Test trắc nghiệm 150 ngữ pháp TOPIK II – Test số 6

Test trắc nghiệm ngữ pháp TOPIK II sau khi học xong chuyên đề 5 của danh mục 150 ngữ pháp TOPIK II phân loại!

Bài test ngữ pháp sau đây để ôn tập lại các ngữ pháp về câu gián tiếp đã học trong chuyên đề 6 của danh mục 150 ngữ pháp TOPIK II phân loại.

Chuyên đề 6 về câu gián tiếp trong tiếng Hàn xem lại tại đây. Một số bài luyện tập sau đây, các bạn cùng làm thử nhé!

Câu 1: 다음 밑줄 친 부분 중에서 틀린을 찾아 바르게 고쳐 쓰십시오.

어제 학교에서 수업 시간에 몸이 아파서 힘들어하고 (ㄱ)있었더니 선생님께서 어디가 (ㄴ)아프냐고 물어보셨다. 그리고 아프면 쉬는 것이 (ㄷ)좋겠다고 하면서 일찍 집으로 (ㄹ)돌아가자고 했다.

Câu 2: 다음 밑줄 친 부분 중 맞는 것을 고르십시오.

1) 내 동생은 벌써 1시간 전에 숙제를 다 한다고 합니다.

2) 내년에 미영 씨는 미국으로 유학을 갈 거라고 합니다.

3) 친구가 나에게 내일 자기랑 같이 영화를 봤느나고 합니다.

4) 어머니가 나에게 청소하는 형을 도와 달라고 합니다.                                               

Câu 3: 빈칸에 가장 알맞은 것을 고르십시오.

가: 이 MP3를 샀어요?

나: 아니요, 이건 우리 형 MP3인데 우리 형한테 잠깐 (       ) 하고 가져왔어요.

1) 빌려 준다고                                     2) 빌려 달라고

3) 빌려 주라고                                     4) 빌려 온다고                              

Câu 4: 다음 밑줄 친 부분 중 잘못된 것을 고르십시오.

1) 민호는 친구들 사이에서 인기가 많다고 한다.

2) 철수는 갑자기 내 생일이 언제냐고 물었다.

3) 여자 친구가 다음 주에 미술관에 같이 가자고 했다.

6) 이번 여름에는 작년에 비해 비가 많이 올 거다고 한다.

Câu 5: 다음 밑줄 친 부분 중 틀린 것을 고르십시오.

1) 친구가 내일 같이 영화를 보러 가재요.

2) 엄마가 고기만 먹지 말고 채소도 먹으래요.

3) 내 친구가 요즘 일본어를 배운대요.

4) 형이 나한테 같이 게임을 한대요.                                                              

Câu 6: 다음 밑줄 친 부분 중 잘못된 것을 고르십시오.                                                      

1) 한 달 후면 친구는 결혼을 거라고 해요.

2) 김 과장님이 지난주에 다른 회사에 갔다고 해요.                                            

3) 어머니께서 계속 저에게 공부하라고 해요.

4) 친구가 날씨가 좋으니까 같이 놀러 간다고 해요.

Click để xem đáp án bài test số 5
1. (ㄹ) 돌아가자고 => 돌아가라고 4. (4)
2. (2) 5. (4)
3. (2) 6. (4)

Thử làm thêm các bài test khác tại mục Ngữ pháp của blogkimchi.com nhé!

Đánh giá bài

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận