Luyện nghe TOPIK Yonsei – Dạng 1 (câu 1~3)

Cùng blogkimchi.com luyện nghe TOPIK II từng dạng theo sách giáo trình Yonsei nhé!

Để luyện nghe TOPIK II tốt thì các bạn nên luyện nghe nhiều và liên tục, đặc biệt là nghe những đề thi thử TOPIK sát với ngân hàng đề thi TOPIK hiện nay!

Giáo trình luyện nghe TOPIK Yonsei được xuất bản bởi trung tâm tiếng Hàn trực thuộc đại học Yonsei – một trong những đại học hàng đầu ở Hàn Quốc. Để nhận tư vấn về sách, vui lòng inbox cho facebook Sách tiếng Hàn (click)

Bài luyện 1 | Luyện nghe TOPIK Yonsei | Dạng 1 (câu 1~3)

Click để xem phụ đề nghe và đáp án câu 1

남자: 많이 아파요? 걸을 수 있겠어요?

여자: 아니요, 나무 아파서 못 걷겠어요.

남자: 지금 911에 전화할게요. 조금만 참아요.

Đáp án: 4

Click để xem phụ đề nghe và đáp án câu 2

여자: 저, 죄송한데 사진 좀 찍어 주실 수 있어요?

남자: 네, 찍어 드릴게요. 그런데 뭘 눌러야 되지요?

여자: 이걸 누르면 사진을 찍을 수 있어요.

Đáp án: 3

Click để xem phụ đề nghe và đáp án câu 3

소득 수준이 높아지면서 여가 활동을 즐기는 사람들이 많아졌는데, 특히 공연을 관람하는 관람객 수가 증가한 것으로 나타났습니다. 20대가 공연을 가장 많이 관람하는 것으로 나타났으며 30대가 그 뒤를 이었습니다. 앞으로도 다양한 공연을 관함하는 관광객 수가 점점 많아질 것으로 예상됩니다.

Đáp án: 4

Bài luyện 2 | Luyện nghe TOPIK Yonsei | Dạng 1 (câu 1~3)

Click để xem phụ đề nghe và đáp án câu 1

여자: 계산 부탁합니다. 물건이 많아서 들고 가지기가 힘든데 배달해 주실 수 있나요?

남자: 네, 그런데 배달이 밀려서 1시간쯤 걸릴 텐데 괜찮으시겠어요?

여자: 괜찮아요. 우유만 먼저 가져갈 테니까 나머지는 배달 부탁합니다.

Đáp án: 3

Click để xem phụ đề nghe và đáp án câu 2

남자: 정말 멋진 연주였어요. 초대해 주셔서 고마워요.

여자: 바쁘실 텐데 공연을 보러 와 주셔서 감사합니다.

남자: 이거 받으세요. 꽃다발은 다른 분들이 드릴 것 같아서 작은 선물을 준비했어요.

Đáp án: 4

Click để xem phụ đề nghe và đáp án câu 3

최근 선호하는 명절 선물에 대한 설문 조사에 따르면 백화점 상품권이 55%로 사람들이 가장 선호하는 것으로 나타났습니다. 그 다음으로는 건강식품, 과일이 뒤를 이었는데 이 중 백화점 상품권은 지난해에 비해 판매량이 2배 정도 는 것으로 조사됐습니다.

Đáp án: 3

Bài luyện 3 | Luyện nghe TOPIK Yonsei | Dạng 1 (câu 1~3)

Click để xem phụ đề nghe và đáp án câu 1

여자: 실례합니다만, 박물관에 가려면 몇 번 출구로 나가야 하나요?

남자: 오른쪽으로 가시면 8번 출구가 있어요. 나가서 버스나 택시를 타셔야 해요. 걸어서 가기에는 좀 멀어요.

여자: 아 그렇군요. 감사합니다.

Đáp án: 4

Click để xem phụ đề nghe và đáp án câu 2

남자: 손님, 어떻게 해드릴까요?

여자: 앞머리만 좀 다듬어 주세요. 자꾸 눈을 찌르거든요.

남자: 내 다음에 오시면 앞머리 파마도 한번 해 보세요.

Đáp án: 2

Click để xem phụ đề nghe và đáp án câu 3

최근 직업을 선택할 때 가장 중요하게 생각되는 요인을 조사한 결과 ‘수입’이라는 응답이 가장 많았으며 ‘안정성’, ‘적성이나 흥미’ 등이 그 뒤를 이었습니다. 과거에는 안정성이 가장 중요했지만 지금은 안정성이나 정신적인 만족감보다는 현재 경제적인 면을 더 중요하게 생각하는 것으로 조사되었습니다.

Đáp án: 4

Bài luyện 4 | Luyện nghe TOPIK Yonsei | Dạng 1 (câu 1~3)

Click để xem phụ đề nghe và đáp án câu 1

남자: 손님, 예약 번호를 말씀해 주십시오.

여자: 3465입니다.

남자: 확인되었습니다. 방 번호는 715호입니다. 수영장과 사우나는 숙박하시는 동안 무료로 이용하실 수 있습니다. 그리고 조식은 오전 7시부터 10시까지 1층 식당에서 드실 수 있습니다.

Đáp án: 1

Click để xem phụ đề nghe và đáp án câu 2

여자: 민수 씨, 빨리 오세요. 왜 이렇게 늦었어요?

남자: 버스를 탔는데 길은 너무 막혔어요. 지하철을 타고 올 걸 그랬어요.

여자: 기차가 곧 출발해요. 빨리 갑시다.

Đáp án: 2

Click để xem phụ đề nghe và đáp án câu 3

올해 도서를 많이 구입한 연령대와 구입 장소를 조사한 결과, 40대의 도서 구입이 가장 많았고 지난해 가장 많았던 30대 도서 구입은 크게 줄었습니다. 구입처를 묻는 질문에는 대형 서점에서 책을 구입하는 사람이 가장 많았지만 앞으로는 그 뒤를 잇고 있는 인터넷 서점의 이용이 더 늘 것으로 예상됩니다.

Đáp án: 1

Bài luyện 5 | Luyện nghe TOPIK Yonsei | Dạng 1 (câu 1~3)

Click để xem phụ đề nghe và đáp án câu 2

여자: 어머니가 많이 편찮으셔서 걷기 힘들어 하시는데 병원 안에 휠체어를 빌릴 수 있는 곳이 있나요?

남자: 반대편 엘리베이터 옆으로 가시면 휠체어를 빌리는 곳이 있습니다.

여자: 네, 감사합니다.

Đáp án: 1

Click để xem phụ đề nghe và đáp án câu 2

여자: 승진하신 것 축하드려요. 입사하신지 3년 밖에 되지 않으썼는데 벌써 승진 하십니다. 정말 대단하세요.

남자: 축하해 주셔서 감사합니다. 오늘 저녁은 제가 한턱내겠습니다. 여기서 드시고 싶으신 거 다 주문하세요.

여자: 정말요? 감사합니다.

Đáp án: 4

Click để xem phụ đề nghe và đáp án câu 3

드라마와 케이팝(K-pop)에 한류 열풍이 한식까지 이어지고 있습니다. 베이징, 도쿄, 뉴욕, 타이페이 등 세계 주요 도시 4곳에서 한식당이 가장 인기 있는 외국 식당으로 꼽혔습니다. 한식당에서 중국인들은 갈비와 치킨, 떡볶이, 냉면을 일본인들은 비빔밥, 전, 갈비를 미국인들은 불고기와 비빔밥을 가장 많이 찾는 것으로 나타났습니다.

Đáp án: 1

Cùng ôn tập lại 8 đề thi thử TOPIK nghe dạng 1 (câu 1~3) của đề thi chính thức tại youtube BlogKimChi nhé!

Đánh giá bài

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận