Test trắc nghiệm 150 ngữ pháp TOPIK II – Test số 10

Test trắc nghiệm ngữ pháp TOPIK II sau khi học xong chuyên đề 10 của danh mục 150 ngữ pháp TOPIK II phân loại!

Bài test ngữ pháp sau đây để ôn tập lại các ngữ pháp đã học trong chuyên đề 10 của danh mục 150 ngữ pháp TOPIK II phân loại.

Để ôn tập lại danh mục vui lòng truy cập chuyên đề 10 gồm các bài học sau:

5 bài học thuộc chuyên đề 10, trong chuỗi 150 ngữ pháp TOPIK II phân loại

49. Ngữ pháp tiếng Hàn -아/어 놓다

50. Ngữ pháp tiếng Hàn -은 채(로)

51. Ngữ pháp tiếng Hàn -아/어 가다/오다

52. Ngữ pháp tiếng Hàn -아/어 두다

53. Ngữ pháp tiếng Hàn -아/어 있다

Bài test trắc nghiệm ngữ pháp TOPIK II gồm 12 câu như sau (đáp án ở dưới)

Câu 1: 밑줄 친 부분에 들어갈 말로 알맞은 것을 고르십시오.

가: 날이 왜 이렇게 덥지? 창문을 좀 열어 봐.

나: 창문은 이미 (…) 바람이 안 붙어서 더운 것 같아. 창문을 닫고 에어컨을 틀자.

1) 열어 가는데                              

2) 열려 두는데

3) 열려 있는데                               

4) 열어 놓는데                               

Câu 2: 다음 밑줄 친 부분과 바꾸어 쓸 수 있는 것을 고르십시오.

가: 하숙집 아주머니가 왜 이렇게 화가 나셨어?

나: 내가 부엌의 가스를 놓은 상태로 나가 버렸거든.

1) 가스를 끄고                                 

2) 가스가 꺼지는데

3) 가스가 켜 있고                              

4) 가스를 켜 놓고                          

Câu 3: 상황에 맞는 대화가 되도록 밑줄 친 부분에 가장 알맞은 것을 고르십시오.

상황마이클 씨는 처음에 한국에 왔을 한국 친구의 집에 신발을 신고 들어가는 실수를 적이 있다.

가: 마이클 씨는 한국에 와서 당황했던 적이 없어요?

나: 있어요. 친구 집에 놀러갔을 때 (…) 집 안으로 들어간 적이 있어요.

1)신발을 벗고                                    

2) 신발을 신은 채로

3) 신발을 신으려는 채로                          

4) 신발을 벗으려고 하는데 

Câu 4: 빈칸에 들어갈 알맞은 말을 고르십시오.

가: 요즘 거리에 버려진 담배가 없는 것 같아요.

나: 거리에 담배를 버리는 쓰레기통을 따로 (…)

그랬더니 사람들이 거기에 담배를 버리는 것 같아요.

1) 만들어 놓았거든요                              

2) 만들까 하거든요

3) 만들 줄 알았거든요                              

4) 만들어 줄 거거든요

Câu 5: 빈칸에 들어갈 알맞은 말을 고르십시오.

가: 얼굴에 뭐가 났네요. 피곤한가 봐요.

나: 그게 아니라 오랫동안 (…) 화장품을 다른 것으로 바꿨더니 그래요.

1) 사용해 가던                                 

2) 사용해 오던

3) 사용한다던                                  

4) 사용하면                                     

Câu 6: 밑줄 친 부분에 들어갈 가장 알맞은 말을 고르십시오.

가: 왜 집에 안 들어가고 집 앞에 서 있어요?

나: (…)

1) 열쇠를 집안에 둔 채 문을 잠가버렸거든요

2) 집을 잃어버려서 친구를 기다리는 중이에요

3) 열쇠가 있어서 집에 들어가기는 다 틀렸어요

4) 창문을 열기만 해도 들어가는 수가 있어요

Câu 7: 다음 밑줄 친 부분이 틀린 것을 고르십시오.

1) 그 나라는 앞으로 더욱 발전해 거야.

2) 그 사람에 대해 앞으로 천천히 알아 가려고 해요.                                               

3) 오랫동안 만나 오던 사람들과 헤어지는 것은 힘들어요.

4) 유학 생활하는 동안 멋진 추억을 만들어 가길 바란다.   

Câu 8: 밑줄 친 부분에 들어갈 가장 알맞은 말을 고르십시오.

가: 민정 씨는 어디 갔어요?

나: 화가 나서 (…) 나가 버렸어요.

1) 인사도 하거나                       

2) 인사도 안 한 채

3) 인사를 할락 말락                    

4) 인사를 안 할 게 아니라

Câu 9: 다음 밑줄 친 부분을 알맞게 고친 것을 고르십시오.

오늘 청소를 할 때 창문을 열다 그냥 나온 것 같은데, 갑자기 비가 오자 집에 물이 들어갈까 봐 걱정이 되었다.

1) 열면                                           

2) 열려서

3) 열어 있고                                     

4) 열어 놓고 

Câu 10: 다음 밑줄 친 부분이 알맞은 것을 고르십시오.

1) 도서관에 길에 책을 빌려 올게요.

2) 유학 치고 살면 되지요.

3) 옷을 입은 채로 자면 안 돼요.

4) 잠깐 쉬고 커피도 마시는 들어오세요.   

Câu 11: 다음 두 문장을 알맞게 연결한 것을 고르십시오.

명절에는 기차표를 미리 예매해야 하다 / 그렇지 않으면 표를 구할 수 없다

1) 명절에는 기차표를 미리 예매하려고 해도 표를 구할 수 없다.

2) 명절에는 기차표를 미리 예매하는 덕분에 표를 구할 수 없다.

3) 명절에는 기차표를 미리 예매해 놓지 않으면 표를 구할 수 없다.

4) 명절에는 기차표를 미리 예매하더라도 표를 구할 수 없다.  

Câu 12: 밑줄 친 말과 바꾸어 쓸 수 있는 말을 고르십시오.

가: 내일 부모님을 모시고 명동에 가려고 해요. 좋은 식당을 알아요?

나: 글쎄요. 저도 잘 모르겠어요. 부모님을 모시고 갈 거니까 미리 갈 만한 식당을 알아 놓는 것이 좋을 것 같아요.

1) 알아 가는 것                       

3) 알아 두는 것

2) 알려 두는 것                       

4) 알려 있는 것

Click để xem đáp án bài test số 10
1. (3) 2. (4) 3. (2) 4.(1) 5.(2) 6.(1)
7.(1) 8.(2) 9.(4) 10.(3) 11.(3) 12.(2)

Thử làm thêm các bài test khác tại mục Ngữ pháp của blogkimchi.com nhé!

Đánh giá bài

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận