Test trắc nghiệm 150 ngữ pháp TOPIK II – Test số 9

Test trắc nghiệm ngữ pháp TOPIK II sau khi học xong chuyên đề 9 của danh mục 150 ngữ pháp TOPIK II phân loại!

Bài test ngữ pháp sau đây để ôn tập lại các ngữ pháp đã học trong chuyên đề 9 của danh mục 150 ngữ pháp TOPIK II phân loại.

Để ôn tập lại danh mục vui lòng truy cập chuyên đề 9 gồm các bài học sau:

3 bài học thuộc chuyên đề 9, trong chuỗi 150 ngữ pháp TOPIK II phân loại

46. Ngữ pháp tiếng Hàn -을 뿐만 아니라

47. Ngữ pháp tiếng Hàn -는 데다가

48. Ngữ pháp tiếng Hàn -기도 하다

Bài test trắc nghiệm ngữ pháp TOPIK II gồm 5 câu như sau (đáp án ở dưới)

Câu 1: 밑줄 친 부분과 바꿔 쓸 수 있는 것을 고르십시오.

이 집은 지하철 역에서 가까운 데다가 깨끗한 편이네요.

1) 가까운 탓에                                  

2) 가까운 만큼

3) 가까울 정도로                                

4) 가까울 뿐만 아니라                    

Câu 2: 다음 두 표현을 가장 알맞게 연결한 것을 고르십시오.

이 식당 음식이 맛있다 / 값도 싸다

1) 이 식당 음식이 맛있으면 값도 싸요.

2) 이 식당 음식이 맛있을 뿐만 아니라 값도 싸요.

3) 이 식당 음식이 맛있기만 하면 값도 싸요.

4) 이 식당 음식이 맛있기에 값도 싸요.                                   

Câu 3: 다음 밀줄 친 부분과 의미가 비슷한 것을 고르십시오.

가: 저 가게에는 항상 손님이 많은 것 같아요.

나: 직원이 친절한 것은 물론이고 물건의 품질도 좋아서 그래요.

1) 친절한 만큼                                 

2) 친절함에 따라

3) 친절한 데다가                               

4) 친절함에 비해                           

Câu 4: 밑줄 친 부분과 바꿔 쓸 수 있는 것을 고르십시오.

가: 새로 산 핸드폰이에요? 좋아 보이는데요.

나: 아니에요. 비쌀 뿐만 아니라 자주 고장이 나서 불편해요.

1) 비싸거든                                       

2) 비싼 데다가

3) 비싸다가는                                     

4) 비쌀 정도로

Câu 5: 다음 밑줄 친 부분과 의미가 비슷한 것을 고르십시오.

가: 제주도는 어땠어요?

나: 경치도 아름다운 데다가 음식도 맛있었어요.                                                              

1) 아름답고는                                     

2) 아름답거든

3) 아름다운 체하고                                

4) 아름다울 뿐만 아니라           

Click để xem đáp án bài test số 9
1. (4) 2. (2) 3. (3) 4.(2) 5.(4)

Thử làm thêm các bài test khác tại mục Ngữ pháp của blogkimchi.com nhé!

      

Đánh giá bài

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận