 것은 남들이 가지지 못한 장접을 갖는 것입니다. 그래서 저는 오늘 졸업을 맞는 여러분이 누구보다 자랑스럽습니다. 여러분이 그 어떤 역경을 만나도 그것을 견디고 이겨낼 것을 믿습니다. 앞으로 여러분이 만들어갈 한국의 미래가 벌써 기대됩니다.

Đáp án:

Câu 35:

Câu 36:

  • Bài luyện 5 | Luyện nghe TOPIK Yonsei | Dạng 13 (câu 35~36)
35. 남자는 무엇을 하고 있는지 고르십시오.
① 빌딩 설계 방식에 대해 안전 진단을 받고 있다.
② 빌닝 내부의 기온 유지의 필요성을 강조하고 있다.
③ 이 빌당이 갖는 의의와 앞으로의 계획을 밝히고 있다.
④ 강풍과 지진에 견딜 수 있는 발닝을 설계하는 방법을 연구하고 있다.
36. 들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오.
① 이 빌당은 개보수 공사를 끝냈다.
② 이 빌딩은 서울의 내표 건물 중 하나이다.
③ 이 빌당은 다른 나라 기술을 도입하여 만들었다.
④ 빌딩은 서울 올림픽이 열리는 해에 완공되었다.
.
Click để xem transcipt và đáp án

남자: 안녕하십니까? 1회 졸업생 최진혁입니다. 먼저 오늘 졸업식을 맞아 이 자리에 모인 신진 자동차 고등학교 5회 졸업생 분들께 축하의 박수를 보냄니다. 교장 선생님께서 저에게 축사를 부탁하셨을 때 처음에는 많이 망설였는데. 선배로서 여러분에게 하고 싶은 말이 있어 이 자리에 섰습니다. 여러분이 3년 동안 이곳에서 배운 것은 결코 작거나 보잘 것 없는 것이 아닙니다. 일반 고등학교에서 접할 수 없는 다양한 수업을 통해 특화된 기술과 능력을 갖는다는 것은 남들이 가지지 못한 장접을 갖는 것입니다. 그래서 저는 오늘 졸업을 맞는 여러분이 누구보다 자랑스럽습니다. 여러분이 그 어떤 역경을 만나도 그것을 견디고 이겨낼 것을 믿습니다. 앞으로 여러분이 만들어갈 한국의 미래가 벌써 기대됩니다.

Đáp án:

Câu 35:

Câu 36:

Cùng luyện thêm các bài nghe TOPIK II khác tại youtube BlogKimChi nha!

Đánh giá bài

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận