Test trắc nghiệm ngữ pháp TOPIK II – Test số 1

Test trắc nghiệm ngữ pháp TOPIK II sau khi học xong chuyên đề 1 của danh mục 150 ngữ pháp TOPIK II phân loại!

Bài test ngữ pháp sau đây để ôn tập lại các ngữ pháp đã học trong chuyên đề 1 của danh mục 150 ngữ pháp TOPIK II phân loại.

Để ôn tập lại danh mục vui lòng truy cập chuyên đề 1 gồm các bài học sau:

8 bài học thuộc chuyên đề 1, trong chuỗi 150 ngữ pháp TOPIK II phân loại

  1. Ngữ pháp -는다고 해도
  2. Ngữ pháp -더라도
  3. Ngữ pháp -아/어 봤자
  4. Ngữ pháp -아/어도 
  5. Ngữ pháp -(으)나 마나 
  6. Ngữ pháp -고도
  7. Ngữ pháp -기는 하지만
  8. Ngữ pháp -는데도

Bài test trắc nghiệm ngữ pháp TOPIK II gồm 15 câu như sau (đáp án ở dưới)

1. 밑줄 부분을 같은 의미로 바꾸어 것을 고르십시오.                                         

가: 요즘 영수가 시험 준비로 많이 바쁜가 봐.

나: 그러게. 힘들어 보여서 내가 도와준다고 해도 싫대.

1) 내가 도와준다고 했는데도 괜찮대               

2) 내가 도와주는 통에 괜찮대

3) 내가 도와준 덕분에 괜찮대                     

4) 내가 도와주기만 하면 괜찮대       

2. 문장을 바르게 연결한 것을 고르십시오.

눈이 오다 / 등산을 하다

1) 눈이 오느라고 등산을 하겠습니다.                

2) 눈이 오면서 등산을 하겠습니다.

3) 눈이 오다가 등산을 하겠습니다.                   

4) 눈이 오더라도 등산을 하겠습니다.

3.밑줄 부분을 같은 의미로 바꾸어 것을 고르십시오.

가: 지하철이 곧 끊길 시간이에요. 뛰어가요.

나: 지금 뛰어가나 마나예요. 우리 집으로 가는 지하철은 벌써 끊겼어요.

1) 뛰어가도 소용없어요                              

2) 뛰어간 셈 쳤어요

3) 뛰어가려던 중이에요                            

4) 뛰어갈 지경이에요 

4. 밑줄 부분에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오.

가: 자동차를 사고 싶은데 돈이 없어. 부모님께 한번 말씀 드려 볼까?

나: 꿈도 꾸지 마. (…………………..)

1) 말하는 대로 해 줄 셈이야                       

2) 말해 봤자 소용없을 거야

3) 말하는 바람에 소용이 없어                       

4) 말 안 하더라도 안 해 줄 거야            

5. 다음을 가장 알맞게 연결시킨 것을 고르십시오.

부모님께서 반대하시다 / 나는 유학 가다

1) 부모님이 반대하셔도 나는 꼭 유학을 갈 겁니다.

2) 부모님이 반대하실 테니까 나는 꼭 유학을 갔습니다.

3) 부모님이 반대하시느라고 나는 꼭 유학을 갑니다.

4) 부모님이 반대하시기 위해 나는 꼭 유학을 가기로 했습니다.

6. 다음 (  ) 알맞은 말을 고르십시오.

사람이 어떤 말을 (     ) 저는 사람을 믿을 수가 없어요.

1) 하려고                                          

2) 해도

3) 하다니                                               

4) 했다가    

7.  (    ) 안에 알맞은 것을 고르십시오.

다른 사람에게 좋은 말을 하고 (     ) 이미 버린 말을 취소할 수는 없다.

1) 후회를 하고서야                                  

2) 후회를 하고 있으면서

3) 후회를 한다고 해도                            

4) 후회를 할 게 아니라  

8. 밑줄 부분에 알맞은 말을 고르십시오

가: 주말에 혜경이한테 카메라를 좀 빌려 달라고 부탁해야겠어.

나: 부탁해 보나 마나야. (…………..).                        

1) 계속 부탁을 하면 도와줄 거야

2) 지난번에 부탁했을 때도 너를 도와줬잖아

3) 아마 네 부탁을 듣고 빌려 줄 거야

4) 새로 산 거라서 아무한테도 인 빌려 주잖아

9. 밑줄 부분에 들어갈 말을 고르십시오.                                                       

가: 오늘은 기분이 안 좋아서 친구들과 술이나 한잔 해야겠어요.

나: (………..).

1) 술을 마시더라도 너무 많이 마시지는 마세요

2) 술을 좋아하니까 친구들과 술을 마셔 두겠어요

3) 술을 마시면 마실수록 기분이 안 좋을까 봐요

4) 술을 좋아해서 술을 마신 덕분에 기분이 좋아요   

10. 밑줄 부분이 바르게 사용된 문장을 고르십시오.

가: 오늘은 기분이 안 좋아서 친구들과 술이나 한잔 해야겠어요.

나: (…………….).

1) 너무 큰 실수를 해서 잘못을 빌어 봤자 소용 없을 것이다.

2) 꾸준히 노력을 해 봐야 마침내 성공을 하고 말았다.

3) 아무리 운동을 해도 예전보다 많이 건강해졌다.

4) 집에 도착하다시피 컴퓨터 작업을 시작해야 한다. 

11.  (    ) 들어갈 적당한 말을 고르십시오.

가: 내일이 시험인데 더 공부하지 않고 벌써 자요?

나: 열심히 (                 ) 못 볼 것 같으니까 그냥 자려고요.

1) 공부하더니                                      

2) 공부할 테니까

3) 공부해도                                        

4) 공부할 게 아니라        

12. 밑줄 부분과 같은 의미를 가진 것을 고르십시오.

가: 요즘에 복권이 인기가 많던데 한번 복권을 사 불까요?

나: 보나 마나예요, 복권에 당첨될 가능성이 얼마나 낮은데요.

1) 나도 사고 싶은데 같이 살래요?                

2) 당첨될 테니까 꼭 사세요.

3) 사 보면 당첨되겠는데요.                       

4) 산다고 해도 당첨 안 될 거에요.

13. 밑줄 부분이 맞는 것을 고르십시오

1) 저장한 자료가 모두 없어지느라고 다시 시작해야 한다.

2) 집에 가려다가 같이 저녁을 먹읍시다.

3) 아무리 바쁘더라도 친구의 생일을 잊어버리면 안 된다.

4) 노래를 부르더라면 마음 속에 있는 안 좋은 기분을 없앨 수가 있다. 

14.밑줄 부분과 의미가 같은 말을 고르십시오.

가: 다움 주에 고향에 내려가야 하는데 기차표를 아직 안 샀어. 기차역에 전화해 봐야겠다.

나: 다음 주는 설날이어서 사람들이 모두 고향에 가잖아. 지금 전화해 봤자 소용 없을걸.

1) 전화하면 살 수 있을 거야                   

2) 전화해도 살 수 없을 걸

3) 전화하자마자 표를 살걸                       

4) 전화하는 덕분에 표를 살수 어

15. 밑줄 부분과 바꿔 말을 고르십시오.

가: 이번 시험이 어려운지 쉬운지 선생님한테 한번 물어 볼까?

나: 물어 보나 마나예요. 분명히 쉽다고 할 거예요.

1) 물어 봐야지 알 수 있어요                     

2) 물어 볼 건지 결정하세요

3) 물어 봐도 결과는 마찬가지예요              

4) 물어 보면 대답해 줄 거예요

Click để xem đáp án bài test số 1
1. (1) 4. (2) 7. (3) 10. (1) 13. (3)
2. (4) 5. (1) 8. (4) 11. (3) 14. (2)
3. (1) 6. (2) 9. (1) 12. (4) 15. (3)

Thử làm thêm các bài test khác tại mục Ngữ pháp của blogkimchi.com nhé!

Đánh giá bài

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận