Đề thi thử TOPIK II Yonsei 듣기 Listening số 1 (kèm đáp án)

blogkimchi.com cùng bạn luyện thi TOPIK II môn Nghe qua sách Yonsei nhé!

Để đạt điểm cao trong bài thi NGHE TOPIK II 듣기 thì bạn cần luyện nhiều, nên nghe mỗi ngày và cố gắng thi thử vài lần trước khi thi chính thức nhé.

Nếu như đã làm hết bộ 8 đề nghe TOPIK công khai rồi thì hãy thử sức với đề thi thử trích từ sách Yonsei TOPIK II dưới đây nha!

Hãy tự làm trước khi check phụ đề và đáp án nhé!

ĐỀ THI THỬ NGHE TOPIK II SỐ 1

[1~3] 다음을 듣고 알맞은 그림을 고르십시오.(각 2점)

Câu 1
Click để xem phụ đề và đáp án tại blogkimchi.com

Đáp án: 1

Câu 2
Click để xem phụ đề và đáp án tại blogkimchi.com

Đáp án: 1

Câu 3
Click để xem phụ đề và đáp án tại blogkimchi.com

Đáp án: 3

※ [4~8] 다음 대화를 잘 듣고 이어질 수 있는 말을 고르십시오. (각 2점)

Câu 4
① 성적이 좋은데 받을 만하지요.
② 장학금을 받게 되면 이야기해 주세요.
③ 장학금을 받고 싶어하는 줄 몰랐네요.
④ 공부를 안 했는데도 장학금을 받았다고요?
Click để xem phụ đề và đáp án tại blogkimchi.com

Đáp án: 1

Câu 5
① 그럼 수요일 오후에 갈게요.
② 그럼 예약을 취소해 주세요.
③ 수요일로 예약할걸 그랬어요.
④ 예약 시간을 바꿀 수 있어서 다행이에요.
Click để xem phụ đề và đáp án tại blogkimchi.com

Đáp án: 2

Câu 6
① 늦더라도 꼭 가.
② 결혼 준비는 다 했어?
③ 그래도 친구 결혼식인데 가야지.
④ 나 대신에 축하한다고 좀 전해 줘.
Click để xem phụ đề và đáp án tại blogkimchi.com

Đáp án: 4

Câu 7
① 저도 피아노를 한번 배워 볼까요?
② 그러고 보니 벌써 피아노 대회 날이네요.
③ 여러 사람이 사는 곳이니까 주의해 주세요.
④ 열심히 연습하다가 보면 피아노 실력이 늘 거예요.
Click để xem phụ đề và đáp án tại blogkimchi.com

Đáp án: 3

Câu 8
① 어제 공지를 했어야지요.
② 밤 늦은 시간이니까 괜찮아요.
③ 설마 물이 안 나오는 건 아니겠지요?
④ 빨리 씻고 나가야 하는데 어떻게 하지요?
Click để xem phụ đề và đáp án tại blogkimchi.com

Đáp án: 4

※ [9~12] 다음 대화를 잘 듣고 여자가 이어서 할 행동으로 알맞은 것을 고르십시오. (각 2점)

Câu 9
① 자를 사러 가게에 간다.
② 남자와 같이 병원에 간다.
③ 남자에게 줄 차를 챙긴다.
④ 남자의 발표 준비를 도와준다.
Click để xem phụ đề và đáp án tại blogkimchi.com

Đáp án: 3

Câu 10
① 집주인에게 연락한다.
② 이사 갈 집을 구경한다.
③ 은행에 가서 돈을 찾는다.
④ 집에 가서 신분증을 가지고 온다.
Click để xem phụ đề và đáp án tại blogkimchi.com

Đáp án: 3

Câu 11
① 나른 액세서리 가게로 간다.
② 반지를 사서 집에 가져간다.
③ 반지를 사서 친구에게 선물한다.
④ 반지 값으로 10만 원을 계산한다.
Click để xem phụ đề và đáp án tại blogkimchi.com

Đáp án: 4

Câu 12
① 현장 학습 장소로 떠난다.
② 학생들에게 사진을 나눠 준다.
③ 현장 학습 보고서를 작성한다.
④ 현장 학습 때 찍은 사진을 정리한다.
Click để xem phụ đề và đáp án tại blogkimchi.com

Đáp án: 3

[13~16] 다음을 듣고 내용과 일치하는 것을 고르십시오. ( 2)

Câu 13
① 여자는 청준 기차표를 살 것이다.
② 누구나 청춘 기차표를 살 수 있다.
③ 여자는 해외여행을 하고 싶어한다.
④ 청춘 기차표로 한 달 동안 기차 여행을 할 수 있다.
Click để xem phụ đề và đáp án tại blogkimchi.com

Đáp án: 1

Câu 14
① 아파트 난방 시설에 문제가 생겼다.
② 기온이 높아지면 난방 사용량도 증가한다.
③ 기온 상승으로 두 달간 난방 공급이 중단될 것이다.
④ 여름철 난방이 필요한 경우 관리사무소에 연락해야 한다.
Click để xem phụ đề và đáp án tại blogkimchi.com

Đáp án: 3

Câu 15
① 서울 곳곳에서 재활용 기부 자판기를 볼 수 있다.
② 서울 시민의 제안으로 재활용 기부 자판기가 만들어졌다.
③ 재활용 기부 자판기에 음료수 병을 넣으면 돈을 받을 수 있다.
④ 재활용품을 팔아 모아진 수익금은 서울시 발전을 위해 쓰인다.
Click để xem phụ đề và đáp án tại blogkimchi.com

Đáp án: 2

Câu 16
① 종합 직업 체험관은 학부모의 도움으로 개관됐다.
② 종합 직업 체험관은 나른 지역 주민도 이용이 가능하다.
③ 종합 직업 체험관에는 첨단 놀이 시설이 갖추어져 있다.
④ 종합 직업 체험관에서는 어린이들의 직업을 선택해 준다.
Click để xem phụ đề và đáp án tại blogkimchi.com

Đáp án: 2

※ [17~20] 다음을 듣고 남자의 중심 생각을 고르십시오. (각 2점)

Câu 17
① 음악을 들으려면 정당한 값을 지불해야 한다.
② 음악을 듣는 데 돈을 쓰는 것은 아까운 일이다.
③ 무료로 음악을 내려받는 것은 법적으로 문제가 없다.
④ 음악을 무료로 내려받을 수 있는 사이트가 많아져야 한다.
Click để xem phụ đề và đáp án tại blogkimchi.com

Đáp án: 1

Câu 18
① 영화 상영 중에 먹는 음식은 다른 사람에게 방해가 된다.
② 영화관에서 음료를 제외한 음식물 반입을 금지해야 한다.
③ 영화 상영 중에 먹는 음식은 영화를 보는 데 재미를 더한다.
④ 영화관에서 다른 사람에게 피해를 주지 않는 음식은 먹어도 된다.
Click để xem phụ đề và đáp án tại blogkimchi.com

Đáp án: 4

Câu 19
① 대중교통을 이용하면 편리하게 출퇴근할 수 있다.
② 승용차 요일제 참여를 통해 교통비를 아낄 수 있다.
③ 승용차 요일제는 교통 혼잡 해소에 큰 도움이 안 된다.
④ 승용차 요임제 참여를 통해 에너지 절약을 실천한 수 있다.
Click để xem phụ đề và đáp án tại blogkimchi.com

Đáp án: 4

Câu 20
① 혼자 식사하면 천천히 식사하게 돼서 좋다.
② 집밥 모임에 참여하기 위해서는 요리를 잘해야 한다.
③ 집밥 모임을 통해 사람들과 소통하고 관계를 맺는다.
④ 집밥 모임에 참여하면 여러 식당의 음식을 맛볼 수 있다.
Click để xem phụ đề và đáp án tại blogkimchi.com

Đáp án: 3

※ [21~22] 다음을 듣고 물음에 답하십시오. (각 2점)

Câu 21-22
21. 남자의 중심 생각으로 맞는 것을 고르십시오.
① 자신의 미래를 알려면 점을 봐야 한다.
② 비과학적인 점에 의존하는 것은 좋지 않다.
③ 점을 본 다음에 중요한 일을 결정해야 한다.
④ 점을 보는 사람들이 많으므로 점은 믿을 만하다.
22. 들은 내용으로 알맞은 것을 고르십시오.
① 여자는 점에 의존적이다.
② 여자는 지원한 회사에 불합격했다.
③ 여자는 생각해 둔 회사에 지원할 것이다.
④ 여자는 노력으로 미래를 바꿀 수 있다고 생각한다.
Click để xem phụ đề và đáp án tại blogkimchi.com

Đáp án: 2/1

[23~24] 다음을 듣고 물음에 답하십시오. ( 2)

Câu 23-24
23. 남자는 무엇을 하고 있는지 고르십시오.
① 소방서에 화재 신고를 하고 있다.
② 소방 안전 본부 홈페이지를 소개하고 있다.
③ 소방 안전 체험 교육에 대해 알아보고 있다.
④전화로 소방 안전 체험 교육을 신청하고 있나.
24. 들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오.
① 소방 안전 본부에서 소방 안전 교육을 받는다.
② 소방서마다 교육 시간과 참가 인원수는 동일하다.
③ 부모와 아이가 함께 소방관 체험을 해 볼 수 있다.
④ 회원 가입을 해야 소방 체험 교육 신청이 가능하다.
Click để xem phụ đề và đáp án tại blogkimchi.com

Đáp án: 3/4

[25~26] 다음을 듣고 물음에 답하십시오. ( 2)

Câu 25-26
25. 남자의 중심 생각으로 맞는 것을 고르십시오.
① 관광 안내를 담당하는 사무소가 많이 생겨야 한다.
② 관광 산업이 반전하려면 자원봉사자가 많아야 한다.
③ 관광 안내원이 되려면 다양한 외국어를 구사해야 한다.
④ 관광 산업 활성화를 위해 적극적인 서비스를 제공해야 한다.
26. 들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오.
① 관광 안내원은 누구나 될 수 있다.
② 관광 안내원은 무급으로 활동한다.
③ 관광 안내원은 언어 통역 서비스만 제공한다.
④ 관광 안내원은 안내소 건물 안에서 외국인을 맞는다.
Click để xem phụ đề và đáp án tại blogkimchi.com

Đáp án: 4/2

[27~28] 다음을 듣고 물음에 답하십시오. ( 2)

Câu 27-28
27. 여자가 남자에게 말하는 의도를 고르십시오.
① 동성애를 반대하기 위해
② 동성애 축제를 소개하기 위해
③ 연애에 대한 조언을 얻기 위해
④ 동성 결혼 합법화 뉴스를 비난하기 위해
28. 들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오.
① 세계 모든 나라에서 동성 간의 결혼은 불법이다.
② 남자는 동성애에 대해서 긍정적인 입장을 보인다.
③ 남자는 여자와 함께 동성애자 축제에 가기로 했다.
④ 여자는 동성애에 대한 이해가 필요하다고 생각한다.
Click để xem phụ đề và đáp án tại blogkimchi.com

Đáp án: 2/4

※ [29~30] 다음을 듣고 물음에 답하십시오. (각 2점)

Câu 29-30
29. 남자는 누구인지 고르십시오.
① 대학 교직원
② 여행사 직원
③ 인테리어 업체 사장
④ 가구 제작 업체 대표
30. 들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오.
① 남자는 10년 동안 취미로 가구를 만들었다.
② 남자는 인테리어 사업을 통해 회사를 세웠다.
③ 남자는 목수가 되기 위해 가구를 팔아서 돈을 벌었다.
④ 남자는 대학에서 가구 디자인을 가르치며 보람을 느낀다.
Click để xem phụ đề và đáp án tại blogkimchi.com

Đáp án: 4/1

[31~32] 다음을 들고 물음에 답하십시오. ( 2)

Câu 31-32
31. 남자의 생각으로 맞는 것을 고르십시오.
① 담뱃세 인상은 시기상조이다.
② 담뱃세와 흡연율은 관계가 없다.
③ 인상된 담뱃세의 사용처가 불분명하다.
④ 담뱃세 인상으로 흡연율이 감소할 것이다.
32. 남자의 태도로 맞는 것을 고르십시오.
① 일관성 없이 자신의 의견을 주장하고 있다.
② 상대방의 의견에 감정적으로 반응하고 있다.
③ 근거를 들어 상대방의 의견에 반박하고 있다.
④ 내용을 이해하지 못해 상대방에게 질문하고 있다.
Click để xem phụ đề và đáp án tại blogkimchi.com

Đáp án: 4/3

[33~34] 다음을 듣고 물음에 답하십시오. ( 2)

Câu 33-34
33. 무엇에 대한 내용인지 맞는 것을 고르십시오.
① 칭찬의 기술
② 칭찬의 효과
③ 칭찬의 역효과
④ 칭찬의 중요성
34. 들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오.
① 칭찬은 많이 할수록 좋다.
② 과한 칭찬은 아이들을 불안하게 만든다.
③ 과정보다는 결과를 칭찬해 주는 것이 좋다.
④ 과한 칭찬은 아이들의 자존감을 키워 준다.
Click để xem phụ đề và đáp án tại blogkimchi.com

Đáp án: 3/2

[35~36] 다음을 듣고 물음에 답하십시오. ( 2)

Câu 35-36
35. 남자는 무엇을 하고 있는지 고르십시오.
① 은퇴 소감을 밝히고 있다.
② 팬들에게 강연을 하고 있다.
③ 은퇴식 행사를 준비하고 있다.
④ 아버지께 갑사의 마음을 전하고 있다.
36. 들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오.
① 남자는 충동적으로 은퇴를 결심했다.
② 남자는 이른 나이에 은퇴를 결정하였다.
③ 남자는 은퇴 후 지도자의 길을 걸으려고 한다.
④ 남자는 아버지 덕분에 야구 선수로 성공할 수 있었다.
Click để xem phụ đề và đáp án tại blogkimchi.com

Đáp án: 1/3

※ [37~38] 다음은 교양 프로그램입니다. 잘 듣고 물음에 답하십시오. (각 2점)

Câu 37-38
37. 남자의 중심 생각으로 맞는 것을 고르십시오.
① 우울층을 치료할 있는 방법은 음악 치료뿐이다.
② 음악 치료를 위한 다양한 활동을 개발해야 한다.
③ 환자는 음악 치료 활동에 적극적으로 참여해야 한다.
④ 음악 치료는 환자뿐만 아니라 아이들에게도 도움이 된다.
38. 들은 내용과 일치하는 것을 고르십시오.
① 음악 치료로 아이들의 창의력을 키울 수 있다.
② 음악 치료에서는 밝은 분위기의 음악만 사용된다.
③ 음악 치료로 인간의 십리 상태를 변화시킬 수는 없다.
④ 음악 치료는 아이들의 정서 발달을 위해 처음 시작됐다.
Click để xem phụ đề và đáp án tại blogkimchi.com

Đáp án: 4/1

[39~40)] 다음은 대담입니다. 잘 듣고 물음에 답하십시오. ( 2)

Câu 39-40
39. 이 대화 앞의 내용으로 알맞은 것을 고르십시오.
① 민속촌은 이미지 변신을 위해 노력해야 한다.
② 민속촌에서 다양한 전통문화를 접할 수 있다.
③ 사람들의 외면으로 민속촌이 폐쇄 위기에 처했다.
④ 민속촌은 생활의 서구화가 진행된 70넌대 초 만들어졌다.
40. 들은 내용과 일치하는 것을 고르십시오.
① 민속촌에 가면 조선시대 가옥이 잘 보존돼 있다.
② 민속촌은 최근 큰 변화를 하여 관람객 수가 증가하였다.
③ 민속촌을 방문하는 젊은층의 비율이 점점 감소하고 있다.
④ 민속촌은 건립 이후 꾸준히 사람들에게 큰 사랑을 받았다.
Click để xem phụ đề và đáp án tại blogkimchi.com

Đáp án: 4/2

[41~42] 다음은 강연입니다. 잘 듣고 물음에 답하십시오. ( 2)

Câu 41-42
41. 들은 내용과 일치하는 것을 고르십시오.
① 노인 경시 풍조가 사회에 만연하다.
② 노인들을 긍정적으로 바라보는 사람들이 많다.
③ ‘사회 쇠약 증후군’은 사회 인식과 관계가 없다.
④ 노인들을 위한 사회복지 제도가 잘 마련돼 있다.
42. 남자의 중심 생각으로 맞는 것을 고르십시오.
① 노인들은 무능력하고 의존적인 존재이다.
② 노인들을 긍정적인 시각으로 바라보는 것이 중요하다.
③ 노인에 대한 인식이 노인들의 삶에 미치는 영향이 미미하다.
④ 노인들 스스로 부정적 인식에서 벗어나야 사회 인식이 변화된다.
Click để xem phụ đề và đáp án tại blogkimchi.com

Đáp án: 1/2

[43~44] 다음은 다큐멘터리입니다. 잘 듣고 물음에 답하십시오. ( 2)

Câu 43-44
43. 창신동 학용품 시장에 사람들의 발길이 뜸해진 이유로 맞는 것을 고르십시오.
① 동네 문방구가 더 싸기 때문에
② 시장 근처에 차가 밀리기 때문에
③ 다른 큰 문구 단지가 생겼기 때문에
④ 문구 구입 방법이 변화되었기 때문에
44. 이 이야기의 중심 내용으로 맞는 것을 고르십시오.
① 출산율을 높여야 한다.
② 문구의 소비자 가격은 비싸다.
③ 문구 전문 시장이 침체되었다.
④ 학용품 판로를 다양화시켜야 한다.
Click để xem phụ đề và đáp án tại blogkimchi.com

Đáp án: 4/3

[45~46] 다음은 강연입니다. 잘 듣고 물음에 답하십시오. ( 2)

Câu 45-46
45. 들은 내용과 일치하는 것을 고르십시오.
① 저축으로 큰 수익을 얻기 쉽다.
② 증권 투자는 위험 부담이 있다.
③ 미래를 위해 소비를 줄이는 것은 어리석다.
④ 투자 수익을 높이기 위해 공부를 해야 한다.
46. 여자의 태도로 가장 알맞은 것을 고르십시오.
① 새로운 재테크 방법을 소개하고 있다.
② 요즘 사람들의 재테크 방법을 비판하고 있다.
③ 미래보다는 현재를 위해 살라고 충고하고 있다.
④ 재테크의 방법으로 저축의 중요성을 강조하고 있다.
Click để xem phụ đề và đáp án tại blogkimchi.com

Đáp án: 2/4

[47~48] 다음은 대담입니다. 잘 듣고 물음에 답하십시오. ( 2)

Câu 47-48
47. 들은 내용과 일치하는 것을 고르십시오.
① 진주 등축제는 한국 최초의 등축제이다.
② 진주 등축제 덕분에 지역 경제가 활성화되었다.
③ 한국의 축제가 해외로 수출되는 깃은 흔한 일이다.
④ 진주 등축제를 준비하기 위한 연구소가 설치되었다.
48. 남자의 태도로 가장 알맞은 것을 고르십시오.
① 진주 등축제의 실효성에 대해 지적하고 있다.
② 국내외 다양한 축제 성공 사례를 분석하고 있다.
③ 진주 등축제의 업적을 소개하며 전망을 제시하고 있다.
④ 축제를 통한 지역 경제 활성화의 필요성을 강조하고 있다.
Click để xem phụ đề và đáp án tại blogkimchi.com

Đáp án: 2/3

[49~50] 다움은 강연입니다. 잘 듣고 물음에 답하십시오. ( 2)

Câu 49-50
49. 들은 내용과 일치하는 것을 고르십시오.
① 뇌의 작용 원리가 명확하게 밝혀졌다.
② 현재 뇌 스캐닝 분야는 상당히 발전됐다.
③ 뇌 스캐닝 기술은 윤리적인 문제와 상관없다.
④ 뇌 스캐닝 기술을 통해 인간의 마음을 읽을 수 있다.
50. 여자의 태도로 가장 알맞은 것을 고르십시오.
① 뇌의 작용 원리에 대해 자세히 설명하고 있다.
② 뇌 스캐닝 기술의 미래에 대해 전망하고 있다.
③ 뇌 스캐닝 기술에 대해 일관되게 비판하고 있다.
④ 뇌 스캐닝 기술 개발의 어려움에 대해 불평하고 있다.
Click để xem phụ đề và đáp án tại blogkimchi.com

Đáp án: 4/2

Chúc các bạn học tốt nhé!

Đánh giá bài

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận