Test trắc nghiệm ngữ pháp TOPIK II – Test số 3

Test trắc nghiệm ngữ pháp TOPIK II sau khi học xong chuyên đề 3 của danh mục 150 ngữ pháp TOPIK II phân loại!

Bài test ngữ pháp sau đây để ôn tập lại các ngữ pháp đã học trong chuyên đề 3 của danh mục 150 ngữ pháp TOPIK II phân loại.

Để ôn tập lại danh mục vui lòng truy cập chuyên đề 3 gồm các bài học sau:

8 bài học thuộc chuyên đề 3, trong chuỗi 150 ngữ pháp TOPIK II phân loại

16. Ngữ pháp -나 보다

17. Ngữ pháp -는 것 같다

18. Ngữ pháp -을 테니까

19. Ngữ pháp -을까 봐서

20. Ngữ pháp -는 모양이다

21. Ngữ pháp -을 리가 없다

22. Ngữ pháp -는 듯하다

23. Ngữ pháp -을 걸(요)

24. Ngữ pháp -을 텐데

Bài test trắc nghiệm ngữ pháp TOPIK II gồm 19 câu như sau (đáp án ở dưới)

Câu 1: 빈칸에 가장 알맞은 것을 고르십시오.

가: 혜경 씨한테 무슨 일이 있어요?

나: 얼굴색이 안 좋은 걸 보니까 ______

1) 몸이 아픈가 봐요 

2) 몸이 아팟대요

3) 이제 병원에 가면 돼요      

4) 이제 병원에 가려고 해요

Câu 2: 밑줄 친 부분과 바꾸어 사용할 수 있는 표현으로 가장 적절한 것을 고르십시오.

가: 숙제하기 어려우면 오빠한테 도와달라고 해 봐.

나: 지난번에도 도움을 받았는데 이번에도 도와달라고 하면 싫어할걸.

1) 싫어할까 해                                        

2) 싫어할 뿐이야

3) 싫어할 리가 없어                                

4) 싫어할 것 같아               

Câu 3: 다음 밑줄 친 부분과 의미가 비슷한 것을 고르십시오.

가: 그 영화가 재미있어요?

나: 사람들이 많이 보는걸 보니까 재미있나 봐요.

1) 재미있는 것 같아요                                

2) 재미있는지 몰라요.

3) 재미있고 말고요                                   

4) 재미있대요     

Câu 4: 밑줄 친 부분과 의미가 같은 말을 고르십시오.

명수는 자주 자전거를 타나 봐요.

1) 타는 척해요                                     

2) 타는 편이에요

3) 타는 모양이에요                                 

4) 탈 뻔 했어요

Câu 5: 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것을 고르십시오.

제가 이 일을 (_______) 민수 씨는 서류를 정리해 주세요.

1) 하는 바람에                                         

2) 할 모양이고

3) 하느라고                                           

4) 할 테니까                              

Câu 6: 다음 밑줄 친 부분과 바꾸어 사용할 수 있는 것을 고르십시오.

가: 할머니, 오늘은 외출하지 않고 집에 계실 거지요?

나: 용. 눈 때문에 걷다가 넘어질지도 몰라서 안 나가려고.

1) 넘어질까 봐                                        

2) 넘어지는 바람에

3) 넘어져 봤자                                     

4) 넘어질 리가 없어서  

Câu 7: 상황에 맞는 대화가 되도록 밑줄 친 부분에 가장 알맞은 것을 고르십시오.

상황 – 여성 최초로 세계에서 가장 높은 산을 정복한 사람에 대한 기사를 보면서 이야기한다.

가: 여자의 몸으로 남자들도 오르기 힘든 산을 정복했다면서?

나: (_______) 정말 대단한 사람이다.

1) 쉬울지도 몰랐는데                                  

2) 쉽지 않을 것 같은데

3) 쉽다고 하던데                                     

4) 쉬우면 안 될 것 같은데                       

Câu 8: 다음 (    )에 알맞은 것을 고르십시오.

내 동생은 (    ) 저녁을 잘 먹지 않는다.

1) 살이 많이 찌더라도                                   

2) 살이 많이 찌기보다는

3) 이 많이 찌게 될 정도로                       

4) 살이 많이 찌게 될까 봐

Câu 9: 다음 두 표현을 가장 알맞게 연결한 것을 고르십시오.

시험에서 떨어지다 / 얼마나 걱정했는지 모르다

1) 시험에서 떨어질까 하면 얼마나 걱정했는지 모릅니다.

2) 시험에서 떨어질 텐데 얼마나 걱정했는지 모릅니다.

3) 시험에서 떨어질까 봐 얼마나 걱정했는지 모릅니다.

4) 시험에서 떨어지더라도 얼마나 걱정했는지 모릅니다. 

Câu 10: 다음 밑줄 친 부분에 들어갈 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오.

가: 숙제가 너무 어려워서 할 수 없어요.

나: _________ 걱정하지 마.

1) 내가 도와줘도

2) 내가 도와줬는데도

3) 내가 도와줄 테니까                            

4) 내가 도와주느라고          

Câu 11: 밑줄 친 부분과 의미가 같은 말을 고르십시오.

사람들이 모두 명철 씨를 칭찬하는 것을 보니까 명철 씨가 일용 굉장히 잘하는 모양이에요.

1) 잘하는 척해요                                    

2) 잘하거든요

3) 잘하나 봐요                                        

4) 잘할 만해요   

Câu 12: 다음 밑줄 친 부분이 맞는 것을 고르십시오.

1) 어제 산 웃의 가격이 더 싸면 좋을 걸 그래요.

2) 친구가 힘든데 안 도와줄 수가 없어야지요.

3) 하늘이 흐린 걸 보니까 비가 올 것 같아요.

4) 이렇게 계속 더워 대면 어떻게 생활할 수 있을까요?        

Câu 13: 다음 밑줄 친 부분에 들어갈 알맞은 것을 고르십시오.

가: 민호 씨가 아까부터 표정이 어둔네요.

나: 그러게 말이에요.____________.

1) 과장님께 또 혼난 모양이에요                     

2) 과장님께 또 혼나기 마련이에요

3) 과장님께 또 혼나는 수가 있어요                 

4) 과장님께 또 혼날 리 없어요              

Câu 14: 다음 밑줄 친 부분에 들어갈 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오.

가: 여러분, 회식하러 갑시다.

나: 저는 일이 좀 남아서 늦게 ___________ 먼저 가세요.

1) 가느라고                                             

2) 가는 바람에

3) 갈 테니까                                            

4) 갈까 봐  

Câu 15: 다음 밑줄 친 부분과 바꾸어 쓸 수 있는 것을 고르십시오.

누구나 다른 사람이 자신을 싫어하면 그것을 모를 리 없다.

1) 절대로 알지 못한다                                   

2) 모르지 않는다

3) 보통은 잘 모를 것이다                          

4) 도대체 알 수 없을 거다                  

Câu 16: 다음 중 틀린 부분을 찾아 바르게 고쳐 쓰십시오.

우리 아이의 이름은 (1)승준이라고 해요. 우리 승준이는 과일을 (2)싫어한가 봐요. 내가 사과나 딸기를 줘도 (3)먹는 둥 마는 둥 잘 먹지 않아요. 그런대 고기는 (4)보자마자 달라고 해요.

Câu 17: 다음 밑줄 친 부분과 바꾸어 쓸 수 있는 것을 고르십시오.

가: 회사에서 직원을 몇 명 해고한다는 소문이 있는데 사실이 아니겠지?

나: 아무 근거 없이 그런 소문이 돌 리가 없잖아.

1) 소문이 사실이 아닐 거야.

2) 소문에 불과한 말이야.

3) 그런 소문이 돌 이유가 없잖아.

4) 그런 소문이 돌 수 있어.

Câu 18: 다음 밑줄 친 부분과 의미가 비슷한 것을 고르십시오.

가: 아버지 생신인데 무슨 선물을 하는 게 좋을까요?

나: 넥타이나 지갑이 좋을 듯해요.

1) 종을 뻔했어요                                     

2) 좋다고 해요

3) 좋을 것 같아요                                       

4) 좋을 뿐이에요

Câu 19: 밑줄 친 부분에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오.

가: 내일 우리 텔레비전을 사러 가야 하지요?

나: 당신 그동안 쉬지 않고 일해서 ________ 다음에 사러 가는 게 어때요?

1) 피곤할 뻔해서                                      

2) 피곤할 텐데

3) 피곤할 뿐 아니라                                  

4) 피곤할 겸

              

Click để xem đáp án bài test số 3
1. (1) 4. (3) 7. (2) 10. (3) 13. (1) 16. (싫어한가 봐요)
=> 싫어하나 봐요
19. (2)
2. (4) 5. (4) 8. (4) 11. (3) 14. (3) 17. (3)
3. (1) 6. (1) 9. (3) 12. (3) 15. (2) 18. (3)

Thử làm thêm các bài test khác tại mục Ngữ pháp của blogkimchi.com nhé!

      

Đánh giá bài

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận