Giải Đề Topik 47 – Phần Nghe | 45~46

(Chủ nhật 24/3) Chào các bạn, sáng nay Blog đăng tiếp bài dịch đề thi Topik kì 47 – phần nghe câu 45-46 bạn nào đang ôn thi TOPIK có thể thuận tiện tra cứu và ôn tập tham khảo. Nếu bạn chưa có đề và đáp án các đề Topik cũ thì vào tải đề Topik để tải các đề TOPIK cũ nhé. 

#TIP: Để khai thác bài học hiệu quả các bạn tiến hành lần lượt cố gắng nghe 1~2 lần và tự tìm đáp án, sau đó hãy xem từ vựng – rồi đến bài nghe tự dịch và cuối cùng đọc tham khảo bài dịch hoàn chỉnh.

TOPIK 한국어능력시험

※ [45~46]다음은 강연입니다.잘 듣고 물음에 답하십시오.(각 2점)

45.들은 내용과 일치하는 것을 고르십시오.

① 4차 산업혁명은 인공지능을 기반으로 한다.

② 4차 산업혁명은 유통 시스템의 자동화를 말한다.

③ 4차 산업혁명 시대는 전문가들의 예상대로 진행될 것이다.

④ 4차 산업혁명에서 전문 지식 서비스는 인간이 담당할 것이다.

46.여자의 태도로 가장 알맞은 것을 고르십시오.

① 미래 세대의 활약에 기대를 걸고 있다.

② 산업혁명의 부작용에 대해 반성하고 있다.

③ 전문가들의 상황 인식에 우려를 표하고 있다.

④ 산업의 미래에 대해 긍정적으로 전망하고 있다.

______Dịch và đáp án______

※ [45~46] Sau đây là một bài thuyết giảng. Nghe kỹ và trả lời câu hỏi (mỗi câu 2 điểm)

여자 : 세계는 4차 산업혁명의 시대에 들어섰는데요. 3차 산업혁명이 컴퓨터를 통한 생산과 유통의 자동화를 의미했다면 4차 산업혁명은 기계와 제품에 인공 지능을 부여해서 새로운 가치를 창출하는 것을 말합니다. 이해를 돕기 위해 걸음의 횟수를 재는 만보기를 예로 들어 볼까요? 인공지능을 갖춘 만보기는 걸음의 횟수, 즉 운동량을 재서 보험사에 보냅니다. 그러면 보험사는 운동을 꾸준히 한 사람에게 보험료를 할인해 주는 거죠. 앞으로는 법률이나 경영 등 다양한 분야에서 전문가 수준의 지식 서비스를 제공하는 로봇들도 등장할 겁니다. 4차 산업혁명이 가져올 미래는 전문가들도 예측이 불가능하다고 할 만큼 변화가 클 텐데요. 하지만 분명한 것은 이것이 새로운 성장 동력으로 국가 경쟁력 강화의 주요한 기반이 될 거라는 점입니다.

**/ Từ vựng trong bài:

 • 산업혁명: cuộc cách mạng công nghiệp
 • 생산: Sản xuất
 • 유통: lưu thông
 • 창출하다: sáng tạo
 • 횟수: số vòng
 • 인공지능: tri thức nhân tạo
 • 꾸준히: một cách thường xuyên
 • 분야: lĩnh vực
 • 제공하다: cung cấp
 • 불가능하다: bất khả năng
 • 경쟁력: lực cạnh tranh
 • 강화: tăng cường
 • 기반: nền tảng

45. 들은 내용과 일치하는 것을 고르십시오.

//Hãy chọn đáp án đúng với nội dung của bài nghe

① 4차 산업혁명은 인공지능을 기반으로 한다.

Cuộc cánh mạng công nghiệp lần thứ tư đã xây dựng nền tảng cho tri thức nhân tạo

② 4차 산업혁명은 유통 시스템의 자동화를 말한다.

Cuộc cánh mạng công nghiệp lần thứ tư đáng đề cập đến việc tự động hóa cảu hệ thống lưu thông

③ 4차 산업혁명 시대는 전문가들의 예상대로 진행될 것이다.

Thời đại cuộc cánh mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ được tiến hành bằng các dự đoán của các chuyên gia

④ 4차 산업혁명에서 전문 지식 서비스는 인간이 담당할 것이다.

Dịch vu tri thức chuyên môn ở cuộc cánh mạng công nghiệp lần thứ tư con người sẽ đảm nhận.

=> Đáp án: ①

46. 여자의 태도로 가장 알맞은 것을 고르십시오.

// Hãy chọn thái độ đúng nhất của người phụ nữ

① 미래 세대의 활약에 기대를 걸고 있다.

Tin vào sự kỳ vọng với hoạt động sôi nổi của thế hệ tương lai

② 산업혁명의 부작용에 대해 반성하고 있다.

Suy ngẫm về tác dụng phụ của Cuộc cánh mạng công nghiệp.

③ 전문가들의 상황 인식에 우려를 표하고 있다.

Bày tỏ sự lo ngại về nhận thức tình hình của các nhà chuyên gia

④ 산업의 미래에 대해 긍정적으로 전망하고 있다.

Triển vọng tích cực về tương lai của ngành công nghiệp

=> Đáp án: ④

**/ Dịch bài nghe:

여자: 세계는 4차 산업혁명의 시대에 들어섰는데요. 3차 산업혁명이 컴퓨터를 통한 생산과 유통의 자동화를 의미했다면 4차 산업혁명은 기계와 제품에 인공 지능을 부여해서 새로운 가치를 창출하는 것을 말합니다. 

Thế giới đã đi vào thời kì của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nếu như lần cách mạng công nghiệp lần thứ ba mang ý nghĩa cho việc tự động hóa của sản xuất và lưu thông thông qua máy tính thì cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư xứng đáng là thứ vừa mang lại trí tuệ nhân tạo trong cơ khí và sản phẩm đồng thời sáng tạo ra giá trị mới. 

이해를 돕기 위해 걸음의 횟수를 재는 만보기를 예로 들어 볼까요? 인공지능을 갖춘 만보기는 걸음의 횟수, 즉 운동량을 재서 보험사에 보냅니다. 그러면 보험사는 운동을 꾸준히 한 사람에게 보험료를 할인해 주는 거죠. 

Để giúp bạn hiểu rõ ta hãy thử nghe ví dụ về cái máy đi bộ mà đếm chố bước chân nhé? Cái máy đi bộ mà được trang bị sẵn trí thức nhân tạo sẽ đếm lượng vận động tức là số bước chân rồi gửi vào công ty bảo hiểm. Nếu như vậy công ty bảo hiểm sẽ có giảm giá phí bảo hiểm cho những người mà thường xuyên vận động chứ. 

앞으로는 법률이나 경영 등 다양한 분야에서 전문가 수준의 지식 서비스를 제공하는 로봇들도 등장할 겁니다. 4차 산업혁명이 가져올 미래는 전문가들도 예측이 불가능하다고 할 만큼 변화가 클 텐데요. 하지만 분명한 것은 이것이 새로운 성장 동력으로 국가 경쟁력 강화의 주요한 기반이 될 거라는 점입니다.

Còn sau này thì những robot mà cung cấp những dịch vụ tri thức với tiêu chuẩn nhà chuyên gia ở trong những lĩnh vực đa dạng như pháp luật hay kinh doanh cũng sẽ xuất hiện. Có lẽ tương lai mà cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 mang đến thì những thay đổi sẽ lớn tới mức mà người ta nói đến ngay cả những nhà chuyên gia cũng không dự đoán được. Thế nhưng điều rõ ràng là điều này sẽ là cái điểm mà trở thành nền tảng chủ yếu của sự tăng cường lực cạnh tranh quốc gia bằng động lực phát triển mới.

※Hết bài! Rất vui vì các bạn đã kiên nhẫn đọc tới đây. Để xem các bài cùng chủ này xem chuyên mục “Topik 47“. Bài kì trước 50 bài của đề Topik 41 nếu bạn chưa xem hãy vào đây “Topik 41” để xem và ôn tập. Tìm kiếm các thông tin về du học Hàn – tiếng Hàn (tra ngữ pháp…tài liệu..vv) các bạn truy cập “Tìm thông tin“. Xem lịch thi Topik 2019….

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tiếng Hàn , Topik - Tài liệu học tập và các câu chuyện bên lề.
Chia sẻ bài viết hoặc gửi cho bạn bè: