Giải Đề Topik 47 – Phần Nghe | 43~44

Tiếp chủ đề dịch bài nghe TOPIK để thuận tiện cho các bạn đang ôn thi TOPIK có thể thuận tiện tra cứu và ôn tập. Bài nghe hôm nay chúng ta làm Câu 43~44. Nếu bạn chưa có đề và đáp án các đề Topik cũ thì vào tải đề Topik để tải các đề TOPIK cũ nhé.

TOPIK 한국어능력시험

※ [43~44]다음은 다큐멘터리입니다.잘 듣고 물음에 답하십시오.(각 2점)

43.이 이야기의 중심 내용으로 맞는 것을 고르십시오.

① 판의 충돌이 인류의 역사를 발전시켰다.

② 판의 움직임이 자원의 이동을 초래했다.

③ 인류는 판의 경계에 고대 문명을 건설했다.

④ 인류는 판의 충돌로 인한 위험을 극복해 왔다.

44.많은 주요 도시가 판의 경계에 있는 이유로 맞는 것을 고르십시오.

① 다른 도시 문명과 가까웠기 때문에

② 자연 재해를 피할 수 있었기 때문에

③ 지각이 바뀌면서 경계로 밀려났기 때문에

④ 문명 발달에 필요한 자원을 얻기 쉬웠기 때문에

_____ Dịch & Đáp án _____

※ [43~44] 다음은 다큐멘터리입니다. 잘 듣고 물음에 답하십시오. (각 2점)

Sau đây là một tài liệu. Nghe kỹ và trả lời câu hỏi [mỗi câu 2 điểm]

남자: 지구의 표면은 여러 개의 판으로 나뉘어 있다. 판은 끊임없이 움직이기 때문에 판과 판이 부딪치는 지점에서는 지진이나 화산 폭발 같은 자연 재해가 일어난다. 그런데 역설적이게도 이 충돌이 인류에게 필요한 자원을 안겨주기도 했다. 판이 충돌하면서 지각이 바뀔 때 지구 깊숙한 곳에 있던 구리나 금, 석유 등의 자원이 지표면으로 올라왔기 때문이다. 인간은 구리 등을 이용하여 단단한 연장을 만들었고 이것은 인류 문명을 급격하게 발달시켰다. 그래서 지도에 보이는 것처럼 가장 중요한 고대 문명 13곳 중 11곳과, 현존하는 세계 최대 도시 20곳 중 10곳이 판의 경계 근처에 있다. 인류는 판의 충돌로 인한 위험과 혜택을 동시에 안고 살아온 것이다.

**/ Từ vựng trong bài:

 1. 지구: Địa cầu, trái đất
 2. 표면: Bề mặt
 3. 끊임없이: liên tục không ngớt
 4. 움직이다: di động, dịch chuỷen
 5. 부딪치다: đâm sầm 
 6. 지진: động đất
 7. 환산 폭발: phun trào núi lửa
 8. 재해: thiên tai
 9. 역설적: tính nghịch lý
 10. 충돌: xung đột
 11. 인류: nhân loại
 12. 지각: vỏ trái đất
 13. 올라오다: kéo theo
 14. 연장: công cụ dụng cụ
 15. 인류 문명: văn minh nhân loại
 16. 발달시키다: thúc đẩy phát triển
 17. 경계: ranh giới
 18. 혜택: ưu đãi, đãi ngộ

43. 이 이야기의 중심 내용으로 맞는 것을 고르십시오.

//Hãy chọn đáp án đúng với nội dung trọng tâm của câu chuyện

① 판의 충돌이 인류의 역사를 발전시켰다.

Sự xung đột của các mảnh vỏ làm cho phát triển lịch sử của nhân loại.

② 판의 움직임이 자원의 이동을 초래했다.

Sự chuyển động của các mảnh vỏ dẫn đến sự di chuyển của các tài nguyên.

③ 인류는 판의 경계에 고대 문명을 건설했다.

Nhân loại đã xây dựng văn minh cổ đại ở các nơi ranh giới của các mảnh vỏ trái đất

④ 인류는 판의 충돌로 인한 위험을 극복해 왔다.

Nhân loại đã đến khắc phục sự nguy hiểm gây ra từ sự xung đột của các mảnh vỏ trái đất. => Đáp án: 1

44. 많은 주요 도시가 판의 경계에 있는 이유로 맞는 것을 고르십시오.

Hãy chọn đúng lý do tại các ranh giới của các mảnh vỏ có nhiều thành phố chủ chốt.

① 다른 도시 문명과 가까웠기 때문에

Vì gần với văn minh thành phố khác

② 자연 재해를 피할 수 있었기 때문에

Vì có thể tránh những thiên tai tự nhiên

③ 지각이 바뀌면서 경계로 밀려났기 때문에

Vỏ trái đất thay đổi và bị đẩy lùi ra các nơi ranh giới.

④ 문명 발달에 필요한 자원을 얻기 쉬웠기 때문에

Vì đã nhận dễ dàng những tài nguyên cần thiết cho việc phát triển văn minh.

=> Đáp án: 4

**// Dịch bài nghe

남자: 지구의 표면은 여러 개의 판으로 나뉘어 있다. 판은 끊임없이 움직이기 때문에 판과 판이 부딪치는 지점에서는 지진이나 화산 폭발 같은 자연 재해가 일어난다. 

Bề mặt của trái đất được chia ra thành mảnh vỏ. Do những mảnh vỏ luôn luôn di chuyển không ngừng nên tại những điểm mà mảnh vỏ này với mảnh vỏ kia đâm vào nhau sẽ có những thiên tai tự nhiên như động đất hay là sự phun trào núi lửa xảy ra. 

그런데 역설적이게도 이 충돌이 인류에게 필요한 자원을 안겨주기도 했다. 판이 충돌하면서 지각이 바뀔 때 지구 깊숙한 곳에 있던 구리나 금, 석유 등의 자원이 지표면으로 올라왔기 때문이다.

Tuy nhiên dù là tính nghịch lý nhưng những xung đột này cũng mang lại những tài nguyên cần thiết cho nhân loại. Vì khi những mảnh vỏ này vừa xung đột vỏ trái đất vừa biết đổi thì kéo theo lên mặt đất những tài nguyên như dầu hỏa, vàng, đồng là những thứ vốn dĩ nằm sâu trong trái đất.

인간은 구리 등을 이용하여 단단한 연장을 만들었고 이것은 인류 문명을 급격하게 발달시켰다. 그래서 지도에 보이는 것처럼 가장 중요한 고대 문명 13곳 중 11곳과, 현존하는 세계 최대 도시 20곳 중 10곳이 판의 경계 근처에 있다. 인류는 판의 충돌로 인한 위험과 혜택을 동시에 안고 살아온 것이다.

Con người sử dụng những thứ như đồng đã tạo ra công cụ chắc chắn, điều này thúc đẩy sự phát triển văn minh nhân loại một các nhanh chóng. Do đó, như thứ cho thấy ở trên bản đồ thì 11 nơi trong 13 nơi văn minh cổ đại quan trọng nhất và 10 trong 20 thành phố lớn nhất thế giới hiện có có tại nơi giáp ranh của các mảnh ghép.  Nhân loại sẽ mang những ưu đãi và cả nguy hiểm gây ra bởi những xung đột của mảnh vỏ trái đấy và sống cho đến giờ.

※Hết bài! Rất vui vì các bạn đã kiên nhẫn đọc tới đây. Để xem các bài cùng chủ này xem chuyên mục “Topik 47“. Bài kì trước 50 bài của đề Topik 41 nếu bạn chưa xem hãy vào đây “Topik 41” để xem và ôn tập. Tìm kiếm các thông tin về du học Hàn – tiếng Hàn (tra ngữ pháp…tài liệu..vv) các bạn truy cập “Tìm thông tin“. Xem lịch thi Topik 2019….

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tiếng Hàn , Topik - Tài liệu học tập và các câu chuyện bên lề.
Chia sẻ bài viết hoặc gửi cho bạn bè: