Tìm hiểu ngữ pháp -는 한편

Để đánh giá một vấn đề sự việc chúng ta thường phải xem xét nhiều khía cạnh – nhiều mặt của một vấn đề, vì vậy một trong số những […]

» Read more
1 2 3 11