6 Quán dụng ngữ thú vị về 사랑

관용표현 – Là gì? 관용표현 – Là cách nói cố định với ý nghĩa đặc biệt, được dùng quen trong thời gian lâu dài {오랫동안 습관적으로 자주 쓰이면서 특별한 의미로 굳어진 […]

» Read more

어머니의 손가락 – Ngón tay của mẹ

내가 결혼전 간호사로 일할때의 일이다. 아침에 출근해 보니 아직 진료가 시작되기에 이른 시간이었음에도 25살 남짓 되보이는 젊은 아가씨와 흰머리가 희끗희끗한 아주머니 … 가 두 손을 꼭 마주잡고 병원문 앞에 서있었다. […]

» Read more
1 2 3 4