한국어회화 듣기 – 29

Blog đăng tiếp loạt bài luyện nghe mỗi ngày – Những bài hội thoại tiếng Hàn thời lượng ngắn – với cấu trúc và từ ngữ không quá phức tạp […]

» Read more

한국어회화 듣기 – 28

Blog đăng tiếp loạt bài luyện nghe mỗi ngày – Những bài hội thoại tiếng Hàn thời lượng ngắn – với cấu trúc và từ ngữ không quá phức tạp […]

» Read more

한국어회화 듣기 – 27

Blog đăng tiếp loạt bài luyện nghe mỗi ngày – Những bài hội thoại tiếng Hàn thời lượng ngắn – với cấu trúc và từ ngữ không quá phức tạp […]

» Read more

한국어회화 듣기 – 26

“Chủ đề bài hôm nay Ước mơ và tương lai – 꿈과 미래” – Những bài hội thoại tiếng Hàn thời lượng ngắn – với cấu trúc và từ ngữ […]

» Read more

한국어회화 듣기 – 25

“Chủ đề bài hôm nay Cách suy nghĩ và tư duy của người Hàn Quốc 한국인의 사고방식” – Những bài hội thoại tiếng Hàn thời lượng ngắn – với cấu […]

» Read more

한국어회화 듣기 – 24

Nội dung bài nghe hôm nay đoạn hội thoại về Cuộc sống nhập cư 이민 생활 – Những bài hội thoại tiếng Hàn thời lượng ngắn – với cấu trúc và […]

» Read more

한국어회화 듣기 – 23

“Nội dung bài nghe hôm nay đoạn hội thoại về Báo chí & truyền hình 신문과 방송 ” – Những bài hội thoại tiếng Hàn thời lượng ngắn – với cấu […]

» Read more

한국어회화 듣기 – 22

“Nội dung bài nghe hôm nay đoạn hội thoại về kinh tế của Hàn Quốc 한국의 경제 ” – Những bài hội thoại tiếng Hàn thời lượng ngắn – với […]

» Read more

한국어회화 듣기 – 21

“Nội dung bài nghe hôm nay đoạn hội thoại về sự cố, tai nạn 사건과 사고 ” – Những bài hội thoại tiếng Hàn thời lượng ngắn – với cấu […]

» Read more

한국어회화 듣기 – 20

“Nội dung bài nghe hôm nay về đoạn hội thoại truyền đạt hướng dẫn nhân viên mới 신입사원” – Những bài hội thoại tiếng Hàn thời lượng ngắn – với […]

» Read more
1 2 3 4 5 6 8