Test trắc nghiệm 150 ngữ pháp TOPIK II – Test số 4

Test trắc nghiệm ngữ pháp TOPIK II sau khi học xong chuyên đề 4 của danh mục 150 ngữ pháp TOPIK II phân loại!

Bài test ngữ pháp sau đây để ôn tập lại các ngữ pháp đã học trong chuyên đề 4 của danh mục 150 ngữ pháp TOPIK II phân loại.

Để ôn tập lại danh mục vui lòng truy cập chuyên đề 3 gồm các bài học sau:

8 bài học thuộc chuyên đề 4, trong chuỗi 150 ngữ pháp TOPIK II phân loại

25. Ngữ pháp -기(가) 무섭게

26. Ngữ pháp -다가

27. Ngữ pháp -았/었더니

28. Ngữ pháp -자마자

29. Ngữ pháp -고 나서

30. Ngữ pháp -고 보니(까)

31. Ngữ pháp -고서

32. Ngữ pháp -고서야

33. Ngữ pháp -아/어서야

34. Ngữ pháp -았/었다가

35. Ngữ pháp -자

Bài test trắc nghiệm ngữ pháp TOPIK II gồm 16 câu như sau (đáp án ở dưới)

Câu 1: 밑줄 친 부분을 바르게 연결한 것을 고르십시오.

가: 선생님 댁에 무슨 일이 있는 것 같아요.

나: 맞아요. 사무실에서 연락을 받았어요. 바로 나갔어요.

1) 연락을 받기가 무섭게 나갔어요                 

2) 연락을 받고도 나가지 않았어요

3) 연락을 받았더라도 나갔어요                    

4) 연락을 받는 덕분에 나갔어요          

Câu 2: 다음 두 문장을 알맞게 연결한 것을 고르십시오.

혜경이는 접에 가고 있다 / 천구의 전화를 받고 다시 학교로 가다

1) 해경이는 집에 갔다가 친구의 전화를 받고 다시 학교로 갔어요.

2) 해경이는 집에 가려고 하는데 친구의 전화를 받고 다시 학교로 갔어요.

3) 해경이는 집에 가다가 친구의 전화를 받고 다시 학교로 갔어요.

4) 해경이는 집에 가기 싫어서 친구의 전화를 받고 다시 학교로 갔어요.     

Câu 3: 다음 두 문장을 바르게 연결한 것을 고르십시오.

친구한테 노트북을 빌려 주다 / 친구가 고장을 내다

1) 진구한테 노트북을 빌려 주더라도 친구가 고장을 냈어요.

2) 친구한테 노트북을 빌려 줬더니 친구가 고장을 냈어요.

3) 친구한테 노트북을 빌려 준다기에 친구가 고장을 냈어요.

4) 친구한테 노트북을 빌려 주다니 친구가 고장을 냈어요. 

Câu 4: 밑줄 친 부분과 의미가 같은 말을 고르십시오.

가: 집에 언제쯤 도착해요?

나: 잘 모르겠어요. 집에 도착하자마자 전화를 드릴 거니까 걱정하지 마세요.

1) 도착하는 김에                                

2) 도착하는 통에

3) 도착하는 대로                                

4) 도착하기는 했지만

Câu 5: 다음 밑줄 친 부분이 잘못된 것을 고르십시오.

1) 친구와 만나고 나서 기분이 좋아졌어요.

2) 엄마에게 거짓말을 하고 나서 미안한 마음이 들었어요.

3) 주말이라 복잡하고 나서 평일에는 복잡하지 않아요.

4) 운동을 하고 나서 꼭 샤워를 해야 해요.                                                          

Câu 6: 밑줄 친 부분에 들어갈 수 없는 것을 고르십시오.

가: 오늘도 산책을 할 거예요?

나: 네, 밥을________강아지와 함께 산책을 하려고 해요.

1) 먹고서                                  

2) 먹은 후에

3) 먹고 나서                               

4) 먹었다가                            

Câu 7: 밑줄 친 부분에 들어갈 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오.

가: 오늘은 회사에 안 가고 집에서 선 거예요?

나: 아니요, 회사에 ______________몸이 안 좋아서 다시 집으로 왔어요.

1) 가도록                                           

2) 갔다면

3) 갔다가                                           

4) 가느니                                    

Câu 8: 다음 밑줄 친 부분에 들어갈 말을 고르십시오.

가: 일을 시작한 지 3달이나 되었는데 아직도 익숙해지지 않아요.

나: 3달밖에 안 됐잖아요. 계속___________익숙해질 거예요.

1) 하다가 보면                                      

2) 하다가 보니까

3) 하다가                                           

4) 하려다가

Câu 9: 다음 밑줄 친 부분이 잘못된 것을 고르십시오.

1) 어제는 날씨가 추웠더니 오늘은 따뜻하다.

2) 식당에 갔더니 사람들이 너무 많았다.

3) 오랜만에 만났더니 친구가 변해 있었어요.

4) 운동을 했더니 스트레스가 확 풀려요.

Câu 10: 밑줄 친 부분을 같은 의미로 바꾸어 쓴 것을 고르십시오.

가: 어제 시험 준비는 많이 했어요?   

나: 아니요,책상에 앉자마자 잠이 들어서 하나도 못했어요.

1) 책상에 앉으려고 하는데 잠이 들어서  

2) 책상에 앉았는데도 잠이 들어서

3) 책상에 앉을까 봐 잠이 들어서      

4) 책상에 앉기가 무섭게 잠이 들어서

Câu 11: 다음 밑줄 친 부분이 잘못된 것을 고르십시오.

1) 사람들은 항상 돔이 안 좋아지고서야 건강의 소중함을 알아요.

2) 그 학생은 틀린 문제의 답을 모두 확인하고서야 집에 돌아갔다.

3) 이렇게 더운 날에는 창문을 닫고서야 잠을 잘 수 있어요.

4) 내 동생은 엄마에게 혼이 나고서야 정신을 차릴 거예요.                                          

Câu 12: 다음 밑줄 친 부분이 잘못된 것을 고르십시오.

1)  먹다가 말다가 하지 말고 빨리 먹어요.

2) 내가 졸다가 말다가 선생님이 화가 났어요.

3) 술에 취한 사람이 취해서 노래를 하다가 말다가 해요.

4) 한국어 공부를 하다가 말다가 하면 실력이 안 늘 거야.                                        

Câu 13: 밑줄 친 부분에 들어갈 가장 알맞은 말을 고르십시오.

가: 학생들이 이번 시험을 지난 번 시험보다 잘 본 것 같아요?

나: 맞아요. ______________________ 점수가 오른 것 같아요.

1) 시험 문제를 쉽게 냈어도               

2) 시험 문제를 쉽게 낸다면

3) 시험 문제를 쉽게 내기 위해서          

4) 시험 문제를 쉽게 냈더니

Câu 14: 다음 밑줄 친 표현이 나머지 세 개와 다른 의미로 사용된 것을 고르십시오.

1) 주말에 놀다가 월요일이 돼서야 숙제를 하는 학생들이 있어요.

2) 일이 너무 많아서 9시가 넘어서야 퇴근할 수 있다.

3) 텔레비전이 도두 끝나서야 아이들이 잠을 자러 간다.

4) 이렇게 자료가 부족해서야 좋은 보고서를 쓸 수 없을 겁니다.                                  

Câu 15: 다음 밑줄 친 부분에 들어갈 알맞은 것을 고르십시오.

혜경이는 급한 일이 있는지 수업이___________교실에서 뛰어나갔다.

1) 끝난다기보다는                              

2) 끝내도록 하고

3) 끝나기가 무섭게                             

4) 끝나는 김에  

Câu 16: 제시된 상황과 의미가 같은 말을 고르십시오.

상황회사에서 퇴근하자마자 달려갔는데도 약속 시간에 늦고 말았다.

1) 퇴근을 한 후에 바로 달려가야 했는데 그렇지 않아서 늦고 말았다.

2) 퇴근을 한 후에 바로 달려갔지만 약속 시간에 늦고 말았다.

3) 퇴근을 하기 전에 바로 달려가려고 했지만 그럴 수 없어서 늦고 말았다.

4) 퇴근을 하기 전에 바로 달려갔지만 약속 시간에 늦고 말았다.

 

Click để xem đáp án bài test số 4
1. (1) 4. (3) 7. (3) 10. (4) 13. (4) 16. (2)
2. (3) 5. (3) 8. (1) 11. (3) 14. (4)
3. (2) 6. (4) 9. (1) 12. (2) 15. (3)

Thử làm thêm các bài test khác tại mục Ngữ pháp của blogkimchi.com nhé!

                          

                       

                    

Đánh giá bài

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận