Giải Đề Topik 47 – Phần Nghe | 47~48

Bài tiếp theo trong loạt bài dịch & giải đề thi Topik 47 – Phần nghe. Bài hôm nay chúng ta làm tiếp Câu số 47 ~48. Nếu bạn chưa có đề và đáp án các đề Topik cũ thì vào tải đề Topik để tải các đề Topik cũ nhé. 

#TIP:Để khai thác bài học hiệu quả các bạntiến hành lần lượtcố gắng nghe 1~2 lần và tự tìm đáp án, sau đó hãy xem từ vựng – rồi đến bài nghe tự dịch và cuối cùng đọc tham khảo bài dịch hoàn chỉnh.

※ [47~48]다음은 대담입니다.잘 듣고 물음에 답하십시오.(각 2점)

47.들은 내용과 일치하는 것을 고르십시오.

① 전승자들은 대학에서 재교육을 받을 예정이다.

② 기존의 정책은 전승 종목을 사유화할 우려가 있다.

③ 전승자들의 작품을 인증하는 제도가 사라질 것이다.

④ 젊은 사람들은 전승자와의 일대일 교육을 선호한다.

48.남자가 말하는 방식으로 가장 알맞은 것을 고르십시오.

① 새로운 정책의 문제점을 예측하고 있다.

② 기존 정책의 개선 방향을 제시하고 있다.

③ 새로운 정책의 시행 결과를 분석하고 있다.

④ 기존 정책의 내용을 기준별로 분류하고 있다.

______Dịch & Đáp án______

※ [47~48] 다음은 대담입니다. 잘 듣고 물음에 답하십시오. (각 2점)

Sau đây là một bài nói chuyện. Hãy nghe kỹ và trả lời câu hỏi [Mỗi câu 2 điểm]

여자 : 전통 공예를 발전시키기 위해서 전승자들을 육성하고 보호하는 새로운 정책이 필요하다는 의견이 많은데요. 어떻게 생각하십니까?

남자 : 지금까지의 정책은 주요 전승자들을 인간문화재로 지정하고 그분들이 제자를 일대일로 교육해 전통 공예를 이어 나가는 것이었습니다. 그런데 이런 방식은 전승 종목이 사유화될 우려가 있을 뿐더러 요즘 젊은이들이 별로 선호하지 않는다는 단점이 있었죠. 그래서 좀 더 새로운 전승 정책이 필요하다고 봅니다. 예를 들면 대학에 전통 공예 관련 강의를 개설하고 거기에 예산과 인력을 지원하는 겁니다. 전승자 들이 대학에 출강하고 연구에 참여하면서 개방적으로 인재를 양성하는 거죠. 그리고 전승자들의 작품을 정부가 인증해 주는 겁니다.

**/ Từ vựng trong bài:

  1. 전통 공예: công nghệ truyền thống
  2. 발전시키다: làm cho phát triển
  3. 전승자: người kế thừa
  4. 정책: chính sách
  5. 인간문화재: di sản văn hóa con người
  6. 일대일로: 1 truyền 1
  7. 사류화되다: bị tư hữu hóa
  8. 젊은이들: Những người trẻ tuổi
  9. 단점: Nhược điểm
  10. 개방적으로: Theo một cách cởi mở

47. 들은 내용과 일치하는 것을 고르십시오.

//Hãy chọn đáp án đúng với nội dung của bài nghe

① 전승자들은 대학에서 재교육을 받을 예정이다.

Những người kế thừa dự định sẽ nhận sự tái đào tạo tại đại học

② 기존의 정책은 전승 종목을 사유화할 우려가 있다.

CHính sách vốn có những  lo ngạy về sự tư hữu hóa các hạng mục truyền thống

③ 전승자들의 작품을 인증하는 제도가 사라질 것이다.

Những chế độ chứng nhận tác phẩm của những người thừa kế sẽ biến mất

④ 젊은 사람들은 전승자와의 일대일 교육을 선호한다.

Những người trẻ tổi thích việc giáo dục 1 kèm 1 với người thừa kế

=> Đáp án: ②

48. 남자가 말하는 방식으로 가장 알맞은 것을 고르십시오.

// Hãy chọn đáp án đúng nhất với phương thức phát biểu của người đàn ông

① 새로운 정책의 문제점을 예측하고 있다.

Dự đoán điểm vấn đề của chính sách mới

② 기존 정책의 개선 방향을 제시하고 있다.

Đưa ra phương hướng cải thiện chính sách sẵn có

③ 새로운 정책의 시행 결과를 분석하고 있다.

Phân tích kết quả thi hành chính sách mới

④ 기존 정책의 내용을 기준별로 분류하고 있다.

Phân loại nôi dung của chính sách sẵn có theo tiêu chuẩn

=> Đáp án: ②

**/ Dịch bài nghe:

여자 : 전통 공예를 발전시키기 위해서 전승자들을 육성하고 보호하는 새로운 정책이 필요하다는 의견이 많은데요. 어떻게 생각하십니까?

Có rất nhiều ý kiến rằng những chính sách mới mà bảo hộ và nuôi dưỡng những người kế thừa để làm cho phát triển công nghệ truyền thống là cần thiết.  Anh suy nghĩ như thế nào? 

남자 : 지금까지의 정책은 주요 전승자들을 인간문화재로 지정하고 그분들이 제자를 일대일로 교육해 전통 공예를 이어 나가는 것이었습니다. 

Những chính sách cho đến ngày nay đều chỉ định những người thừa kế chủ chốt theo di sản văn hóa con người và những vị này giáo dục đệ tử theo một truyền một và tiếp theo đã là việc chuyển tiếp công nghệ truyền thống. 

그런데 이런 방식은 전승 종목이 사유화될 우려가 있을 뿐더러 요즘 젊은이들이 별로 선호하지 않는다는 단점이 있었죠. 

Thế nhưng mà phương thức này không chỉ có lo ngại những hạng mục thừa kế bị tư hữu hóa mà cũng có điểm yếu là những người  trẻ ngày này không đặc biệt yêu thích chứ. Do đó, có vẻ là cần thêm những chính sách mới.

그래서 좀 더 새로운 전승 정책이 필요하다고 봅니다. 예를 들면 대학에 전통 공예 관련 강의를 개설하고 거기에 예산과 인력을 지원하는 겁니다. 

 Ví dụ như mở những bài giảng lien quan về công nghệ truyền thống tại đại học và sẽ hỗ trợ ngân sách và nhân lực tại đó. 

전승자 들이 대학에 출강하고 연구에 참여하면서 개방적으로 인재를 양성하는 거죠. 그리고 전승자들의 작품을 정부가 인증해 주는 겁니다.

Những người kế thừa vừa có thể tham dự vào nghiên cứu và sáng tạo tại đại học vừa nuôi dưỡng nhân tài theo một cách cởi mở chứ. Và chính phủ sẽ chứ nhận cho những tác phẩm của những người thừa kế.

  ※Hết bài! Rất vui vì các bạn đã kiên nhẫn đọc tới đây. Để xem các bài cùng chủ này xem chuyên mục “Topik 47“. Bài kì trước 50 bài của đề Topik 41 nếu bạn chưa xem hãy vào đây “Topik 41” để xem và ôn tập. Tìm kiếm các thông tin về du học Hàn – tiếng Hàn (tra ngữ pháp…tài liệu..vv) các bạn truy cập “Tìm thông tin“. Xem lịch thi Topik 2019…. 

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tiếng Hàn , Topik - Tài liệu học tập và các câu chuyện bên lề.
Chia sẻ bài viết hoặc gửi cho bạn bè: