Test trắc nghiệm 150 ngữ pháp TOPIK II – Test số 8

Test trắc nghiệm ngữ pháp TOPIK II sau khi học xong chuyên đề 8 của danh mục 150 ngữ pháp TOPIK II phân loại!

Bài test ngữ pháp sau đây để ôn tập lại các ngữ pháp đã học trong chuyên đề 8 của danh mục 150 ngữ pháp TOPIK II phân loại.

Để ôn tập lại danh mục vui lòng truy cập chuyên đề 8 gồm các bài học sau:

2 bài học thuộc chuyên đề 8, trong chuỗi 150 ngữ pháp TOPIK II phân loại

44. Ngữ pháp tiếng Hàn -기만 하다

45. Ngữ pháp tiếng Hàn -을 뿐이다

Bài test trắc nghiệm ngữ pháp TOPIK II gồm 5 câu như sau (đáp án ở dưới)

Câu 1: 다음 밑줄 친 부분에 들어갈 알맞은 말을 고르십시오.

가: 파티가 지루할까 봐 걱정했습니다.

나: 지루하기는커녕  (…).                     

1) 재미있는 체합니다                               

2) 재미있기만 합니다

3) 재미있는 번입니다                              

4) 재미있기 마련입니다                      

Câu 2: 다음 밑줄 친 부분에 가장 알맞은 것을 고르십시오.

가: 왜 거기에 놓으세요? 이쪽에 갖다 놓으라고 했잖아요.

나: 전 그냥 사모님이 (…).

1) 시키는 대로 할 뻔했어요                

2) 시키는 대로 했을 뿐이에요                                   

3) 시키는 대로 하는 법이에요              

4) 시키는 대로 하려던 침이에요            

Câu 3: 밑줄 친 부분을 같은 의미로 바꿔 쓴 것을 고르십시오.

가: 요즘 통 얼굴이 안 보이던데 무슨 일 있었어요?

나: 그냥 바빴을 뿐이에요.

1) 바쁜 것치고는 괜찮은 편이었어요

2) 바랐더라면 좋았을 걸 그랬어요

3) 바쁘건 안 바쁘건 중요하지 않아요

4) 바쁜 것 이외에 특별한 일은 없었어요

Câu 4: 다음 밑줄 친 부분에 들어갈 알맞은 것을 고르십시오.

가: 특별한 사이 같은데 누구예요?

나: 그냥 (   ).

1) 같은 반 친구밖에 몰라요                     2) 같은 반 친구일 뿐이에요

3) 같은 반 친구만큼 알아요                      4) 같은 반 친구가 아니에요                 

Câu 5: 다음 밑줄 친 부분 중 맞는 것을 고르십시오.

1) 동생이 먹지는 않고 잤기만 해요.

2) 친구가 말은 안하고 울만 해요.

3) 학생들이 질문은 하지 않고 듣기만 해요.

4) 사람들이 사고가 났는데도 보다시피 해요.

Click để xem đáp án bài test số 8
1. (2) 2. (2) 3. (4) 4.(2) 5.(3)

Thử làm thêm các bài test khác tại mục Ngữ pháp của blogkimchi.com nhé!

Đánh giá bài

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận