Test trắc nghiệm 150 ngữ pháp TOPIK II – Test số 5

Test trắc nghiệm ngữ pháp TOPIK II sau khi học xong chuyên đề 5 của danh mục 150 ngữ pháp TOPIK II phân loại!

Bài test ngữ pháp sau đây để ôn tập lại các ngữ pháp đã học trong chuyên đề 5 của danh mục 150 ngữ pháp TOPIK II phân loại.

Để ôn tập lại danh mục vui lòng truy cập chuyên đề 3 gồm các bài học sau:

5 bài học thuộc chuyên đề 5, trong chuỗi 150 ngữ pháp TOPIK II phân loại

36. Ngữ pháp tiếng Hàn -게

37. Ngữ pháp tiếng Hàn -도록

38. Ngữ pháp tiếng Hàn -겸

39. Ngữ pháp tiếng Hàn -기 위해(서)

40. Ngữ pháp tiếng Hàn -고자

Bài test trắc nghiệm ngữ pháp TOPIK II gồm 12 câu như sau (đáp án ở dưới)

Câu 1: 다음 밑줄 친 곳에 맞는 것을 고르십시오.

외국인 친구들도 ____________매운 음식은 시키지 합시다.

1) 먹게                                            

2) 먹고는

3) 먹으면서                                        

4) 먹으려고      

Câu 2: 밑줄 친 부분과 의미가 같은 말을 고르십시오.

식사 조절만으로 체중을 졸이고자 하면 위험할 수도 있다.

1) 줄이거나                                         

2) 줄이려고

3) 줄이느라고                                       

4) 줄이는데도                              

Câu 3: 밑줄 친 부분과 의미가 같은 말을 고르십시오.

학교 앞에서는 아이들이 안전하게 길을 건널 있게 천천히 운전해야 한다.

1) 건널 수 있도록                                   

2) 건널 수 있으면서

3) 건널 수 있거나                                  

4) 건널 수 있으니까                   

Câu 4: (   ) 안에 들어갈 알맞은 말을 고르십시오.

가: 휴가 때 뭐 할 계획이에요?

나: 가족과 시간도 가질 겸 (   ) 제주도에 갔다 오려고요.

1) 스트레스 풀어 봤자                               

2) 스트레스 풍 겸해서

3) 스트레스 풀 정도로                               

4) 스트레스 풀었을 까봐

Câu 5: 다은 밑줄 친 부분이 틀린 것을 찾아 바르게 고쳐 쓰십시오.

저는 한국어를 배우기 (1)위한 한국에 왔어요. 처음에는 한국 문화에 익숙하지 않아서 (2)힘들었는데 지금은 많이 익숙해졌습니다. 아직 한국에 (3) 1년밖에 안 됐는데 한국 친구들도 많아서 (4)재미있게 지내고 있습니다.

Câu 6: 밑줄 친 문장을 대화에 맞게 연결하십시오.                                                   

가: 고향에 갔다 왔다면서요?

나: 네, 부모님을 뵈러 갔어요, 친구도 만나고요

1) 부모님을 뵙거나 친구를 만났어요.

2) 부모님을 뵈러 갔지만 친구를 만났어요.

3) 부모님도 뵐 겸 친구도 만날 겸 갔어요.

4) 부모님을 뵌 덕분에 친구도 만날 수 있었어요.    

Câu 7: 다음 두 표현을 가장 알맞게 연결한 것을 고르십시오.

등록금을 벌다 / 아르바이트를 하다

1) 등록금을 벌듯이 아르바이트를 해요.

2) 등록금을 벌기 위해 아르바이트를 해요.

3) 등록금을 벌기만 해도 아르바이트를 해요.

4) 등록금을 벌려고 하니까 아르바이트를 해요. 

Câu 8: (   ) 안에 들어갈 적당한 말을 고르십시오.

가: 집이 회사 근처라고 들었는데 왜 이렇게 자주 늦어요?

나: 죄송합니다, 내일부터는 (     ) 하겠습니다.

1) 늦지 않고                                        

2) 늦지 않도록

3) 늦지 않으면                                      

4) 늦지 않으려고

Câu 9: (   ) 안에 알맞은 것을 고르십시오.

가: 오늘 시험 잘 봤어요?

나: 아니요. (   ) 공부했더니 졸려서 잘 못 봤어요.

1) 밤새도록                                       

2) 밤새우려고

3) 밤새울수록                                     

4) 밤새우니까

Câu 10: 다음 중 밑줄 친 부분과 바꾸어 쓸 수 있는 말을 고르십시오.

가: 언제까지 이 소포가 도착해야 해요?

나: 가능한 한 빨리 도착할 있게 해 주세요.

1) 도착항 텐데                                   

2) 도착할 뻔하게

3) 도착한다고 해도                               

4) 도착할 수 있도록

Câu 11: (  ) 안에 알맞은 것을 고르십시오.

아침마다 다이어트도 하고 건강도 (    ) 운동을 해 볼까 해요.

1) 챙길 뿐                                       

2) 챙길 겸

3) 챙기는 한                                     

4) 챙기는 대신

Câu 12: 다음 두 문장을 가장 알맞게 연결한 것을 고르십시오.

환경을 보호하다 / 쓰레기 분리 수거를 하다

1) 환경을 보호하기 위해 쓰레기 분리 수거를 합니다.

2) 환경을 보호하기는커녕 쓰레기 분리 수거를 합니다.

3) 환경을 보호하기는 하지만 쓰레기 분리 수거를 합니다.

4) 환경을 보호하기만 해도 쓰레기 분리 수거를 합니다.

Click để xem đáp án bài test số 5
1. (1) 4. (2) 7. (2) 10. (4)
2. (2) 5. (1) 위한 => 위해 8. (2) 11. (2)
3. (1) 6. (3) 9. (1) 12. (1)

Thử làm thêm các bài test khác tại mục Ngữ pháp của blogkimchi.com nhé!

Đánh giá bài

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận