Test trắc nghiệm ngữ pháp TOPIK II – Test số 2

Test trắc nghiệm ngữ pháp TOPIK II sau khi học xong chuyên đề 2 của danh mục 150 ngữ pháp TOPIK II phân loại!

Bài test ngữ pháp sau đây để ôn tập lại các ngữ pháp đã học trong chuyên đề 2 của danh mục 150 ngữ pháp TOPIK II phân loại.

Để ôn tập lại danh mục vui lòng truy cập chuyên đề 2 gồm các bài học sau:

8 bài học thuộc chuyên đề 2, trong chuỗi 150 ngữ pháp TOPIK II phân loại

9. Ngữ pháp -는 셈이다

10. Ngữ pháp –는 편이다

11. Ngữ pháp -을 만하다

12. Ngữ pháp -을 정도로

13. Ngữ pháp -다시피 하다

14. Ngữ pháp -은 감이 있다

15. Ngữ pháp -을 지경이다

Bài test trắc nghiệm ngữ pháp TOPIK II gồm 12 câu như sau (đáp án ở dưới)

Câu 1. 밑줄 친 부분을 같은 의미로 바꾸어 쓴 것을 고르십시오.

이 일을 친구와 같이 하기로 했다. 그렇지만 친구는 바빠서 거의 참여를 못 했기 때문에 나 혼자 한 거나 마찬가지다.

1) 나 혼자 한 셈이다                                    

2) 혼자 하려던 참이다

3) 나 혼자 해 버릴 거다          

4) 나 혼자 할 뿐이다         

Câu 2. 밑줄 친 두 문장을 바르게 연결한 말을 고르십시오.

가: 영수 씨 어머니는 어떤 분이세요?

나: 잘 웃지 않으세요. 마음은 따뜻한 편이에요.

1)  잘 웃지 않으시면 마음은 따뜻한 편이에요

2) 잘 웃지 않으셔서 마음은 따뜻한 편이에요

3) 잘 웃으실수록 마음은 따뜻한 편이에요

4) 잘 웃지 않으셔도 마음은 따뜻한 편이에요      

Câu 3. 괄호 안에 알맞은 것을 고르십시오.

제주도는 구경할 것과 먹을 것이 많아서 (     ). 한번 가 보세요.

1) 가 볼 지경이에요                                   

2) 가 볼 만해요

3) 가 볼 게 뻔해요                                       

4) 가 볼 뿐이에요

Câu 4. 밑줄 친 부분을 같은 의미로 바꾸어 쓴 것을 고르십시오.

가: 한국어 실력이 많이 늘었네요.

나: 네, 이제는 제 생각을 한국어로 거의 다 표현할 수 있을 만큼 한국어를 잘해요.

1) 표현할 수 있을지                                       

2) 표현할 수 있을 텐데

3) 표현할 수 있을 테니까                                .

4) 표현할 수 있을 정도로                                                                  

Câu 5. 다음 밑줄 친 부분 중 맞는 것을 고르십시오.

1) 미리 알 수 있어서야 막을 수 없는 문제였다.                                  

2) 약속을 다음 주로 미루든지 말든지 연락했다.                                       

3) 그 일을 처음 시작하는 셈치고 다시 해 보기로 했다.

4) 싸우기 위해 두 사람이 서로의 문제에 대해 이야기하게 했다.

Câu 6. 다음 밑줄 친 부분과 의미가 비슷한 것을 고르십시오.

저는 밖에 나가는 것을 별로 좋아하지 않는 편이에요.

1) 아주 안 좋아한다                                    

2) 조금은 좋아한다

3) 좋아한다고 할 수 있다                               

4) 좋아한다고 하기 어렵다       

Câu 7. 다음 괄호 안의 말을 알맞게 고쳐 쓰십시오.

그 박물관은 유명한 곳은 아니지만 한국 전통 미술이나 음악에 관심이 있는 사람이라면 한 번 (구경해 보다) 만한 장소이다.            

Câu 8. 밑줄 친 부분과 의미가 비슷한 것을 고르십시오.

가: 지난주에 입학시험을 봤지요? 어땠어요?

나: 울고 싶을 정도로 어려웠어요.

1) 어려워서 울어 버렸어요

2) 울고 싶었지만 울기 어려웠어요

3) 너무 어려워서 울고 싶다는 생각을 했어요

4) 어려웠지만 울고 싶지 않았어요                                                                         

Câu 9. 다음 (  )에 알맞은 말을 고르십시오.

가: 다음 달에 결혼한다던데 결혼 준비는 다 하셨어요?

나: 이제 결혼식 움식만 고르면 되니까 다 (    ).

1) 하곤 했어요                                       

2) 한 셈이에요

3) 하려나 봐요                                        

4) 하기만 해요            

Câu 10.  (  ) 안에 맞는 것을 고르십시오.                                                      

가: 많이 시장하셨나 봐요? 정말 빨리 드시네요.

나: 아니에요, 저는 원래 밥을 빨리 (    ).

1) 먹으려나 봐요                                   

2) 먹는 편이에요

3) 먹은 적이 있어요                                 

4) 먹었으면 좋겠어요                       

Câu 11. 밑줄 친부분과 의미가 비슷한 것을 고르십시오.

가: 새로 들어간 회사는 어때요?

나: 새로 일을 배우는 것이 조금 어렵긴 하지만 할 만해요.

1) 하기 쉬워요                                     

2) 할 거예요

3) 할 수 있어요                                     

4) 할까 해요      

Câu 12. 다음 (   )에 알맞은 말을 고르십시오.

가: 저 사람은 벌써 몇 시간째 컴퓨터 게임만 하네요.

나: 네, (   ).

1) 밤새도록 자면서 컴퓨터 게임을 해요

2) 밤에 잘 뿐만 아니라 컴퓨터 게임도 해요

3) 컴퓨터 게임이라면 밤을 샐 정도로 좋아해요

4) 컴퓨터 게임만큼 잠을 안 자요                                                                   

Click để xem đáp án bài test số 2
1. (1) 4. (4) 7. (구경해 볼) 10. (2)
2. (4) 5. (3) 8. (3) 11. (3)
3. (2) 6. (4) 9. (2) 12. (3)

Thử làm thêm các bài test khác tại mục Ngữ pháp của blogkimchi.com nhé!

Đánh giá bài

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận